Treat Felinin İkinci və Üçüncü Formaları - Wordly

Treat Felinin İkinci və Üçüncü Formaları


Treat Felinin İkinci və Üçüncü Formaları

Tələbələr ingilis dili qrammatikasını öyrənərkən motivasiyasını düşürəcək bir sıra qəlizliklərlə üz üzə qala bilirlər. Bu qəlizliklər, ingilis dili qrammatikasını öyrənməkdə axsamalar yarada bilir. Mövzumuza verə biləcəyimiz ən ideal nümunə isə ingiliscə fellərdir. İngilis fellər, ana dilimizlə müqayisədə qarşılığı olmayacaq ünsurlarla əhatəlidir. Bu ünsurları yaxşı mənimsəyə bilmək üçün ingilis dili qrammatikası detallı, sağlam və doğru addımlarla öyrənilməlidir ki, tələbələr üçün hər hansı bir məqamda çətinliklər yaratmasın.

Fellər bildiyiniz üzərə ingilis dilində qaydalı və qaydasız olaraq iki yerə bölünür. Çətinlik, eləcə, buradan başlayır. Çünki, qaydalı felləri öyrənmək asan olsa da, (ikinci və üçüncü halında “ed” şəkilçisini qəbul edən hər bir fel qaydalı fel sayılır) qaydasız felləri öyrənmək olduqca vaxt aparıcıdır. Çünki, qaydasız fellər kökdən dəyişmə xüsusiyyətinə sahibdir və tələbələrin burada qaydasız felləri əzbərləməkdən başqa çarələri qalmır. Bəs, əzbərləməkdən savayı, qaydasız felləri necə daha yadda qalan etmək mümkündür?

Qaydasız felləri yadda qalan etmək üçün hansı halların hansı cümlələrdə, hansı mənsubiyyətlər və zaman qəlibləri ilə istifadə olunduğunu öyrənmək lazımdır. Bunun üçün, bu gün bloq yazımızda qaydasız fellərdən biri olan “Treat ” felinin ikinci və üçüncü hallarını sizlərlə birlikdə təsnif edəcəyik. Beləliklə, felin birinci, ikinci və üçüncü hallarını daha detallı şəkildə öyrənəcək və çalışmalarla praktik edərək daha yadda qalan hala gətirəcəksiniz. Giriş məlumatlarla başlayaq:

Treat feli sözün öz köküdür və birinci hal şəklində istifadə olunur.

Treat  feli – Müalicə etmək, davranmaq, rəftar etmək, emal etmək, bəhs etmək, qonaq etmək – şəklində tərcümə olunur

Treat Felinin İkinci Forması

Treat felinin ikinci halı treated yazılır. Simple Past Tense üçün istifadə olunur.

Treat Felinin İkinci Forması ilə Nümunələr

 • He’s always moaning about not being treated properly.- Həmişə düzgün müalicə olunmayacağından inləyir.
 • The businesses showed a dramatic variation in how they treated their staff.- Müəssisələr işçilərinə münasibətdə dramatik bir dəyişiklik göstərdilər.
 • She claimed that the way she had been treated at work had caused her extreme emotional and psychological distress.- İşdə ona qarşı rəftarın həddindən artıq emosional və psixoloji sıxıntıya səbəb olduğunu iddia etdi.
 • Michael was given a complete going- over and then treated for glandular fever.- Mayklın müalicəsi tamamilə aparıldı və sonra vəzili atəşdən müalicə edildi.
 • She was treated with scorn and ridicule by her colleagues when she applied for the job.- İşə müraciət edərkən həmkarları tərəfindən istehza və lağa qoyuldu.
 • The hospital is so overcrowded that some patients are being treated on trolleys in the corridors.- Xəstəxana o qədər sıxdır ki, bəzi xəstələr dəhlizlərdəki arabalarda müalicə olunur.
 • Severe migraine can be treated with a drug which constricts the blood vessels.- Şiddətli miqren qan damarlarını daraldan bir dərmanla müalicə edilə bilər.

Treat Felinin Üçüncü Forması

Treat felinin üçüncü halı treated olarak yazılır. Cümlələrdən ayıra bilməyiniz üçün cümlədə istifadə olunan zaman qəliblərini müəyyənləşdirməlisiniz. Üçüncü hal Perfect Tense və Passive Voice cümlələri üçün keçərlidir.

Treat Felinin Üçüncü Halı ilə Cümlələr

 • I think he feels a lot of anger towards his father who treated him very badly as a child.- Düşünürəm ki, uşaq vaxtı ona qarşı çox pis davranan atasına qarşı çox qəzəb hiss edir.
 • For convenience, the two groups have been treated as one in this report.- Rahatlıq üçün bu hesabatda iki qrup bir qrup kimi qəbul edilmişdir.
 • Nothing could mitigate the cruelty with which she had treated him.- Heç bir şey onunla davrandığı qəddarlığı yüngülləşdirə bilmədi.
 • In presidential campaigns, foreign policy is treated with kid gloves.- Prezidentlik kampaniyalarında xarici siyasət uşaq əlcəyi ilə müalicə olunur.
 • She could suffer irreversible brain damage if she is not treated within seven days.- Yeddi gün ərzində müalicə olunmasa, geri dönməz beyin zədəsi ala bilər.
 • We hope this application will be treated sympathetically.- Ümid edirik ki, bu tətbiq rəğbətlə qarşılanacaq.
 • Many people believe reckless drivers are treated too leniently.- Bir çox insan ehtiyatsız sürücülərə qarşı çox yumşaq davranıldığına inanır.
 • The olives are heat treated during the second pressing.- Zeytunlar ikinci basma zamanı istiliklə müalicə olunur.

Treat Felinin Past Tense ilə İstifadəsi

Treat felini müxtəlif zamanlarda istifadə edərkən çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Cümlədə treat felini görərkən hansı halda olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, cümlədə işlədilən zamana diqqət yetirməlisiniz. Past Simple zamanının istifadə olunduğu cümlədə treat felinin mütləq ikinci halı istifadə olunur. Past Participle cümlələrdə isə treat  felin üçüncü halı işlədilir.

Treat  felini keçmiş zaman qəlibləri ilə istifadə edərkən felin neçənci halını istifadə edəcəyinizi yaxşı bilməlisiniz. Cümlələrdə istifadə olunan zaman qəliblərini bir- birindən ayırd edə bilmək üçün köməkçi fellərə baxmağınız kifayət edir. Mübtəda + Köməkçi Fel + Fel (ikinci və ya üçüncü hal) + İkinci Dərəcəli Üzvlər qaydasına diqqət etsəniz, felin ikinci və üçüncü halları ilə rahatlıqla cümlələr qura bilərsiniz.

Treat Felinin Zaman və Mənsubiyyətə Görə Təsnifi

Treat feli də digər fellər kimi cümlədə istifadə olunarkən zamana və mənsubiyyətə görə dəyişir. Hər ikisinə görə cümlədə istifadə qaydalarına riayət edib, cümlə quruluş strukturunda yanlışa yol vermək istəmirsinizsə, o zaman, aşağıda həm şəxs əvəzliklərinə, həm də zamana görə təsnif edilmiş treat  felinin istifadə qaydalarına baxa bilərsiniz.

Treat Simple Present Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Present Simple  Tense, dilimizə indiki zaman kimi tərcümə olunur. I, you, we, they əvəzliklərinə cavab verən köməkçi felləri “do”,  he, she, it əvəzliklərinin  köməkçi felləri “does”`dır. Köməkçi felə “not” şəkilçisi əlavə etməklə mənfi formaya keçir. He, she, it əvəzlikləri ilə qurulan cümlələrdə “does” köməkçi felinə malikdir, lakin bu köməkçi felə “-s, -ies, -es” şəklində əlavə olunur. Mənfi cümlələrdə fel düz qalır. Eyni vəziyyət sual cümləsi üçündə keçərlidir. Ümumi həqiqətləri, təkrarlanan hərəkətləri, vərdişləri, mövcud vəziyyəti, ümumi fikri, istəyi ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bir zaman qrafiki ilə başlamaq və ya təkrarlamaq üçün əvvəlcədən təyin edilmiş hərəkətlər üçün istifadə olunur. Əmrlər, təlimatlar vermək üçün istifadə olunur.

1 st form of Verb + s (es)

 • I treat
 • you treat
 • he/ she/ it treats
 • we treat
 • you treat
 • they treat

They treat their children very badly.- Uşaqlarına çox pis davranırlar.

The best way to treat such bleeding is to apply firm pressure.- Belə qanaxmanın müalicəsinin ən yaxşı yolu möhkəm təzyiq göstərməkdir.

She treats me like one of the family.- Mənə ailədən biri kimi davranır.

She treats everything I say as a joke.- Dediklərimin hamısına zarafat kimi yanaşır.

Treat Present Perfect Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Present Perfect Tense təkrarlanan hərəkətlər üçün istifadə edilir, hansı ki, konkret zaman forması bu hərəkətlər üçün önəmli deyil və hadisə keçmişdə başlayıb, lakin hələ də bitməyib, davam etməkdədir. Present Perfect Tense  keçmiş bir hadisə və ya vəziyyət ilə bu gün arasında bir əlaqə yaradır. Xüsusilə “just” zərfində çox yaxın bir hərəkət üçün istifadə olunur, ancaq nə qədər vaxt keçdiyini göstərmir. “Yet” zərfi hələ edilməmiş, lakin edilməsi ehtimalı olan hərəkətlər üçün və ya belə bir ehtimalın olub- olmadığını soruşmaq üçün istifadə edilir. “Never” zərfi keçmişdə müəyyən bir nöqtədən heç bir hərəkət edilmədiyini və ya belə bir vəziyyətlə qarşılaşmadığını ifadə etmək üçün istifadə olunur.

has/ have + 3 rd form of Verb

 • I have treated
 • you have treated
 • he/ she/ it has treated
 • we have treated
 • you have treated
 • they have treated

The way they have treated those people makes my blood boil.- Bu insanlara göstərdikləri münasibət qanımı qaynadır.

You have treated me with great courtesy and kindness; for all that I thank you.- Mənə böyük nəzakət və yaxşılıq etdiniz; təşəkkür etdiyim hər şey üçün.

Alster has treated his face for hidrocystoma, a type of benign cyst.- Alster üzünü xoş xassəli kist növü olan hidrokistomadan müalicə etdi.

Lord Mackay has treated claims that eligibility has substantially fallen as speculative.- Lord Mackay, uyğunluğun əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşdüyünə dair iddiaları spekulyativ olaraq qəbul etdi.

Treat Present Progressive  Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Adından da göründüyü kimi Continuous ifadədəsindən  əvvəlki Present ifadəsi  be + V- ing şəklində köməkçi felin indiki, yəni am, is, are şəklində istifadə olunmasını  həm də dəvam edən hadisənin keçid vaxtının indi olduğunu ifadə edir. Hadisənin nə vaxt başladığı və nə qədər davam etdiği vacib deyil. Yalnız bir danışma anında bir hadisənin davam etdiyini vurğulayır. Hal- hazırda davam etməkdə olan hərəkətləri izah etmək üçün bu zaman formasından istifadə edilir.

Zaman ifadələri: now(indi), right now (indi), at the moment (hazırda), still (hələ)

Present Continuous Tense always, constantly, forever  kimi zərflərlə birlikdə əkrarlayan və ümumiyyətlə narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur. Present Continuous Tense ondan sonra istifadə olunan gələcək zamanla birlikdə gələcəkdə əvvəlcədən planlaşdırılan bir hərəkətin baş verəcəyi deməkdir.

is/ am/ are + 1 st form of Verb + ing

 • I am treating
 • you are treating
 • he/ she/ it is treating
 • we are treating
 • you are treating
 • they are treating

Both the parties are treating the local elections as a dry run.- Hər iki partiya yerli seçkilərə quru gedişat kimi yanaşır.

The way we are treating the apple serves as a metaphor for how we are treating our world.- Almaya necə davranırıqsa, dünyamıza necə münasibət bəslədiyimiz üçün bir məcaz rolunu oynayır.

Cleveland Police confirm they are treating both incidents as arson.- Klivlend Polisi hər iki hadisəyə od vurma kimi yanaşdıqlarını təsdiqləyir.

But Banderas is treating the event like a family reunion.- Ancaq Banderas hadisəyə bir ailə görüşməsi kimi davranır.

Treat Present Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Dilimizə indiki bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə edilən Present Perfect Continuous Tense, keçmişdə müəyyən bir zamanda başlayan və hal- hazırda davam etməkdə olan hal və hərəkətlərdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Bu səbəblə Continuous halda istifadə edilə bilməyən fellərlə istifadə edilə bilməz.

Hal- hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur.

has/ have + been + 1 st form of Verb + ing

 • I have been treating
 • you have been treating
 • he/ she/ it has been treating
 • we have been treating
 • you have been treating
 • they have been treating

And judging from the way investors have been treating Google’s stock, you’d think it was also on track to face an early downgrade from Internet giant to also- ran.- İnvestorların Google- un səhmləri ilə davranış qaydalarına baxsaq, bunun İnternet nəhəngindən əvvəlki səviyyəyə enməsini də gözlədiyini düşünürsünüz.

An osteopath has been treating her injured back.- Bir osteopat yaralı kürəyini müalicə edir.

Treat Simple Past Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Azərbaycan dilindəki qarşılığı keçmiş sadə zaman olan Past Simple Tense, keçmiş zamanda baş verən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə tamamlanan bir hadisəni, işi, vəziyyəti və ya hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunur. Hadisənin nə qədər əvvəl baş verməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda baş vermiş ola bilər və ya çox köhnə ola bilər. Keçmişə aid yalnız bir hərəkət varsa, bu hərəkətin nə qədər köhnə olmasına baxmayaraq bu zaman istifadə olunmalıdır. Hadisənin keçmişdə nə zaman baş verdiyini ifadə edən bir zaman ifadəsi ilə istifadə olunmalıdır.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən),  last month (keçən ay), last week (geçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago ( iki gün əvvəl), two months ago ( iki ay əvvəl),  two years ago ( iki əvvəl il)

2 nd form of Verb

 • I treated
 • you treated
 • he/ she/ it treated
 • we treated
 • you treated
 • they treated

The company treated me as though I were skiving.- Şirkət mənə sanki skating kimi davranırdı.

He treated me with friendliness.- Mənə dostcasına yanaşdı.

The doctor treated him for convulsions.- Həkim onu qıcolma ilə müalicə etdi.

Treat Past Progressive Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Keçmiş davamedici zaman olan Past Continuous Tense, keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddətdə davam edən hadisələrdən bəhs etmək üçün istifadə edilir. Keçmişdə göstərilən vaxtda tamamlanmayan və buna görə də davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Əsas odur ki, o an davam edir, nə qədər dəvam etməsinin  fərqi yoxdur.

Always (həmişə), constantly (davamlı), forever (həmişəlik, əbədi) kimi zərflərlə birlikdə keçmişdə təkrarlanan və ümumiyyətlə bizi narahat edən hərəkətlər üçün istifadə olunur.

was/ were + 1st form of Verb + ing

 • I was treating
 • you were treating
 • he/ she/ it was treating
 • we were treating
 • you were treating
 • they were treating

They were treating only the symptoms of the disease rather than its underlying cause.- Xəstəliyin əsas səbəblərindən çox, yalnız simptomlarını müalicə edirdilər.

He told the umpires that they were treating him like he was a rookie.– Hakimlərə dedi ki, onunla bir çaylak kimi davranırlar.

Lucy was treating Jay like a delightful new acquaintance she couldn’t quite place or fit into her life.- Lucy, Jay ilə həyatına tam olaraq yerləşdirə bilmədiyi xoş bir yeni tanışlıq kimi davranırdı.

Treat Past Perfect Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Keçmişdə müəyyən bir an və ya hadisədən əvvəl meydana gələn və o ana qədər davam edən hadisələr üçün istifadə olunur. Bu vaxtdan istifadə edəcəksinizsə, hansı hadisədən əvvəl suala cavab verə biləcəyiniz bir zaman cümləsi olmalıdır. Bəzən bu zamanın çox qədim hadisələr üçün istifadə edildiyi fərz edilir, lakin bu doğru deyil. Keçmişə aid yalnız bir hadisə varsa və bu hadisənin keçmişdə bir müddətdən əvvəl meydana gəldiyi ifadə edilərsə, Simple Past Tense istifadə edilməlidir. Bu zamanın istifadə edildiyi ümumi formul belədir:

subject + had + past participle = past perfect tense.

 • I had treated
 • you had treated
 • he/ she/ it had treated
 • we had treated
 • you had treated
 • they had treated

His landlady had treated him like a dangerous criminal, a pariah.- Ev sahibəsi ona təhlükəli bir cinayətkar kimi baxırdı.

After the doctor had treated his wound, it was carefully bandaged.- Həkim yarasını müalicə etdikdən sonra diqqətlə sarğılandı.

Party managers arrived at that conclusion because that is the way they had treated their own party for the past eight years.- Partiya menecerləri bu qənaətə gəldilər, çünki son səkkiz ildə öz partiyalarına münasibətləri belədir.

Treat Past Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Bu zaman formasının Azərbaycan dilində qarşılığı olmasa da, belə izah edə bilərik ki, keçmişdə başlayan bir işdən əvvəl edilməkdə olan başqa bir işdən bəhs etmək üçün Past Perfect Continuous zamanından istifadə edilir. Məsələn: When he came, I had been waiting for him for more than two hours. (O gəldiyində mən onu 2 saatdan çox idi ki gözləyirdim.) Keçmişdə müəyyən bir vaxtda gözləməyə başladım və onun gəlişinə qədər bu gözləməyə davam etdim. Keçmişdə başlayan və keçmişdə bitən bir müddətdə hərəkəti davam etdirdim. Hadisə bir müddət ifadə ettiyi üçün  Continuous, bu müddət keçmişdə bittiği (qutardığı) üçün  Past Perfect`dən istifadə edirik.

had + 3 rd form of Verb

 • I had been treating
 • you had been treating
 • he/ she/ it had been treating
 • we had been treating
 • you had been treating
 • they had been treating

Treat  Simple Future Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Future Simple Tense, Azərbaycan dilinə gələcək sadə zaman kimi tərcümə edilir. Gələcək haqqında məlumat verərkən və ya gələcək hadisələrlə bağlı qeyri- müəyyən hadisələri proqnozlaşdırarkən istifadə olunur. Danışıq zamanı verilən qərarlar üçün istifadə olunur. Gələcəklə bağlı verilən vədlər üçün istifadə olunur.

shall/ will + 1st form of Verb

 • I will treat
 • you will treat
 • he/ she/ it will treat
 • we will treat
 • you will treat
 • they will treat

Whether the conservative, hidebound publishing establishment will treat such works with the seriousness they deserve is of course another matter.- Mühafizəkar, gizlədilmiş nəşriyyat qurumunun bu cür əsərlərə layiq olduqları ciddiliklə yanaşıb- baxmayacaqları, şübhəsiz ki, başqa bir məsələdir.

They say the centre, to be based at a former young offenders institution, will treat refugees as criminals.- Keçmiş gənc cinayətkarlar təşkilatında qurulacaq mərkəzin qaçqınlara cinayətkar kimi baxacağını söylədilər.

Field men have ready access to consent documents and will treat as relevant the degree to which standards are exceeded.- Sahə kişiləri razılıq sənədlərini əldə etməyə hazırdırlar və standartların aşılma dərəcəsi ilə əlaqəli davranacaqlar.

Treat Future Progressive Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Future Continuous Tense  Azərbaycan dilinə  gələcək davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Gələcəkdə müəyyən bir zamanda davam edəcək hərəkətlər üçün istifadə olunur. Hadisənin  nə vaxt başladığı, nə qədər davam ettiyi və ya davam edəcəyi vacib deyil. Əhəmiyyətli olan bir hərəkətin yalnız deyilən anda davam etməsidir.

shall/ will + 1st form of Verb + ing

 • I will be treating
 • you will be treating
 • he/ she/ it will be treating
 • we will be treating
 • you will be treating
 • they will be treating

Treat Future Perfect Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Müəyyən bir gələcəkdəki hadisəni  və ya vaxtdan əvvəl tamamlanacaq hərəkətlər üçün istifadə olunur. Vaxt ifadəsi və ya hadisənin sona çatması üçün verilən vaxtı göstərən cümlə olmadan istifadə olunmur.

shall/ will have + 3 rd of Verb

 • I will have treated
 • you will have treated
 • he/ she/ it will have treated
 • we will have treated
 • you will have treated
 • they will have treated

Treat  Future Perfect Progressive  Tense Fel Çəkimi və Nümunələri

Future Perfect Continuous Tense Azərbaycan dilində gələcək bitmiş davamedici zaman kimi tərcümə olunur. Future Perfect Continuous Tense gələcəkdə baş verməsi planlaşdırılan hadisədən əvvəl başqa verən və bitən hadisənin olduğunu vurğulamaq üçün istifadə edilir.

Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübtəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing). Azərbaycan dilinə tərcümədə Future Perfect Tense ilə eyni mənanı ifadə edir.

 • I will have been treating
 • you will have been treating
 • he/ she/ it will have been treating
 • we will have been treating
 • you will have been treating
 • they will have been treating

Treat Feili İlə Bağlı Test Nümunələri

 1. New ways to ….. arthritis may provide an alternative to painkillers.
 2. Certainly the United States ….. other nations like children if they were considered insufficiently modern.
 3. We ….. the signature wounds of today’s wars post-traumatic stress and traumatic brain injury, while providing the health care and benefits that all of our veterans have earned.
 4. An osteopath …. her injured back.
 5. There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it ….. its children.
 6. The crime ….. with the full rigor of the law.
 7. And judging from the way investors ….. Google’s stock, you’d think it was also on track to face an early downgrade from Internet giant to also-ran.
 8. She claimed that the way she ….. at work had caused her extreme emotional and psychological distress.
 9. Another way …. triphosgene with phenylamine to produce isocyanate, then adding another equal phenylamine to obtain symmetrical urea.
 10. In this paper we …. the existence of generalized solution to the quasi- Linear equation with parabolic form and its properties of finite diffuse.
 11. She …. with scorn and ridicule by her colleagues when she applied for the job.
 12. We were second- class citizens and they ….. us as such

Cavablar:

 1. treat
 2. has treated
 3. are treating
 4. has been treating
 5. treats
 6. will be treated
 7. have been treating
 8. had been treated
 9. is treating
 10. have treated
 11. was treated
 12. treated

İngilis Dilində  Treat  v2 Və Treat  v3 Formalarına Aid Test Nümunələri PDF

Daha çox çalışmalarla praktik qazanmaq və öyrəndiklərinizi daha sağlam şəkildə mənimsəmək istəyirsinizsə, sizin üçün hazırladığımız PDF formatlı Treat  birinci, ikinci və üçüncü formları ilə bağlı testi  klikləyərək keçid alıb həll edə bilərsiniz.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir