"Talk" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Talk” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Talk feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Talk feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə “dayanmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-2 (V2), ikinci, yəni Past Simple (keçmiş sadə zaman) forması “Talked” şəklindədir.

Talk feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Talk” feilinin ikinci forması olan “Talked” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • We talked the whole morning away -bütün səhər boyunca danışdıq.
 • She talked to me without restraint -o, mənimlə təmkinsiz danışdı.
 • They talked him out of his plan –onlar onunla onun planından kənar söhbət etdilər.
 • Sarah talked openly about her problems -Sarah problemləri barədə açıq danışdı.
 • We talked on the phone for over an hour -biz bir saatdan çoxdur ki, telefonla danışdıq.

Talk feilinin üçüncü forması

Azərbaycan dilinə tərcümədə “dayanmaq” mənasına gələn bu feilin Verb-3 (V3), üçüncü, yəni Past Perfect Tense (keçmiş bitmiş zaman) forması “Talked” şəklindədir.

Talk feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “Talk” feilinin üçüncü forması olan “Talked” ilə bağlı cümlə nümunələri və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri ilə tanış ola bilərsiniz.

 • We have talked the whole morning away -bütün səhər boyunca danışmışıq.
 • She has talked to me without restraint -o, mənimlə təmkinsiz danışıb.
 • They have talked him out of his plan –onlar onunla onun planından kənar söhbət ediblər.
 • Sarah has talked openly about her problems -Sarah problemləri barədə açıq danışıb.
 • We have talked on the phone for over an hour -biz bir saatdan çoxdur ki, telefonla danışmışıq.

Talk Past Tense qrammatik quruluşunun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər. Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We build our opponent yesterday -biz dünən rəqibimizi məğlub etdik.

Talk feilinin zaman və şəxs əvəzliklərinə görə formaları

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “Talk” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Talk Present Simple Tense – cümlə necə qurulur?

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “Talk” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I talk too much, love too little and lie too often usually -mən adətən çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirəm.
 • You talk too much, love too little and lie too often usually -sən adətən çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirsən.
 • He/she talks too much, love too little and lie too often usually -o, adətən çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyir.
 • We talk too much, love too little and lie too often usually -biz adətən çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirik.
 • You talk too much, love too little and lie too often usually -siz adətən çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirsiniz.
 • They talk too much, love too little and lie too often usually -onlar adətən çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Do you talk too much, love too little and lie too often usually -sən adətən çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirsən?
 • Does Jennifer talk too much, love too little and lie too often usually -Jennifer adətən çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyir?

Talk Present Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “Talk” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have talked too much, love too little and lie too often for a month-mən bir aydır ki, çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişəm.
 • You have talked too much, love too little and lie too often for a month -sən bir aydır ki, çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demisən.
 • He/she has talked too much, love too little and lie too often for a month -o, bir aydır ki, çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyib.
 • We have talked too much, love too little and lie too often for a month -biz bir aydır ki, çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişik.
 • You have talked too much, love too little and lie too often for a month -siz bir aydır ki, çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişsiniz.
 • They have talked too much, love too little and lie too often for a month -onlar bir aydır ki, çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you talked too much, love too little and lie too often for a month? -sən bir aydır ki, çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demisən?
 • Has Jennifer talked too much, love too little and lie too often for a month? -Jennifer bir aydır ki, çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyib?

Talk Present Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir müddətdir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am talking too much, love too little and lie too often now -mən indi çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirəm.
 • You are talking too much, love too little and lie too often now -sən indi çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirsən.
 • He/she is talking too much, love too little and lie too often now -o, indi çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyir.
 • We are talking too much, love too little and lie too often now -biz indi çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirik.
 • You are talking too much, love too little and lie too often now -siz indi çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirsiniz.
 • They are talking too much, love too little and lie too often now -onlar indi çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Are you talking too much, love too little and lie too often now? -sən indi çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyirsən?
 • Is Jennifer talking too much, love too little and lie too often now? -Jennifer indi çox danışır, çox az sevir və tez-tez yalan deyir?

Talk Present Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been talking too much, love too little and lie too often for a month-mən bir aydır ki, çox danışmaqda, çox az sevməkdə və tez-tez yalan deməkdəyəm.
 • You have been talking too much, love too little and lie too often for a month -sən bir aydır ki, çox danışmaqda, çox az sevməkdə və tez-tez yalan deməkdəsən.
 • He/she has been talking too much, love too little and lie too often for a month -o, bir aydır ki, çox danışmaqda, çox az sevməkdə və tez-tez yalan deməkdədir.
 • We have been talking too much, love too little and lie too often for a month -biz bir aydır ki, çox danışmaqda, çox az sevməkdə və tez-tez yalan deməkdəyik.
 • You have been talking too much, love too little and lie too often for a month -siz bir aydır ki, çox danışmaqda, çox az sevməkdə və tez-tez yalan deməkdəsiniz.
 • They have been talking too much, love too little and lie too often for a month -onlar bir aydır ki, çox danışmaqda, çox az sevməkdə və tez-tez yalan deməkdədirlər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Have you been talking too much, love too little and lie too often for a month? -sən bir aydır ki, çox danışmaqda, çox az sevməkdə və tez-tez yalan deməkdəsən?
 • Has Jennifer been talking too much, love too little and lie too often for a month? -Jennifer bir aydır ki, çox danışmaqda, çox az sevməkdə və tez-tez yalan deməkdədir?

Talk Past Simple Tense ilə cümlə necə qurulur?

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I talked too much, love too little and lie too often yesterday -mən dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedim.
 • You talked too much, love too little and lie too often yesterday -sən dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedin.
 • He/she talked too much, love too little and lie too often yesterday -o, dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedi.
 • We talked too much, love too little and lie too often yesterday -biz dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedik.
 • You talked too much, love too little and lie too often yesterday -siz dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dediniz.
 • They talked too much, love too little and lie too often yesterday -onlar dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Did Jennifer talk too much, love too little and lie too often yesterday? -Jennifer dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedi?
 • Did you talk too much, love too little and lie too often yesterday -sən dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan dedin?

Talk Past Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was talking too much, love too little and lie too often yesterday -mən dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyirdim.
 • You were talking too much, love too little and lie too often yesterday -sən dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyirdin.
 • He/she was talking too much, love too little and lie too often yesterday -o, dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyirdi.
 • We were talking too much, love too little and lie too often yesterday -biz dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyirdik.
 • You were talking too much, love too little and lie too often yesterday -siz dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyirdiniz.
 • They were talking too much, love too little and lie too often yesterday -onlar dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyirdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Was Jennifer talking too much, love too little and lie too often yesterday -Jennifer dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyirdi?
 • Were we talking too much, love too little and lie too often yesterday -biz dünən çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan deyirdik?

Talk Past Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, Past Simple zamandan əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim. Aşağıda şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I had talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda, çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdim.
 • You had talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdin.
 • He/she had talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan demişdi.
 • We had talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdik.
 • You had talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdiniz.
 • They had talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda Peter çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdi?
 • Had we talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived – Jennifer çatanda biz çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdi?

Talk Past Perfect Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdim.
 • You had been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdin.
 • He/she had been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda çox danışıb, çox az sevib və tez-tez yalan demişdi.
 • We had been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdik.
 • You had been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdiniz.
 • They had been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdilər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Had Peter been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived – Jennifer çatanda Peter çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdi?
 • Had we been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived? -biz Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demişdik?

Talk Future Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I will talk too much, love too little and lie too often tomorrow -mən sabah çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deyəcəyəm.
 • You will talk too much, love too little and lie too often tomorrow -sən sabah çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deyəcəksən.
 • He/she will talk too much, love too little and lie too often tomorrow -o, sabah çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deyəcək.
 • We will talk too much, love too little and lie too often tomorrow -biz sabah çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deyəcəyik.
 • You will talk too much, love too little and lie too often tomorrow -siz sabah çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deyəcəksiniz.
 • They will talk too much, love too little and lie too often tomorrow -onlar sabah çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deyəcəklər.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you talk too much, love too little and lie too often tomorrow? -sən sabah çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deyəcəksən?
 • Will Jennifer talk too much, love too little and lie too often tomorrow? -Jennifer sabah çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deyəcək?

Talk Future Continuous Tense ilə cümlə necə qurulur?

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + be + feil (kök feili + -ing). Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will be talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deməkdə olacam.
 • You will be talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deməkdə olacaqsan.
 • He/she will be talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deməkdə olacaq.
 • We will be talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deməkdə olacağıq.
 • You will be talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deməkdə olacaqsınız.
 • They will be talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deməkdə olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will you be talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived? -sən Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deməkdə olacaqsan?
 • Will Peter be talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived? -Jennifer çatanda Peter çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan deməkdə olacaq?

Talk Future Perfect Tense ilə cümlə necə qurulur?

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Aşağıda mövzu ilə bağlı daha detallı cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I will have talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan demiş olacam.
 • You will have talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan demiş olacaqsan.
 • He/she will have talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan demiş olacaq.
 • We will have talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan demiş olacağıq.
 • You will have talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan demiş olacaqsınız.
 • They will have talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan demiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -Peter Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan demiş olacaq?
 • Will we talked too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda çox danışacaq, çox az sevəcək və tez-tez yalan demiş olacağıq?

Talk Future Perfect Continuous ilə cümlə necə qurulur?

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -mən Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demiş olacam.
 • You will have been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -sən Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demiş olacaqsan.
 • He/she will have been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -o, Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demiş olacaq.
 • We will have been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demiş olacağıq.
 • You will have been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -siz Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demiş olacaqsınız.
 • They will have been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -onlar Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demiş olacaqlar.

Sual cümləsinə aid nümunələr:

 • Will Peter have been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -Jennifer çatanda Peter çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demiş olacaq?
 • Will we have been talking too much, love too little and lie too often when Jennifer arrived -biz Jennifer çatanda çox danışmış, çox az sevmiş və tez-tez yalan demiş olacaqsan?

Talk – Talked – Talked – Test sualları

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nə dərəcədə anladığınızı təyin edə bilməyiniz üçün bu başlıq altında verilmiş testləri “Talk” feilinin zamanlara uyğun olaraq düzgün formasından istifadə edərək cavablandırın.

 1. He always ______ things over with his friends.
 • A) talks
 • B) talked
 • C) have talk
 1. He remained unmoved after I _____ with him for hours.
 • A) had talked
 • B) are talk
 • C) to talk
 1. Which one is the right for Present Perfect Continuous form of “Talk”?
 • A) am/is/are talking
 • B) will talking
 • C) am/is/are talk
 1. Which one is the right for Past Tense form of “Talk”?
 • A) am/is/are talk
 • B) was/were talk
 • C) talk
 1. Which one is the right for Present Tense form of “Talk”?
 • A) talk/talks
 • B) will talk
 • C) talk
 1. Which one is the right for Future Continuous form of “Talk”?
 • A) will talking
 • B) will be talking
 • C) will been talk
 1. Which one is the right for Past Perfect form of “Talk”?
 • A) has talk
 • B) had talk
 • C) had been talk
 1. She was cheery and ______ to them about their problems.
 • A) talked
 • B) had to talk
 • C) have talks
 1. They ______ modestly of their valiant efforts to keep the tanker afloat.
 • A) to talk
 • B) talked
 • C) has talk
 1. Did you notice the tears in his eyes when he _____ about Diane?
 • A) to talk
 • B) talk
 • C) talked

Düzgün cavablar:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. B
 10. C

Talk – Talk – Talk – Test sualları PDF

Yuxarıdakı başlıq altında verilmiş test suallarını PDF formada əldə etmək üçün bu linkə klik edə bilərsiniz.

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir