Will Mövzü İzahı - Wordly

Will Mövzü İzahı


Will Mövzü İzahı

İngilis dilində bilməli olduğumuz ən vacib mövzulardan biri “Will”- dir. Çünki “Will”- in bir çox fərqli istifadə forması mövcuddur. Gələcəkdən danışarkən istifadə olunan bir quruluşdur. Will quruluşu ilə müsbət və mənfi cümlələr, habelə sual cümlələri qura bilərsiniz. Bu quruluş gündəlik söhbətlər də daxil olmaqla tez- tez rast gələcəyiniz bir quruluşdur. Buna görə də İngilis dilinizi inkişaf etdirmək üçün  will quruluşunu yaxşı öyrənmək də vacibdir. Sizin üçün hazırladığımız bu yazıda will won’t mövzu izahı, will future mövzu izahı kimi nümunələrin ekvivalenti tapa bilərsiniz və will quruluşu ilə bağlı çoxlu cümlə nümunələrini də nəzərdən keçirə bilərsiniz. Etimologiyası araşdırıldıqda, on ikinci əsrdən əvvəl köhnə ingilis dilində ‘willa’ sözündən gəldiyi görülə bilən will sözü ‘vil’ şəklində oxunur.

İngilis dilində Will Nədir?

Will, İngilizce Future Tense,  yəni gələcək zamanından bildiyimiz bir sözdür. Bu söz gələcək zaman üçün məna vermək üçün istifadə olunur. Həm də quruluşunda köməkçi bir feldir.Sözün mənası “-acaq2” şəklindədir. İnkar forması “will not” ilə düzəlir və qısaldılmış formada “won’t”  kimi olur. Will- in istifadə sahələrini və ətraflı təsvirini məqalənin qalan hissəsində tapa bilərsiniz. Köməkçi felin ingilis dilindəki qarşılığı auxiliary verb’dir. “Auxiliary” sözü “əlavə dəstək və ya yardım göstərmək” deməkdir. Deməli, köməkçi fel əsas hərəkət felini gələcək zamanla əvəzləməyə kömək edən bir feldir. Bu xüsusi köməkçi fel cümlənin vacib hissəsi deyil.

İngilis Dilində Will Istifadəsi Necədir?

İngilis dilində Will- in bir neçə istifadə forması mövcuddur. Bunlar aşağıdakılardır:

 • Ani qərarlarda iradə quruluşundan istifadə edə bilərik.
 • Will ifadələri söz vermək, fikir bildirmək, rədd, təklif və s. kimi mənalara gəlir.
 • Qeyri- rəsmi təklif və xahişlər.
 • Müəyyən sözlər ilə birlikdə.
 • Gələcək zamanla bağlı.

Gələcək zamanla bağlı.

 • He doesn’t prepare himself as well as he should for the talent exam. Therefore, I think he will not be successful in the exam. (İstedad imtahanına lazım olduğu qədər hazırlaşmır.  Ona görə də imtahanda uğurlu olmayacağını düşünürəm.)
 • I think after a few years, we will not need to learn languages. (Düşünürəm ki, bir neçə ildən sonra dil öyrənməyə ehtiyacımız olmayacaq.)
 • I think environmental pollution will decrease in the near future. (Ətraf mühitin çirklənməsi yaxın gələcəkdə azalacağını düşünürəm.)
 • I guess I will not be able to keep up with the doctor’s appointment with you. I am really sorry. (Güman edirəm ki, sizinlə həkim randevusuna gələ bilməyəcəyəm. Həqiqətən üzr istəyirəm.)

Will ifadələri söz vermək, fikir bildirmək, rədd, təklif və s. kimi mənalara gəlir.

 • The bag is too heavy, I will carry it for you. (Çanta çox ağırdır, sənin üçün aparacam.)
 • If they don’t stop making noise, I’ll call the police (Əgər onlar səs- küy salmağı saxlamasalar, mən polisə zəng edəcəyəm.)
 • Will you help me with the project? (Layihədə mənə kömək edəcəksinizmi?)

Ani qərarlarda iradə quruluşundan istifadə edə bilərik.

 • Your actions really hurt my heart. But I will still listen to you. (Sizin hərəkətləriniz həqiqətən ürəyimi incitdi. Amma yenə də səni dinləyəcəyəm.)
 • There’s a lion in the garden. I’ll call the zoo. (Bağda bir aslan var. Zooparka zəng vuracağam.)

Qeyri- rəsmi təklif və xahişlər.

 • Will you pass me the salt, please? (Xahiş edirəm mənə istiot ötürərsən?)
 • Will you have tea with me? (Mənim ilə çay içərsən?)
 • Will you have juice with me? (Mənimlə meyvə suyu içəcəksən?)

Müəyyən sözlər ilə birlikdə

I’m afraid (qorxuram ki), I hope (ümid edirəm ki), I expect (gözləntim odur ki), I am sure (əminəm), perhaps (bəlkə), probably (ehtimal ki), certainly/definetely (mütləq ki) kimi sözlərlə birlikdə tez- tez istifadə edilir.

 • You’ll probably see Jennifer when you go to the wedding (Sən toya getdiyin zaman yəqin ki, Jenniferi görəcəksəm.)
 • I’m afraid David will forget my birthday again (Qorxuram ki, David yenə mənim doğum günümü unudacaq.)

Will Istifadəsinin Qrammatik Formulu Necədir?

Qrammatik düstur cümlələrin quruluşunu verir. Will quruluşunun qrammatik düsturunu birlikdə araşdıraq; Bu zaman formasının cümlə formulu Subject + Will + Verb şəklindədir. Bu halda Will, hər zaman özündən sonra feil tələb edir.

 • I will send you the information when I get it. (Mən məlumatı əldə edəndə sizə göndərəcəyəm.)
 • She will be sick if she continues to wear clothes like those. (O kimi paltar geyinməyə davam edərsə xəstələnər.)
 • She will not buy a laptop at the end of this month. (O, bu ayın sonunda notebook almayacaq.)
 • We will not shift to a new home the next month. ( Gələn ay yeni bir evə köçməyəcəyik.)
 • Will they come to your birthday party next week? (Gələn həftə ad gününüzə gələcəklərmi?)

İngilis Dilində Will Necə Qısaldılır?

İngilis dilində will apostrof əlavə edərək qısaldılır və ardından ‘ll’ qoyulur. Bu metodlara yazarkən daha sürətli yazmaq və danışarkən daha sürətli danışmaq üstünlük verilə bilər. İngilis dilində qısaltmalar bu səbəblə istifadə edilir. Daha rəsmi danışıq və yazışmalarda qısaltmalara üstünlük verilmədiyi də məlumdur.

 • They’ll go to that concert in Berlin next year because there was not any ticket for the last plane. (Gələn il Berlində keçiriləcək konsertə gedəcəklər, çünki son təyyarə üçün bilet yox idi.)
 • I’ll watch the show that you mentioned this weekend. (Bu həftə sonu qeyd etdiyiniz verilişə baxacam.)
 • She’ll go for a run tomorrow morning. (Sabah səhər qaçmağa gedəcək.)

İngilis Dilində Will- in İnkar Forması Necədir?

Mənfi cümlə qurmaq üçün cümləyə ümumiyyətlə mənfilik əlavə olunur. Bu əlavə ümumiyyətlə bir ‘not’ əlavəsidir. Bir cümlədə Will quruluşundan istifadə etdikdə, mənfi quruluşlu bir cümlə qurmaq istəyiriksə, Will´in yanına “not” mənfilik şəkilçisi əlavə edərək “Will  not” quruluşunu əldə edə bilərik. Will not quruluşunun qısaltması da ‘won’t’dur. Rəsmi yazışmalarda və çıxışlarda Won’t quruluşu ilə qarşılaşmağınız çox çətindir. Subject + Won’t + Verb

 • She will not buy a laptop at the end of this month. (O, bu ayın sonunda notebook almayacaq.)
 • Alicia will not / won’t come with us. She says she can not find her keys. (Alicia bizimlə gəlməyəcək. Açarlarını tapa bilmədiyini söyləyir.)
 • We will not work on important projects next month. (Gələn ay əhəmiyyətli layihələr üzərində işləməyəcəyik.)
 • Make sure you arrive on time tomorrow because the bus will not wait for you. (Avtobus sizi gözləməyəcəyi üçün sabah vaxtında gələcəyinizdən əmin olun.)
 • We won’t celebrate our anniversary by flying to New York. (Biz Nyu- Yorka uçaraq ildönümümüzü qeyd etməyəcəyik.)
 • The plane will not take off on time. (Təyyarə vaxtında havaya qalxmayacaq.)
 • My father won’t be at home before midnight. (Atam gecə yarısından əvvəl evdə olmayacaq.)
 • Tomorrow is Sunday. We won’t go to school. (Sabah bazar. Biz məktəbə getməyəcəyik.)

Will İlə Bağlı Cümlə Nümunələri

Will- in nümunə cümlələrini aşağıda birlikdə araşdıraq;

 • In my opinion, people will consume less organic food in five years (Məncə, insanlar beş il ərzində daha az təbii qida istehlak edəcəklər.)
 • I am afraid we will have to reschedule our meeting again. (Qorxuram ki, görüşümüzü yenidən təxirə salaq.)
 • If I win the jackpot, I will buy you a house too. (Cekpotu qazansam, sənə də bir ev alacam.)
 • If we do not see that sweet dog that we always see on the road today, I will be a little sad. ( Bu gün həmişə yolda gördüyümüz o şirin köpəyi görməsək, biraz kədərlənərəm.)
 • Let’s talk about all my troubles tonight. I will not think of any of this tomorrow. (Bu gecə bütün dərdlərim barədə danışaq. Sabah bunların heç birini düşünməyəcəm.)
 • I will be in training by the end of the month, but I promise I will help you with your homework. (Ayın sonuna qədər məşqdə olacağam, amma söz verirəm ki, ev tapşırıqlarında sizə kömək edəcəyəm.)
 • İn five years, I will be living in Germany with the person I love. (Beş ildən sonra Almaniyada sevdiyim insanla birlikdə yaşayacağam.)

Will İlə Bağlı Sual Cümlə Nümunələri

Belə ki, Will ilə qurulan sual cümlələrində cümlənin quruluşu Will + Subject + Verb şəklində olur. Yəni sual cümləsi qurularkən “will” mübtədanın əvvəlinə keçir:

 • Will you go to the concert of realistic songs? (Real mahnılar konsertinə gedəcəksən?)
 • Will you help me move this heavy table? (Bu ağır masanın yerini dəyişməyə kömək edəcəksən?)
 • Will you sing this song with me at my graduation ceremony? (Məzun olma mərasimimdə bu mahnını mənimlə oxuyacaqsan?)
 • Will you go to the forest for a run in the morning? (Səhər qaçmaq üçün meşəyə gedəcəksiniz?)
 • Will you bring some fruits for me? (Mənim üçün bir az meyvə gətirəcəksən?)
 • How will you stay silent about this terrible situation? (Bu dəhşətli vəziyyətə necə susacaqsınız?)
 • Will they send him an invitation card? (Ona dəvətnamə göndərəcəklər?)
 • Will they plan about starting a business? (Onlar bir işə başlamağı planlaşdırırlar?)

Won’t İlə Bağlı Cümlə Nümunələri

 • We won’t celebrate our anniversary by flying to New York. (Biz Nyu- Yorka uçaraq ildönümümüzü qeyd etməyəcəyik.)
 • Don’t call me tonight. I won’t be at home. (Bu gecə mənə zəng etmə. Evde olmayacam)
 • You won’t come here. (Bura gəlməyəcəksiniz.)
 • The student will not appear in the exam this year. (Tələbə bu il imtahana girməyəcək.)
 • He will not give me a book as a gift on my birthday. (O, doğum günümdə mənə hədiyyə olaraq bir kitab verməyəcək.)
 • I promise I will not tell him about the surprise party. (Söz verirəm ki, sürpriz parti haqqında ona danışmayacağam.)
 • If you don’t finish the bid, the boss won’t give you a raise. (Əgər təklifi başa çatdırmasan, müdir sənə artım verməyəcəkdir.)
 • Make sure you arrive on time tomorrow because the bus will not wait for you. (Avtobus sizi gözləməyəcəyi üçün sabah vaxtında gələcəyinizdən əmin olun.)

Won’t İlə Bağlı Sual Cümlə Nümunələri

 • Won’t you sing this song with me at my graduation ceremony? (Məzun olma mərasimimdə bu mahnını mənimlə oxumayacaqsan?)
 • Won’t you come with me to the cinema next week? (Gələn həftə mənimlə kinoya gəlməyəcəksən?)
 • Won’t you evaluate the issue with your girlfriend? (Sevgilinizlə məsələni qiymətləndirməyəcəksiniz?)
 • Won’t Ricky Gervais do one of his great shows again? (Ricky Gervais yenidən möhtəşəm şoularından birini etməyəcəkmi?)
 • Won’t you go to the forest for a run in the morning? (Səhər qaçmaq üçün meşəyə getməyəcəksiniz?)

7-ci sinif İngilis Dili Şagirdləri Üçün  Will Mövzusu

7-ci sinif İngilis dili tədris proqramına nəzər yetirdikdə Dreams adlı bir hissəsində will  istifadəsinin öyrədildiyini görürük. Tələbələrin bu səviyyədə ingilis dili biliyi baxımından bu cür cümlələr qura bilməsi çox vacibdir. Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün məqaləmizi nəzərdən keçirə bilərsiniz.

Will İlə Bağlı Test Nümunələri

1. ….. show me what you’ve done while I’ve been out ?

A)Will you

B)Are you going to

C)Are you

2.The witch said, ‘ You_______another love and you’ll be alone for a long time.’

A)won’t find

B)aren’t finding

C)are not going to find

3. I will ______ right here until Joshua forgives me.

A) wait

B) waiting

C) waits

D) not waiting

4.This letter is in French, and I don’t know French. Can you help me B: Sure, I _______ it for you.

A) translates

B) won´t translate

C) will translate

D) am translate

5. Don’t worry, I_____________ the windows for you !

A) am going to open

B)am opening

C)will open

6.Nobody ______ recognize you in that costume. Please be cool.

A) are going to

B) will

C) won´t

D) isn´t go to

7.Tomorrow _____________ a cold sunny day, according to forecast.

A)is being

B)will be

C)is going to be

8.Choose the correct sentence.

A) She will calls tomorrow

B) They will do it for me

C) They wills be at the office now

D) Where will she be tomorrow?

9.They _____ us tomorrow.

A)are going to visit

B)will visit

10.Bernard ___ __ to the school tomorrow.

a) is go

b) will go

c) was go

d) will goes

İngilis dilində Will ilə bağlı test nümunələri PDF

Nümunəvi sualların PDF versiyasını  burada tapa bilərsiniz

Will ilə Modal feillər arasındakı oxşarlıq nədədir?

Modal köməkçi fel, modal fel və ya qısaca modal, ingilis qrammatikası mövzuları arasında zaman, zərurət, imkan və səriştə kimi cümlələrə məna əlavə edən köməkçi fellər deməkdir. İngilis dilind’ modal fellər can, could, may, might, must shall, should, will və would.Modallar; Be, do və have ilə birlikdə auxiliary verbləri, yəni köməkçi fellər əmələ gətirir.

Modal sözü İngilis dilində əhval- ruhiyyədən (ruh halları, duyğular) gəlir. Nümunələri birlikdə nəzərdən keçirək:

 • I was using my pencil a minute ago. It must be here somewhere! (Bir dəqiqə əvvəl qələmimi istifadə edirdim. Burada bir yerdə olmalıdır!)
 • The company boss must be extremely rich if he owns several sports cars. (Şirkət müdiri, bir neçə idman maşınına sahibdirsə, son dərəcə zəngin olmalıdır.)
 • You can use my umbrella, I don’t need it right now. (Mənim çətirimdən istifadə edə bilərsiniz, indi ehtiyac duymuram.)
 • Mike is only nine months old. He can’t eat nuts yet. (Mike cəmi doqquz aylıqdır. Hələ qoz- fındıq yeyə bilmir.)
 • My father would take me to the park every sunday when I was a child.(Atam uşaq vaxtı məni hər bazar günü parka aparardı)
 • The marketing director will be replaced by someone from the New York office. (Marketinq direktorunu Nyu- York ofisindən biri əvəz edəcək)
 • Should scientists try to make machines that can think by themselves and have emotions? (Elm adamları özləri düşünə biləcək və duyğuları olan maşınlar düzəltməyə çalışmalıdırlarmı?)
 • He couldn’t have painted that. He has no artistic ability at all. (O boyaya bilməzdi. Heç bir sənət qabiliyyəti yoxdur.)

Bir şeyin müəyyən, mümkün və ya qeyri-mümkün olduğuna inandığımızı göstərmək üçün modallardan istifadə edirik:

 • Alicia’s keys must be in the bag. (Alicia’nın açarları çantada olmalıdır.)
 • It might snow today.(Bu gün qar yağa bilər.)

Bir şeyin müəyyən, mümkün və ya qeyri- mümkün olduğuna inandığımızı göstərmək üçün modallardan istifadə edirik:

 • Alicia’s keys must be in the bag. (Alicia’nın açarları çantada olmalıdır.)
 • It might snow today.(Bu gün qar yağa bilər.)

İstedadlar haqqında danışmaq, icazə istəmək və istəklər vermək, təkliflər vermək kimi şeylər etmək üçün də modallardan istifadə edirik:

 • Would you like some help? (Biraz kömək istərdinizmi?)
 • May I ask a question? (Sual verə bilərəmmi?)

Will niyə Future Tense üçün vacibdir?

Türk dilində gələcək zamanın qarşılığı future tensedır. Bu zamandakı cümlələr ümumiyyətlə acaq, əcək mənalarını verir. Future tense, yəni gələcək zaman, gələcəkdə hələ olmamış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. Will strukturu future simple tense bütün mövzularla istifadə edilə bilən köməkçi bir feldir. Future tense üçün istifadə olunan əsas köməkçi fel olması baxımından da çox vacibdir.

Will və Going to arasındakı əlaqə nədədir?

Yuxarıda Will haqqında ətraflı izah verdik.İ ndi ‘going to’ istifadəsinə  qısaca nəzər salaq və bu iki quruluş arasındakı əlaqəni nəzərdən keçirək.

İki ifadənin  eyni vaxtı ifadə etməsi, lakin fərqli sahələrdə istifadə edilməsi, dilin təfərrüatlarını bilməyən birisi üçün əvvəlcə çətin ola bilər. Başqa sözlə, bu iki quruluş gələcəyə məna versə də, fərqli vəziyyətlər ifadə edilərkən istifadə edilməlidir. İngilis dilində həm will, həm də be going to gələcək zamanı bildirir. To be going to, edəcəyimiz bir şeyi və ya vermiş olduğumuz qərarı vurğulamaq üçün istifadə edilir. Nümunə hazırlamaq, gələcəklə əlaqədar əvvəlcədən planlaşdırılan hərəkətlərdə “going to ” istifadə olunmalıdır

Will ilə going to arasında iki əsas fərq var;

1. Əminlik olmadan gələcəyi proqnozlaşdırmaqda istifadə olunan model will’dir. Going to ifadəsini istifadə etmək üçün güclü səbəplərə ehtiyacımız var.

2. O anda verdiyimiz ani qərarları ehtiva edən quruluş will’dir. Going to quruluşunda isə, əvvəllər planlaşdırılan və yaxın gələcəkdə həyata keçirməyə qərar verdiyimiz tədbirlər var.

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir