Wait feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri - Wordly

Wait feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri


Wait feilinin ikinci və üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

İngilis dilini öyrənərkən əvvəlcə müəyyən sözlərin mənasını bilmək lazımdır və sonra sözləri qrammatik qaydalara uyğun olaraq sıralamaq lazımdır. Qaydalı fellər sadə bir qayda ilə dəyişdirilə bilsə də, qaydasız feillərdə bu vəziyyət bir qədər fərqlidir. Bunun üçün də sözləri əzbərləmək və fellərin düzgün yerlərdə necə istifadə ediləcəyini öyrənmək yaxşı bir başlanğıc ola bilər.

Wait feilinin ikinci forması

İngilis dilindən tərcümədə öyrənmək mənasına gələn “wait” feilinin ikinci forması “waited” şəklindədir.

Wait feilinin ikinci formasına aid cümlə nümunələri

Aşağıda “wait” feilinin ikinci forması olan “wait” ilə bağlı 5 cümlə nümunəsi verilmişdir:

 • When he learnt of a valuable Baltic convoy carrying timber and tar for shipbuilding due into port, he waited to ambush it off Scarborough -limana gəmi istehsalı üçün qətran daşıyan dəyərli Baltik konvoyunu öyrəndiyi zaman, onu Scarborough sahilində tələyə salmağı düşündü.
 • She shuffled papers on her desk, and he went into his office, made a few phone calls, and waited for the confrontation -o, masanın üzərindəki kağızları qarışdırdı və ofisinə getdi, bir neçə telefon görüşməsi etdi və üzlə.məyi gözlədi.
 • The same woman waited until the delicately poised last chords of Jennifer’s slow movement to get up and leave -eyni qadın qalxıb getmək üçün için Jenniferin yavaş hərəkətinin həssas formada tarazlanmış son akkordlarını gözlədi.
 • We waited well over an hour for our dishes which were quite disappointing -olduqca xəyal qırıqlığı yaradan yeməklər üçün bir saatdan çox gözlədik.
 • She waited awhile but no sound was heard, not even the twittering of birds outside -o bir müddət gözlədi, ancaq çöldəki quşların səsi belə eşidilmədi.

Wait feilinin üçüncü forması

İngilis dilindən tərcümədə öyrənmək mənasına gələn “wait” feilinin üçüncü forması “waited” şəklindədir.

Wait feilinin üçüncü formasına aid cümlə nümunələri

Bu başlıq altında “wait” feilinin üçüncü forması olan “wait” ilə bağlı 5 cümlə nümunəsi ilə tanış ola bilərsiniz:

 • I have waited eighteen months for explanations -mən izahat üçün on səkkiz ay gözlədim.
 • Jennifer has waited ten years for her parents -Jennifer, valideynlərini on il gözlədi.
 • You have waited three years for exams -siz imtahanlar üçün üç il gözlədiniz.
 • They have waited five years for meet -onlar görüşmək üçün beş il gözlədilər.
 • We have waited 9 months for baby -biz 9 ay körpə gözlədik.

Wait feili – Past Tense qrammatik quruluşun izahı

Hadisənin keçmiş zamanda meydana gəldiyini və indiki zaman ilə əlaqəsinin olmadığını, “past”, yəni “ V2” formasında istifadə edildiyini göstərir. İnkar forması “didn’t” vasitəsi ilə, sual forması isə “did” köməkçi feilinin əvvələ keçməsi ilə düzəlir. Keçmiş zamanda tamamlanmış olan bir hadisəni, işi, hal və hərəkəti ifadə etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasında nə qədər müddət əvvəl olması önəmli deyil. Çox qısa müddət əvvəl ola biləcəyi kimi, çox keçmişdə də baş vermiş ola bilər.

Keçmiş zamana aid olan tək bir hadisə varsa, bu hadisə nə qədər köhnə zamanda edilirsə edilsin bu zaman formasından istifadə edilməlidir. Hadisənin keçmişdə tam olaraq nə vaxt olduğunu ifadə edən zaman zərfi ilə istifadə edilməlidir. Məsələn, last week, when I was a child, three years ago, ages ago, in 1980.

Zaman ifadələri; yesterday (dünən), last month (keçən ay), last week (keçən həftə), last year (keçən il), last night (keçən gecə), two minutes ago (iki dəqiqə əvvəl), two days ago (iki gün əvvəl), two months ago (iki ay əvvəl), two years ago (iki il əvvəl): We waited our lesson yesterday -biz dünən İngilis dili dərsimizi gözlədik.

Wait feilinin müxtəlif zaman və şəxslərdə istifadəsi

İngilis dilindən tərcümədə gözləmək mənasına gələn bu feil passiv formaya gətirilə bilməz. Passiv formada ola bilməsi üçün feilin subyekti və üzərində hərəkəti icra etdiyi obyekt olmalıdır. Gözlə, yat kimi feillərin subyekti var, yəni hərəkəti hərəkəti kimin etdiyi məlumdur. Ancaq bu, hər hansı hərəkətin obyekti deyil. Bütün digər feillər kimi İngilis dilində “wait” feilinin də zamanlara görə fərqli formaları mövcuddur. Aşağıda bu zaman formalarındakı bütün şəxs əvəzliklərinə aid sadə cümlə nümunələri verilmişdir.

Wait İndiki Zaman istifadəsi

‘Simple Present Tense’ Azərbaycan dilində “indiki zaman” mənasına gəlir. İngilis dilindəki qarşılığı da bu formadadır. Sadə keçmiş zaman mənasına gəlməklə birlikdə hobbilərdən, qaydalardan, ümumi vərdişlərdən söhbət edərkən istifadə edilən, indiki davamedici zamanı yox, ümumi mənada indiki zamanı əhatə edən istifadə forması mövcuddur. Aşağıda “wait” feili ilə indiki sadə zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir

 • I wait -mən gözləyirəm.
 • You wait -sən gözləyirsən.
 • He/She/It waits -o gözləyir.
 • We wait -biz gözləyirik.
 • You wait -siz gözləyirsiniz.
 • They wait -onlar gözləyirlər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Do you wait for him? -sən onu gözləyirsən?
 • Does she wait for her mother? -o, anasını gözləyirmi?

Wait feili – Present Perfect istifadəsi

Yaxın keçmiş zaman, yəni keçmiş bitmiş zaman keçmişdə meydana gələn, təsirləri davam edən və ortaya çıxma forması vacib olmayan hal və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Present Perfect Tense öyrənərkən unutmamalı olduğunuz ən vacib nöqtə Present Perfect Tense-n cümlə sonlarında “yesterday, 3 years ago, last year” kimi zaman zərflərini almasıdır. Aşağıda “wait” feili ilə indiki bitmiş zamandakı şəxs əvəzliklərinə aid cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I have waited -mən bir müddətdir ki, gözləyirəm.
 • You have waited -sən bir müddətdir ki, gözləyirsən.
 • He/She/It has waited -o bir müddətdir ki, gözləyir.
 • We have waited -biz bir müddətdir ki, gözləyirik.
 • You have waited -siz bir müddətdir ki, gözləyirsiniz.
 • They have waited -onlar bir müddətdir ki, gözləyirlər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Have the workers waited for salary? -İşçilər maaş üçün gözlədilər?
 • Has he waited for girl? -o, qız üçün gözlədi?

Wait feili Present Progressive Tense istifadəsi

Bu zaman formasında hadisənin nə zaman başladığı və ya nə qədər müddət davam etdiyi önəmli deyil. Hadisənin danışıq əsnasında davam etməkdə olduğunu vurğulayır. O halda, bu zaman forması danışıq əsnasında davam etməkdə olan hadisələr üçün istifadə edilir. Bu hadisə bir sürədir davam etməkdə olan, amma danışıq əsnasında edilməyən bir hadisə də ola bilər. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I am waiting -mən indi gözləyirəm.
 • You are waiting -sən indi gözləyirsən.
 • He/She/It is waiting -o indi gözləyir.
 • We are waiting -biz indi gözləyirik.
 • You are waiting -siz indi gözləyirsiniz.
 • They are waiting -onlar indi gözləyirlər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Are we waiting at the school? -biz məktəbdə gözləyirik?
 • Are they waiting with the boy? -onlar oğlanla birlikdə gözləyirlər?

Wait feili – Present Perfect Progressive Tense istifadəsi

Hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə etmək üçün indiki davamedici zamandan istifadə edilir: I’m reading a book now -mən indi bir kitab oxuyuram. Ancaq keçmiş zamanda başlayan və hələ də davam edən bir hadisə üçün Present Perfect Continuous Tense istifadə edilir. Hadisə keçmiş zamanda başlamış və indi davam edir, hətta gələcəkdə də davam etmə ehtimalı mövcuddur: I have been reading a book for two hours -mən iki saatdır kitab oxuyuram. Bu cümlə kitab oxumağa iki saat əvvəl başladığımı, hələ də davam etdiyimi göstərir. Nə qədər davam edəcəyi haqqında məlumatımız yoxdur. Cümlə nümunələri ilə tanış olaq:

 • I have been waiting -mən gözləyirəm. (bir müddətdir)
 • You have been waiting -sən gözləyirsən.
 • He/She/It has been waiting -o gözləyir.
 • We have been waiting -biz gözləyirik.
 • You have been waiting -siz gözləyirsiniz.
 • They have been waiting -onlar gözləyirlər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Has he been waiting for them for several hours? -o, bir neçə saatdır onları gözləyirmi?
 • Have we been working hard for the examination for several months? -biz bir neçə aydır müayinə üçün çox çalışırıq?

Wait feili – Present Simple Tense istifadəsi

Simple Past Tense, Azərbaycan dilinə tərcüməsi sadə keçmiş zaman olan bu zaman forması keçmişdə müəyyən bir zamanda başlamış və artıq sonlanmış olan hadisələri və ya vəziyyətləri izah etmək məqsədi ilə istifadə edilən zaman formasıdır. Bu zaman formasını öyrənərkən qətiyyən Past Continuous Tense ilə qarışdırmamalıyıq. Bu səbəblə də iki zaman arasındakı fərqləri və Past Tense-n istifadə yerlərini bilmək lazımdır.

 • I waited -mən gözlədim.
 • You waited -sən gözlədin.
 • He/She/It waited -o gözlədi.
 • We waited -biz gözlədik.
 • You waited -siz gözlədiniz.
 • They waited -onlar gözlədilər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Did you wait for him? -sən onu gözlədin?
 • Did she wait for her mother? -o anasını gözlədi?

Wait Past Continuous Tense istifadəsi

Past Continuous Tense, adından da başa düşüldüyü kimi keçmiş davamedici zaman mənasına gəlir. Yəni keçmiş zamanda reallaşması müəyyən bir müddət vaxt almış bir hadisənin izah üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Digər zamanların hamısında olduğu kimi burada da fərqli istifadə sahələri mövcuddur. Hansı halda halda bu zaman formasından istifadə etməli olduğumuza qərar verə bilmək üçün aşağıda verilmiş nümunələrlə tanış olmaq lazımdır.

 • I was waiting -mən gözləyirdim
 • You were waiting -sən gözləyirdin.
 • He/She/It was waiting -o gözləyirdi.
 • We were waiting -biz gözləyirdik.
 • You were waiting -siz gözləyirdiniz.
 • They were waiting -onlar gözləyirdilər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Were you waiting for Jennifer? -sən Jenniferi gözləyirdin?
 • Was she waiting for her mother? -o anasını gözləyirdi?

Wait  feili – Past Perfect Tense istifadəsi

Past Perfect də keçmiş zaman formalarından biridir. Azərbaycan dilinə tərcüməsi keçmiş bitmiş zamandır. Past perfect, past simple-n əvvəl baş verən hadisələri izah etmək üçün istifadə edilən zaman formasıdır. Beləliklə, iki hadisənin olduğunu düşünək. Bu hadisələrin meydana gəldiyi zamanları müqayisə edək. Bu hadisələrin hər ikisi keçmiş zamanda baş versə də, biri digərindən sonra reallaşır. Əvvəl baş verən hadisə üçün past perfect istifadə edilərkən, sonrakı hadisə üçün past simple istifadə edilir. Məsələn, I had finished to cook the dinner when they arrived -onlar gələrkən mən axşam yeməyini bişirməyi bitirmişdim.

 • I had waited -mən gözləmişdim.
 • You had waited -sən gözləmişdin.
 • He/She/It had waited -o gözləmişdi.
 • We had waited -biz gözləmişdik.
 • You had waited -siz gözləmişdiniz.
 • They had waited -onlar gözləmişdilər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Had I waited for David? -mən Davidi gözləyirdimmi?
 • Had she waited for Jennifer? -o Jennifer’i gözləyirdimi?

Wait feili – Past Perfect Continuous Tense istifadəsi

Past Perfect Continuous TensePast Perfect Tense kimi keçmişdə yaşanmış hadisədən əvvəl reallaşmış hadisələri izah etmək üçün istifadə edilir. Bu zaman formasının istifadə edilə bilməyi üçün izah edilən hadisənin sadəcə keçmişdə yaşanmış bir hadisədən daha əvvəl reallaşmış olması yetərli olmaz. Bundan əlavə, müəyyən bir vaxt almış olmalı və cümlə içində hadisənin baş verdiyi müddət vurğulanmalıdır. Bu zaman ilə qurulan cümlələrdə had been + V-ing istifadə edilir.

 • I had been waiting for 10 years -mən 10 ildir ki, gözləyirdim.
 • You had been waiting for 10 years -sən 10 ildir ki, gözləyirdin.
 • He/She/It had been waiting for 10 years -o 10 ildir ki, gözləyirdi.
 • We had been waiting for 10 years -biz 10 ildir ki, gözləyirdik.
 • You had been waiting for 10 years -siz 10 ildir ki,  gözləyirdiniz.
 • They had been waiting for 10 years -onlar 10 ildir ki, gözləyirdilər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Had she been waiting for Jennifer? -o Jennifer’i gözləyirdimi?
 • Had we been waiting for our teacher? -biz müəllimimizi gözləyirdik?

Wait feili – Future Tense istifadəsi

“Simple Future Tense” Azərbaycan dilində gələcək zaman mənasına gəlir və gələcəkdə reallaşma ehtimalı yüksək olan hadisə və hallar üçün istifadə edilən bir zamandır. Gələcək zamanda etməyi düşündüyümüz bütün mövzuları bu zaman formasından istifadə edərək izah edə bilərik.

 • I shall wait -mən gözləyəcəyəm.
 • You shall wait -sən gözləyəcəksən.
 • He/She/It shall wait -o gözləyəcək.
 • We shall wait -biz gözləyəcəyik.
 • You shall wait -siz özləyəcəksiniz.
 • They shall wait -onlar gözləyəcəklər.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Will he continue his studies? -o, təhsilinə davam edəcəkmi?
 • Shall we go out for a walk in the morning? -biz səhər gəzməyə çıxaq?

Wait feili – Future Continuous Tense istifadəsi

Azərbaycan dilinə tərcümədə gələcək davamedici zaman mənasına gələn Future Progressive və ya Future Continuous Tense, hər hansı hal və hərəkətin gələcəkdə baş verəcəyini və onun müddət davam edəcəyini vurğulamaq üçün istifadə edilir. Aşağıdakı formadan istifadə edilərək cümlə qurulur: will + will + indiki zamankı (kök feli + -ing).

Aşağıda bu feilin şəxs əvəzliklərinə görə cümlə nümunələri verilmişdir:

 • I shall be waiting -mən gözləməkdə olacağam.
 • You shall be waiting -sən gözləməkdə olacaqsan.
 • He/She/It shall be waiting -o gözləməkdə olacaq.
 • We shall be waiting -biz gözləməkdə olacağıq.
 • You shall be waiting -siz gözləməkdə olacaqsınız.
 • They shall be waiting -onlar gözləməkdə olacaqlar.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Will she be cleaning the rooms? -o otaqları təmizləyəcəkmi?
 • Will the students be studying hard? -tələbələr çox çalışacaqlar?

Wait feili – Future Perfect Tense istifadəsi

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing).

 • I will have waited -mən gözləmiş olacağam.
 • You will have waited -sən gözləmiş olacaqsan.
 • He/She/It will have waited -o gözləmiş olacaq.
 • We will have waited -biz gözləmiş olacağıq.
 • You will have waited -siz gözləmiş olacaqsınız.
 • They will have waited -onlar gözləmiş olacaqlar.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Will she have completed her work? -o işini bitirmiş olacaq?
 • Will he have written a letter? -o məktub yazmış olacaqmı?

Wait feili – Future Perfect Continuous istifadəsi

Future Perfect Continuous Tense, gələcək zamanda davam edəcək hadisələri izah edən zaman formasıdır. Başqa sözlə, bir işin gələcək zamanda davam edəcəyi haqqında danışmaq istəyiriksə, o zaman cümləni Future Perfect Continuous Tense ilə qurmalıyıq. Future perfect continuouns tense ilə cümlə qurularkən əvvəlcə mübrəda, daha sonra feilin ikinci forması olan past forma və to be feilinin üçüncü forması, feilin “ing” almış şəkli yerləşdirilir: will + have + been + the verb’s present participle (verb + -ing).

 • I will have been waiting in the garden tomorrow -mən sabah bağçada gözləməkdə olacağam.
 • You will have been waiting in the garden tomorrow -sən sabah bağçada gözləməkdə olacaqsan.
 • He/She/It will have been waiting in the garden tomorrow -o sabah bağçada gözləməkdə olacaq.
 • We will have been waiting in the garden tomorrow -biz sabah bağçada gözləməkdə olacaqlar.
 • You will have been waiting in the garden tomorrow -siz sabah bağçada gözləməkdə olacaqsınız.
 • They will have been waiting in the garden tomorrow -onlar sabah bağçada gözləməkdə olacaqlar.

Aşağıda başlıq ilə bağlı iki sual cümləsi verilmişdir.

 • Shall they have been waiting for us? -onlar bizi gözləyəcəklərmi?
 • Shall she have been waiting for Jennifer? -o, Jenniferi gözləyəcəkdi?

Wait feili ilə bağlı test nümunələri

Bu başlıq altında İngilis dilində tərcümədə gözləmək mənasına gələn “wait” feilinə aid 10 fərqli test nümunəsi ilə tanış ola bilərsiniz.

1. I’m really very tired, I can’t  ____ for the holidays. I think I’ll take a break next week.

 • A) except
 • B) wait
 • C) waited
 • D) teach

2. What can we do for David? Nothing we’ll just have to  ______ and see what happens.

 • A) except
 • B) wait
 • C) waited
 • D) teach

3. ______ wait a minute, I’ll get my coat and come with you.

 • A) except
 • B) wait
 • C) waited
 • D) teach

4. I ________ here since morning.

 • A) am waiting
 • B) waited
 • C) have been waiting

5. I ________ waiting for your reply for several weeks.

 • A) have been
 • B) has been
 • C) had been
 • D) was

6. I waited for my friend until he ______.

 • A) came
 • B) had come
 • C) comes
 • D) will come.

7. We ________ been waiting long.

 • A) will not have
 • B) have not will
 • C) will have not

8. There ____ some people waiting to see you.

 • A) am
 • B) is
 • C) are

9. I’m sorry. I didn’t mean to keep you ____.

 • A) waiting
 • B) wait
 • C) to wait

10. We ____ (wait) for the bus for nearly half an hour, but it _____ (not arrive) yet so I don’t think we _____ (be able to) attend the meeting on time.

 • A) have been waiting, hasn’t arrived, will be able to
 • B) have waited, hasn’t arrived, will be able to
 • C) are waiting, hasn’t arrived, will

İngilis dilində Wait v2 və Wait v3 formalarına aid test nümunələri PDF

Yuxarıda verilmiş test nümunələrinə aid PDF-i bu link vasitəsi ilə endirə bilərsiniz.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir