"Teach" feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

“Teach” feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Teach feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilində feillər mövzusunun ən vacib mövzulardan biri olduğunu hər birimiz bilirik. Belə ki, qaydalı və qaydasız feillər arasındakı fərqlər, qaydasız feillərin siyahısı və s. kimi mövzular tələbələr tərəfindən olduqca çətin mənimsənilən mövzulardandır. Odur ki, bu yazımızda qaydasız feillərdən biri olan və Azərbaycan dilinə tərcümədə “öyrənmək” mənasına gələn “teach” feilini öyrənəcəyik.

Teach feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə öyrənmək mənasına gələn teach feilinin ikinci forması “taught” şəklindədir.

Teach feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Aşağıda İngilis dilindəki qaydasız feillərdən biri olan “teach” feilinin ikinci forması olan “taught” ilə bağlı 5 cümlə nümunəsi verilmişdir:

 • I know the lessons you taught me will help him turn out well -bilirəm ki, mənə öyrətdiyin dərslər ona yaxşı olmasına kömək edəcəkdir.
 • Mr. Westlake never married and taught high school history for thirty years -Cənab Westlake heç vaxt evlənməmiş və otuz ildir orta məktəbdə tarix dərsini öyrətmişdir.
 • Dad had taught her how to shoot when she was only ten years old -ata ona atəş etməyi yalnız on yaşında olarkən öyrətmişdi.
 • You’re the one who taught me not to put all my eggs in one basket -bütün yumurtalarımı bir səbətə qoymamağı öyrətmisən.
 • American English is taught in schools and American slang is practiced in bars everywhere -məktəblərdə Amerika İngilis dili tədris olunur və Amerika jarqonu hər yerdə tətbiq olunur.

 Teach feilinin üçüncü forması

İngilis dilindən tərcümədə öyrənmək mənasına gələn teach feilinin üçüncü forması “taught” şəklindədir.

Teach feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Aşağıda teach feilinin üçüncü forması olan “taught” ilə bağlı 5 cümlə nümunəsi verilmişdir:

 • I had taught myself as a teenager how to program -yeniyetmə vaxtlarımda özüm özümə proqram hazırlamağı öyrətmişdim.
 • There were people I knew 20 years before whose children I had taught who came and offered loving solace -20 il əvvəl uşaqlarını öyrətdiyim insanlar gəldi və sevgi dolu təsəlli verdilər.
 • I was pretty pleased with myself knowing I had taught them how to do all of that -onlara bunların hamısını necə etməli olduğunu öyrətdiyimi bildiyim üçün özümdən olduqca razı qaldım.
 • Most of them looked the age of the middle-school village boys I had taught twenty years ago in Togo -Onların əksəriyyəti iyirmi il əvvəl Toqoda dərs dediyim orta məktəb kənd oğlanlarının yaşına baxırdılar.
 • I requested my grade distribution for the six sections of Journalism 1 that I had taught since 2007 -2007-ci ildən bəri tədris etdiyim Jurnalistika 1-in altı bölməsi üçün qiymət paylamamı istəmişəm.

Teach feilinin Past Tense formada qrammatik quruluşu

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We taught English yesterday -biz dünən İngilis dili öyrətdik.

Teach feilinin zamanlara və şəxs əvəzliklərinə görə quruluşu

Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “teach” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda İngilis dilində zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Present Tense

 • I teach -mən öyrədirəm.
 • You teach -sən öyrədirsən.
 • He (she) teaches -o öyrədir.
 • We teach -biz öyrədirik.
 • You teach -siz öyrədirsiniz.
 • They teach -onlar öyrədirlər

 Present Continuous Tense

 • I am teaching -mən indi öyrədirəm.
 • you are teaching -sən indi öyrədirsən.
 • he is teaching -o indi öyrədir.
 • we are teaching -biz indi öyrədirik.
 • you are teaching -siz indi öyrədirsiniz.
 • they are teaching -onlar indir öyrənirlər.

Present Perfect Tense

 • I have taught -mən öyrətdim.
 • you have taught -sən öyrətdin.
 • he has taught -o öyrətdi.
 • we have taught -biz öyrətdik.
 • you have taught -siz öyrətdiniz.
 • they have taught -onlar öyrətdilər.

Present Perfect Continuous Tense

 • I have been teaching -mən (bir müddətdir ki) öyrədirəm.
 • you have been teaching -sən (bir müddətdir ki) öyrədirsən.
 • he has been teaching -o (bir müddətdir ki) öyrədir.
 • we have been teaching -biz (bir müddətdir ki) öyrədirik.
 • you have been teaching -siz (bir müddətdir ki) öyrədirsiniz.
 • they have been teaching -onlar (bir müddətdir ki) öyrədir.

Future Tense

 • I will teach -mən öyrədəcəyəm.
 • you will teach -sən öyrədəcəksən.
 • he (she) will teach -o öyrədəcək.
 • we will teach -biz öyrədəcəyik.
 • you will teach -siz öyrədəcəksiniz.
 • they will teach -onlar öyrədəcəklər.

Future Continuous Tense

 • I will be teaching -mən öyrətməkdə olacam.
 • you will be teaching -sən öyrətməkdə olacaqsan.
 • he will be teaching – o öyrətməkdə olacaq.
 • we will be teaching -biz öyrətməkdə olacağıq.
 • you will be teaching -siz öyrətməkdə olacaqsınız.
 • they will be teaching -onlar öyrətməkdə olacaqlar.

Teach feili və İndiki Sadə Zaman

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “teach” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir

 • I teach -mən öyrədirəm.
 • You teach -sən öyrədirsən.
 • He (she) teaches -o öyrədir
 • We teach -biz öyrədirik
 • You teach -siz öyrədirsiniz
 • They teach -onlar öyrədirlər

Teach feili və İndiki Bitmiş Zaman

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “teach” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have taught -mən öyrətdim.
 • you have taught -sən öyrətdin.
 • he has taught -o öyrətdi.
 • we have taught -biz öyrətdik.
 • you have taught -siz öyrətdiniz.
 • they have taught -onlar öyrətdilər.

Teach feili və Bitmiş Davamedici Zaman

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir sürədir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am teaching -mən indi öyrədirəm.
 • you are teaching -sən indi öyrədirsən.
 • he is teaching -o indi öyrədir.
 • we are teaching -biz indi öyrədirik.
 • you are teaching -siz indi öyrədirsiniz.
 • they are teaching -onlar indir öyrənirlər.

Teach feili və İndiki Bitmiş Davamedici Zaman

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been teaching -mən (bir müddətdir ki) öyrədirəm.
 • you have been teaching -sən (bir müddətdir ki) öyrədirsən.
 • he has been teaching -o (bir müddətdir ki) öyrədir.
 • we have been teaching -biz (bir müddətdir ki) öyrədirik.
 • you have been teaching -siz (bir müddətdir ki) öyrədirsiniz.
 • they have been teaching -onlar (bir müddətdir ki) öyrədir.

Teach feili və Sadə Keçmiş Zaman

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I taught this lesson -mən bu dərsi öyrətdim.
 • You taught this lesson -sən bu dərsi öyrətdin.
 • He (she) taught this lesson -o, bu dərsi öyrətdi.
 • We taught this lesson -biz bu dərsi öyrətdik.
 • You taught this lesson -siz bu dərsi öyrətdiniz.
 • They taught this lesson -onlar bu dərsi öyrətdilər.

Teach feili və Keçmiş Davamedici Zaman

Past continuous, adından da az çok anlayabileceğiniz üzere ‘sürekli geçmiş zaman’ anlamına geliyor. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was teaching this subject -mən bu mövzunu öyrədirdim.
 • You were teaching this subject -sən bu mövzunu öyrədirdin.
 • He (she) was teaching this subject -o, bu mövzunu öyrədirdi.
 • We were teaching this subject -biz bu mövzunu öyrədirdik.
 • You were teaching this subject -siz bu mövzunu öyrədirdiniz.
 • They were teaching this subject -onlar bu mövzunu öyrədirdilər.

Teach feili və Keçmiş Bitmiş Zaman

Past Perfect Tense də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, past simple-n əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

 •  I have taught my subject -mən mənim fənnimi öyrətmişəm.
 • You have taught your subject -sən sənin fənnini öyrətmisən.
 • He (she) has taught his (her) subject -o, onun fənnini öyrədib.
 • We have taught our subject -biz fənnimizi öyrətmişik.
 • You have taught your subject -siz fənninizi öyrətmisiniz.
 • They have taught their subject -onlar fənnlərini öyrədiblər.

Teach feili və Keçmiş Bitmiş Davamedici Zaman

Past Perfect Continuous Tense də Past Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been teaching for 10 years -mən 10 ildir ki, öyrədirdim.
 • You had been teaching for 10 years -sən 10 ildir ki, öyrədirdin.
 • He (she) had been teaching for 10 years -0, 10 ildir ki, öyrədirdi.
 • We had been teaching for 10 years -biz 10 ildir ki, öyrədirdik.
 • You had been teaching for 10 years -siz 10 ildir ki, öyrədirdiniz.
 • They had been teaching for 10 years -onlar 10 ildir ki, öyrədirdilər.

Teach feili və Gələcək Zaman

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I shall teach -mən öyrədəcəyəm.
 • you will teach -sən öyrədəcəksən.
 • he will teach -o öyrədəcək.
 • we shall teach -biz öyrədəcəyik.
 • you will teach -siz öyrədəcəksiniz.
 • they will teach -onlar öyrədəcək.

Teach feili və Gələcək Bitmiş Zaman

“Future Perfect Tense”, gələcək zamanda tamamlanmış olmasının gözlənildiyi hadisələr üçün istifadə edilir. Azərbaycan dilinə “etmiş olacağam” kimi tərcümə edilir. Məsələn,

 • I will have completed this course by the time summer comes -yay gələnə qədər mən bu kursu bitirmiş olacağam.
 • Unfortunately, she won’t have gotten her promotion by next year -təəsssüf ki, o, gələn il mükafat almamış olmayacaq.
 • Will we have finished our work by tomorrow evening? -sabah axşam bişim işimiz bitmiş olacaqmı?

Aşağıda mövzu ilə bağlı cümlə nümunələri verilmişdir.

 • I will have taught this subject -mən bu mövzunu öyrədəcəyəm.
 • You will have taught this subject -sən bu mövzunu öyrədəcəksən.
 • She will have taught this subject -o bu mövzunu öyrədəcək.
 • He will have taught this subject -o bu mövzunu öyrədəcək.
 • We will have taught this subject -biz bu mövzunu öyrədəcəyik.
 • You will have taught this subject -siz bu mövzunu öyrədəcəksiniz.
 • They will have taught this subject -onlar bu mövzunu öyrədəcək.

Teach feili və Gələcək Bitmiş Davamedici Zaman

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing).

 • I will have been teaching in the garden tomorrow -mən sabah bağçada dərs öyrədəcəyəm.
 • You will have been teaching in the garden tomorrow -sən sabah bağçada dərs öyrədəcəksən.
 • He (she) will have been teaching in the garden tomorrow -o sabah bağçada dərs öyrədəcək.
 • We will have been teaching in the garden tomorrow -biz sabah bağçada dərs öyrədəcəyik.
 • You will have been teaching in the garden tomorrow -siz sabah bağçada dərs öyrədəcəksiniz.
 • They will have been teaching in the garden tomorrow -onlar sabah bağçada dərs öyrədəcəklər.

Teach feilinin hər üç formasına aid testlər

Mövzunu daha dərindən başa düşə bilmək və nəyi başa düşmədiyimizi müəyyən etmək üçün testlərə ehtiyacımız var. Bu mövzu ilə bağlı 10 test nümunəsi ilə bu başlıq altında tanış ola bilərsiniz:

 • 1. She ______ me to be less critical of other people: A) teaches B) taught
 • 2. The accident ______ me a lesson I’ll never forget: A) teach(es) B) taught
 • 3. My parents ______ me that honesty was always the best policy: A) teach B) taught
 • 4. Our experience as refugees ______ us many valuable lessons: A) teach B) taught
 • 5. She ______ at our local high school: A) teaches B) taught
 • 6. He ______ for several years before becoming a writer: A) teaches B) taught
 • The accident ______ me a lesson I’ll never forget: A) teach B) taught
 • I’m trying to ______ my daughter to behave: A) teach B) taught
 • Lost all your money? That’ll ______ you to gamble: A) teach B) taught
 • Mum taught our sisters how to cook, but she didn’t ______ us: A) teach B) taught

Düzgün cavablar.

 1. B
 2. B
 3. B
 4. B
 5. A
 6. B
 7. B
 8. A
 9. A
 10. A

Teach feilinin hər üç formasına aid testlər PDF

Əgər bu testlərə PDF formatında ehtiyacınız varsa, o zaman bu linki açmağı unutmayın.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir