Wish Clause Mövzu İzahı - Wordly

Wish Clause Mövzu İzahı


Wish Clause Mövzu İzahı

İngilis dilində “istək” cümlələrinin açar sözləri wish/ if only’dir. “Wish” və ya “If Only” quruluşları arzu və ya peşmançılığı ifadə edir. Gerçək olmayan vəziyyətlərdə istifadə olunur.”If only” və “wish” eyni mənaya sahib olsa da, “if only” cümləyə daha çox vurğu əlavə edir.

İngilis dilində Wish qəlibinin bir neçə mənası var. Bugün sizinlə kaşki, əgər mənalarını verən Wish Clause ilə bağlı məlumatları paylaşacayıq və mövzu izahını ətraflı sizinlə bölüşəcəyik.

Kaş ki, mənasını verən Wish Clause istifadəsi

Wish, İngilis dilində arzu etmək, arzulamaq, istəmək mənasını verir. Bu üç mənanın xaricində wish sözü, kaşki mənasında istifadə oluna bilər. Wish sözünün bu istifadəsinə Wish Clause deyilir.

If Only – Bir şeyin daha fərqli ola biləcəyinə dair güclü bir arzumuzu ifadə etmək üçün istifadə edirik. I wish qəlibi ilə eynidir, lakin daha güclüdür.

If Only + Past Tense

Keçmiş zaman cümlələri ilə birlikdə işlədilirsə, keçmişə işarə etmir, indiki zaman mənaları üçün istifadə olunur. Bundan əlavə, bu qəlibdə, was əvəzinə were istifadə olunur. Aşağıdakı nümunələrə baxın.

 • I wish I were more handsome.- Kaş ki, daha yaraşıqlı olaydım.
 • If only the school weren’t so far!- Kaş ki məktəb bu qədər uzaq olmasaydı!
 • I wish my father were here now.- Kaş atam indi burada olsaydı.

If only + past perfect

 • Keçmiş mükəmməl zamanla bir cümlə ilə birlikdə istifadə edilərsə, keçmişə dair istəklərdən bəhs edir. Aşağıdakı nümunələrə baxın.
 • I got a low mark from maths. I wish I’d studied harder.- Riyaziyyatdan aşağı qiymət aldım. Kaş ki, daha çox oxusaydım.
 • You’ve broken the vase. If only you’d been more careful!- Vazanı qırdın. Kaş ki, daha diqqətli olaydınız!
 • I wish I had been more careful.- Kaş ki, daha diqqətli olsaydım.

if only + would + infinitive without to

Danışan adamın  mövcud bir vəziyyətlə narazı, hirsli və ya gələcəkdə bir dəyişiklik hiss etmək istədikdə istifadə olunur. Aşağıdakı nümunələrə baxın.

 • I wish you wouldn’t ask me so many questions.- Kaş ki, mənə bu qədər sual verməyəsən.
 • I wish they wouldn’t make so much noise.- Kaş bu qədər səs- küy salmasalar.
 •  I wish it would stop raining.- Kaş ki yağış dayansa.

Kaş Ki, Mənasını Verən Wish Clause Cümlə Nümunələri

If Only izahından sonra Wish ilə bağlı cümlələrə göz ataq. Bu cümlələrdə 3 növ zamana uyğun istifadə qaydasını sizinlə paylaşacayıq. Cümlələrdə kaş ki, mənasını verən Wish istifadə olunacaq.

 • I wish the weather were fine today.- Kaş bu gün hava yaxşı olsaydı.
 • If only you had learned english when you were at high school.- Kaş ki, orta məktəbdə oxuyanda ingilis dilini öyrənəsən.
 • I wish my friend had been here.- Kaş dostum burada olsaydı.
 • I wish we could go on vacation.- Kaş ki tətilə gedə bilsəydik.
 • If only we we had gone abroad.- Kaş ki, xaricə gedəydik.
 • I wish, Our teacher didn’t give homework to us.- Kaş ki, müəllimimiz bizə ev tapşırığı verməsəydi.
 • I wish I would go to İstanbul next week.- Kaş gələn həftə İstanbula getsəydim.
 • I wish my father came yesterday.- Kaş atam dünən gəlsəydi
 • I wish I hadn’t sold that car.- Kaş o maşını satmasaydım.
 • I wish my wife could drive.- Kaş ki, həyat yoldaşım maşın sürə bilsəydi.
 • I wish we lived in a large house.- Kaş ki, böyük bir evdə yaşasaydıq.
 • I wish the teacher spoke slower.- Kaş ki müəllim daha yavaş danışsaydı.
 • I wish they would be able to come.- Kaş ki gələ biləydilər.
 • I wish the boss had given me a rise.- Kaş ki, müdir mənə yüksəliş versəydi.
 • I wish I hadn’t lost my dictionary.- Kaş lüğətimi itirməsəydim.
 • I wish my bicycle was new.- Kaş ki velosipedim təzə olsaydı.
 • I wish I wouldn’t have to stay in bed for two week.- Kaş ki, iki həftə yataqda qalmasaydım.
 • I wish we could find the missing child.- Kaş itkin olan uşağı tapsaydıq.
 • If only I have taken my book.- Keşke kitabımı alsaydım.
 • I wish the questions were easy.- Kaş ki suallar asan olsaydı.

Bacarıq ilə bağlı Wish Clause istifadəsi

Bacarıq ilə bağlı cümlələrdə də Wish`in fərqli istifadə qaydası var. Əgər cümlə bacarıq ilə bağlı bir fikir üzərinə qurulubsa,  “If only / wish” arxasınca Could istifadə olunur. Bu cümlələri səlis qurmaq üçün Could mövzusunu bilməyiniz vacibdir.

Burada qrammatika quruluşu I wish I could + verb kimi istifadə olunur.

 • I wish I could speak English.- Kaş ki ingilis dilində danışa bilərdim.
 • I wish you could pass the exam.- Kaş imtahandan keçə bilsən.

Bacarıq ilə bağlı Wish Clause cümlə nümunələri

 • I wish he could understand me.- Kaş məni başa düşə.
 • I wish I could play tennis.- Kaş ki, tennis oynaya bilərdim.
 • I wish I could speak fluent English.- Kaş ki, ingilis dilində səlis danışa biləydim.
 • I wish my friend could drive car.- Kaş ki, dostum maşın sürə bilsəydi.
 • I wish I could play guitar.- Kaş ki, gitara çala biləydim.
 • I wish I could swim.- Kaş üzə biləydim.
 • I wish I could remain calm during all of this.- Kaş ki, bütün bunlar zamanı sakit ola bilsəydim.
 • I wish I could replace old car with a new one.- Kaş ki, köhnə maşınımı yenisi ilə əvəz etsəydim.
 • I wish you could help me with this case.- Kaş ki, bu işdə mənə kömək edə bilsəydin.
 • I wish I could earn a lot of money.- Kaş ki, çox pul qazana bilsəydim.
 • I wish she could come tomorrow.- Kaş ki sabah gələ bilsəydi.
 • I wish I could speak Japanese.- Kaş ki, yapon dilində danışa bilərdim.
 • I wish you could play the guitar in our group.- Kaş ki, qrupumuzda gitara çalsın.
 •  I wish we could find the missing child.- Kaş itkin olan uşağı tapa bilsəydik.
 •  I wish I could run fast.- Kaş ki, sürətlə qaça bilsəm.
 • I wish I could fly.- Kaş uça biləydim.
 • I wish I could ski.- Kaş xizək sürə bilərdim.
 • I wish we could go to Disney World.- Kaş ki, Disney Dünyasına gedə biləydik.
 • I wish I could have gone there with them.- Kaş ki, onlarla birlikdə ora gedəydim.
 • I wish that I could afford to go on holiday.- Kaş ki, tətilə getməyi bacara bilsəydim.

İndiki zamanda Wish Clause (Arzu) cümlələri

İndiki dövrdə vəziyyət və hərəkətlərin fərqli olmasını istədiyimizi ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Bunlardan biri wish + past simple quruluşundan istifadə edərək qurulan cümlə növləridir. Bunlara misal göstərək.

 • I wish I had a house.- Kaş evim olaydı.
 • I wish we bought a new car.- Kaş ki yeni bir maşın alsaydıq.
 • I wish I lived in Paris.- Keşke Paris’te yaşasaydım.
 • I wish I had more money.- Kaş ki, daha çox pulum olaydı.

İndiki zamanda fərqli bir hərəkət etmək istədiyimizi ifadə etmək üçün wish + past continuous istifadə olunur.

 • I wish you weren’t leaving tomorrow.- Kaş ki sabah getməyəydin.
 • I wish it wasn’t raining.- Kaş ki yağış yağmasaydı.
 • I wish I was lying on a beach now.- Kaş indi bir çimərlikdə uzanmış olsaydım.
 • I wish she was surfing in Samara Beach.- Kaş ki, Samara çimərliyində sörfdə olardı.

To be feli yerinə Were istifadə edilir

Were nə vaxt istifadə olunur? Were “to be” felinin keçmiş zaman formasıdır. Öyrənilməsi çox asan bir mövzudur və gündəlik həyatda da çox istifadə olunur. Keçmişdə edilmiş bir şeyi təsvir edərkən nələrin istifadə edilməli olduğunu öyrəndikdə keçmiş zaman qaydalarını anlamaq çox asan olur. Əsasən keçmişdə olan hadisələrə heyfslənərkən və ya gələcəklə bağlı arzuları düşünərkən wish istifadə etdiyimiz üçün, to be yerinə were istifadə edirik.

 • I wish you were here.- Kaş burada olaydın.
 • I wish I were better at maths.- Kaş riyaziyyatdan daha yaxşı olsaydım.
 • I wish they were in Ankara.- Kaş Ankarada olsaydılar.
 • I wish I were rich.- Kaş ki varlı olaydım.
 • If only the cinema were not so far.- Kaş ki kinoteatr indiyə qədər olmasaydı

Gələcək ilə bağlı Wish cümlələri

Bu nümunə, bir şey ola biləcəyi və ya kiminsə  davranışlarını dəyişdirə biləcəyi bir şans olduğu zaman gələcək haqqında istəklər üçün istifadə olunur. Əsasən wish + would qrammatika quruluşundan istifadə edilir.

 • I wish you would get well soon.- Kaş ki, tezliklə sağalsın.
 • I wish you would also come tomorrow.- Kaş ki sabah da gəlsən.
 • I wish you would hurry up!- Kaş ki, tələsəsən!
 • I wish they wouldn’t reject.- Kaş ki, rədd etməsinlər.
 • I wish it would rain.- Kaş ki yağış yağsa.
 • We wish they would help us.- Kaş ki, bizə kömək etsinlər.
 • I wish he wrote more regularly.- Kaş ki daha mütəmadi yazsın.
 •  I wish they would be quiet.- Kaş ki, səssiz olsunlar.

Wish cümlələrində Would və Ed istifadəsi

İngilis ed sonluğu sadə keçmiş zamandır, yəni keçmiş zamandakı müntəzəm fellərin aldığı sonluqlardır. Adi fellərin ikinci hallarında felin sonuna ed əlavə etmək kifayətdir.

 • I wish you helped me.- Kaş ki, mənə kömək etsən.
 • I wish they finished the job.- Kaş ki işi bitirsələr.
 • I wish we lived in a large house.- Kaş ki, böyük bir evdə yaşasaydıq.
 •  I wish I had learned English.- Kaş İngilis dilini öyrənsəydim.
 • I wish I had studied for my exam!- Kaş imtahanım üçün oxusaydım!

Wish Qrammatik Quruluşları

Wish hər əvəzlikdə fərqli quruluşa sahib ola bilər. Bunlar sual və ya müsbət, mənfi cümlələr olaraq da dəyişə bilər. Zaman olaraq 3 növe var. Yuxarida hissədə aydın bir şəkildə verilmişdir. Qrammatika tərəfdən ümumi quruluş isə aşağıdakı kimidir.

 • wish + past simple
 • wish + past continuous
 • wish + past perfect
 • wish + would + bare infinitive
 • wish + infinitive or wish + object + infinitive

Wish Clause Exercises PDF

Wish Clause haqqında öyrəndiniz. Aşağıda sizin tapşırıqlar hazırladık. Onları həll edərək mövzunu necə bildiyinizə və ya daha yaxşı öyrənməyinizə kömək edəcək.

Wish Clause Test Nümunəsi

Aşağıda sizin üçün Wish Clause mövzusu haqqında qısa test hazırladıq. Testləri həll edərək bildiklərinizi gücləndirə bilərsiniz.

 

Nazrin Akhundova

Mən Nəzrin Axundova 1998-ci il sentyabr ayında Bakıda anadan olmuşam.İlk təhsilim Azərbaycanda olsa da, ali təhsilimi İstanbul şəhərində almağa başlamışam.2016-ci ildə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam.Mənim dillərə marağım məni ingilis, türk, rus, italyan dillərini öyrənməyə həvəs yaradıb.5ildən artıqdır ki,ingilis dilində müxtəlif mətn və məqalələri,oçerkləri,esseləri tərcümə edirəm.Bu işdən zövq alıram.Ən böyük istəyim,arzum bundan yararlanana bilən insanlara kömək etməkdir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir