En Çok Kullanılan İngilizce Fiiller, Anlamları, Okunuşları ve Örnek Cümleler - Wordly

En Çok Kullanılan İngilizce Fiiller, Anlamları, Okunuşları ve Örnek Cümleler


İngilizce cümle yapısındaki en önemli ögelerden biri de fiilerdir. Fiili olmayan bir İngilizce cümlesi gövdesi olmayan bir ağaca benzer; kabul edilemez. Dolayısıyla, cümle kurarken kullanacağımız fiillerin farkında olmak, İngilizce öğrenirkenki sürecinizde size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Fiilleri ne kadar ezberlersek ezberleyelim, bunun bize uzun vadede bir yararı olmayacaktır. Aşağıda sizler için yazdığımız İngilizce’deki en çok kullanılan fiiler listesinde bulunan tüm fiilleri ezberlemeye kalkarsanız, işin içinden çıkamazsınız. “E peki ezberlemeden nasıl olacak bu iş?” diye söylendiğinizi duyar gibiyiz. İngilizce’yi pratik etmeden, sadece ezberleyerek öğrenemezsiniz. O yüzden en önemli nokta pratik. Aşağıda verdiğimiz listedeki fiilerle cümleler oluşturabilirseniz hem bu fiiller sizin için daha akılda kalıcı olacak hem de cümle yaratmaya çalışırken ortaya çıkabilecek komik cümlelerle eğlenebileceksiniz. Cümle oluştururken yardımcı olması için, fiillerin cümle içinde ne hallerde olabildiğini ve bu hallerle ilgili cümle örneklerini içeriğimizin alt başlıklarında görebilirsiniz. İyi okumalar!

En Çok Kullanılan İngilizce Fiiller Listesi

İngilizce Fiil Okunuşu Türkçe Anlamı
Accept Iksept Kabul etmek, onaylamak
Achieve Içiv Başarmak, üstesinden gelmek
Act ekt Davranmak, rol yapmak
Add Ed Eklemek
Admit Edmit Itiraf etmek, kabul etmek
Affect afekt Etkilemek
Afford Eford Gücü yetmek
Agree egri Katılmak (bir görüşe)
Aim eym Amaçlamak
Allow elau Izin vermek
Answer ensır Cevap vermek
Appear Epi-ır Görünmek
Apply eplay Başvurmak (işe)
Argue Argü-yu Tartışmak
Arrange a-reync Düzenlemek, ayarlamak
Arrive e-rayv Varmak (bir yere)
Ask Esk 1 Sormak  2 istemek
Attack a-tek Saldırmak, saldırıda bulunmak
Avoid e-voyd Kaçınmak
Be Bi Olmak
Beat Biit Dövmek, vurmak, yenmek
Become Bi-kam Olmak, -e haline gelmek
Begin bigin Başlamak
Believe Bı-liiv Inanmak
Bend Bend Bükmek
Bet Bet Iddiaya gitmek
Bid Bid Teklif vermek
Bite Bayt Isırmak
Bleed Bı-liid Kanamak
Blow Bı-lou Uçmak, uçurmak
Break Bı-rek Kırmak, bozmak
Breed Bı-riid Doğurmak, yavrulamak
Bring Bı-ring Getirmek
Build Bi-yıld İnşa etmek, dikmek (bina)
Burn Börn Yanmak, yakmak
Burst börst Patlamak
Buy Bay Satın almak
Call Kol Çağırmak, aramak
Catch keç Yakalamak, yetişmek
Choose Çuuz Seçmek
Come Kam Gelmek
Cost Kost Tutmak (fiyat)
Creep Kı-riip Sürünmek, ürpermek
Cut Kat Kesmek, doğramak
Damage De-mıc Zarar vermek
Dance dens Dans etmek
Deal Diyıl Dağıtmak, Davranmak, İş yapmak
Decide di-sayd Karar vermek
Decrease Dık-riiz İnişe geçmek (oran, miktar)
Deliver Dı-li-vır Yollamak, göndermek
Demand di-mend İstemek, talep etmek
Deny di-nay Reddetmek
Depend Dı-pend Bağlı olmak
Describe Dis-kı-rayb Tanımlamak, betimlemek
Design di-zayn Dizayn etmek, tasarlamak
Destroy Dist-roy Yok etmek
Develop di-ve-lıp Geliştirmek
Die Day Ölmek
Dig Dig Kazmak
Do Du Yapmak
Draw Dırou Çizmek
Dream Dıriim Hayal etmek
Drink Dırink İçmek
Drive Dırayv Sürmek (araba, taşıt)
Eat Iit Yemek
End End Sonu gelmek
Enjoy In-coy Eğlenmek
Examine Eg-ze-min Muayene etmek, incelemek
Exist Eg-zist Var olmak
Exit Egzit Çıkış yapmak
Expect Iks-pekt Beklenti içinde olmak
Experience Iks-pi-ri-yıns Deneyimlemek
Explain Iks-pıleyn Açıklamak
Explore Iks-pılor Keşfetmek, araştırmak
Express Iks-pires İfade etmek, belirtmek
Fail Feyıl Başarısızlığa uğramak
Fall Fol Düşmek
Feed Fiid Beslemek
Feel Fiyıl Hissetmek
Fight Fayt Kavga etmek
Find Faynd Bulmak
Fly Fılay Uçmak, uçurmak
Fold Fold Katlamak
Follow Folou Takip etmek
Forbid Forbid Yasaklamak
Force Fors Zorlamak
Forget Fır-get Unutmak
Forgive Fır-giv Affetmek
Freeze Fıriiz Dondurmak
Get Get Almak, elde etmek
Give Giv Vermek
Glow Gılou Parlamak
Go Gou Gitmek, devam etmek
Grow Gırou Yetişmek, büyümek, gelişmek
Hang Heng Takılmak, asmak
Have Hev Sahip olmak
Hear Hiyır Duymak, işitmek
Help Help Yardım istemek, yardım etmek
Hide Hayd Saklanmak
Hit Hit Vurmak
Hold Hold Tutmak
Hurt Hört acıtmak
Improve İmpruuv Gelişmek, geliştirmek
Increase In-kıriz Yükselişe geçmek (oran)
Keep Kiip Devam etmek, sürdürmek
Kick Kik Tekme atmak
Know Nou Bilmek
Lay Ley Uzanmak
Lead Liid Öncülük etmek, ön vermek
Lean Liin Uzanmak, yatmak
Leave Liiv Ayrılmak, terk etmek
Lend Lend Borç para vermek
Let Let Izin vermek
Lie Lay Yalan söylemek
Like Layk Sevmek, hoşlanmak
Live Liv Yaşamak
Look Luuk Bakmak, araştırmak
Lose Luus Kaybetmek
Make Meyk Yapmak, oluşturmak
Manage Menıc Idare etmek, yönetmek, başarmak
Mark Mark Işaretlemek
Matter Metır Önemli olmak, önem taşımak
May Mey Mümkün olmak, olası olmak
Mean Miin Anlamına gelmek, kastetmek
Meet Miit Tanışmak, buluşmak
Mention Menşın Bahsetmek, yorum yapmak
Mind Maynd Düşünmek, akılda bulundurmak
Miss Miss Özlemek, kaçırmak
Move Muuv Hareket etmek, taşınmak
Need Niid Ihtiyacı olmak
Notice Nodis Fark etmek
Obtain Ibteyn Elde etmek
Occur Ikör Meydana gelmek
Offer Afır Teklifte bulunmak, sunmak
Open Oupın Açmak
Order Ordır Sipariş etmek
Own Ovn Sahip olmak
Pass Pes Pas geçmek
Pay Pey Ödemek
Perform Pırform Göstermek, yerine getirmek
Pick Pik Seçmek
Place Pıleys Yerleştirmek
Plan Pılen Plan yapmak
Play Pıley Oynamak
Put Put Koymak
Quit Kuvit Bırakmak
Reach Riiç Ulaşmak
Read Riid Okumak
Realize Riyılayz Farketmek
Receive Rısiiv Almak
Recognize Rekıgnayz Tanımak
Record Rekırd Kaydetmek
Reduce Redus Azaltmak
Reflect Rıflekt Yansıtmak
Refuse Refyuz Reddetmek
Regard Rigard Göz önünde bulundurmak
Release Rıliz Salmak
Remain rımeyn Kalmak
Remember Rımembır Hatırlamak
Remove Rimuuv Ortadan kaldırmak
Repeat Rıpit Tekrar etmek
Replace Ripleys Yerini değiştirmek, yer değiştirmek
Reply Riplay Geri dönmek (cevap vermek)
Report Riport Rapor etmek, şikayet etmek
Represent Riprizent Temsil etmek
Require Rikuayır Gerektirmek
Rest Rest Dinlenmek
Return Ritörn Geri dönmek
Reveal Rıviyıl Ortaya çıkarmak
Ring Ring Çalmak (telefon, zil)
Rise Rayz Doğmak, yükselmek
Roll Rol Yuvarlamak, yuvarlanmak
Run Ran Koşmak, çalıştırmak, yönetmek
Say Sey Söylemek
See Sii Görmek, anlamak
Seem Siim Görünmek, gözükmek
Sell Sel Satmak
Send Send Göndermek, yollamak
Set set Hazırlamak
Settle Setıl (insanları)(bir yere) yerleştirmek
Shake Şeyk Sallamak, çalkalamak
Shine Şayn Parlamak, ışıldamak
Shoe Şuu Nal çakmak
Shoot Şuut Kurşun ya da top atmak
Show şov Göstermek
Shrink Şırink Küçülmek, kumaşın çekmesı
Shut şat Kapamak
Sing Sing Şarkı söylemek
Sink Sink Boğulmak
Sit Sit Oturmak
Ski Sıki Kaymak
Slap Sılep Tokatlamak
Slay Sıley Öldürmek
Sleep Sıliip Uyumak
Slice Sılays Dilimlemek
Slide Sılayd Kaymak, kaydırmak
Slip Sılip Ayağı kaymak
Speak Sıpiik Konuşmak
Spend Sıpend Harcamak
Spill Sıpil Dökmek
Spread Sıpreed Yaymak
Stand Sıtend Ayakta durmak
Start Sıtart Başlamak, başlatmak
Steal Sıtiyıl Çalmak (hırsızlık yapmak)
Stick Sıtik Bağlı kalmak, yapıştırmak
Sting Sıting Arı sokmak
Stink Sitink Kokmak, kokuşmak
Swear sıveer Yemin etmek
Sweep Sıviip Süpürmek
Swim Sıvim Yüzmek
Swing Sıving Sallanmak
Take teyk AlmAk
Talk Tolk Konuşmak
Teach Tiiç Öğretmek
Tear Tiyır Yırtmak, yırtılmak
Tell Tel Anlatmak, söylemek
Think tink Düşünmek
Throw Tırou Atmak, fırlatmak
Touch Taç Dokunmak
Train Tıreyn Eğitmek
Travel tırevıl Seyehat etmek
Treat Tıret Davranmak, muamele etmek
Try Tıray Denemek, çabalamak, uğraşmak
Turn törn Dönmek
Understand Andırsıtend Anlamak
Use Yuz Kullanmak
Visit Vizit Ziyaret etmek
Vote Vout Oy vermek
Wait Veyt Beklemek
Wake Veyk Uyanmak
Walk Volk Yürümek
Want Vant İstemek, arzulamak
Warn Vorn Uyarmak
Wear Veer Giymek, giyinmek
Win Vin Kazanmak
Wish Viş Dilemek (dilek)
Work Vörk Çalışmak (iş)
Worry Vöri Endişelenmek
Write Rayt Yazmak
Yawn Yaan Esnemek
Yell Yel Bağırmak
Zoom zuum Yakınlaştırmak

İngilizce En Çok Kullanılan Fiiller ile Cümle Örnekleri

Aşağıda ise en çok kullanılan İngilizce fiillerden bazılarına cümle örnekleri verdik. Sizler de aşağıdaki örneklerden yola çıkarak, çalışacağınız fiillere örnekler bulabilirsiniz.

Accept

She accepted that she killed her mother. (Annesini öldürdüğünü Kabul etti)

Answer

I called my father but he did not answer the phone.  (Babamı aradım ama telefona cevap vermedi)

Break

If I break my leg, I cant go to schol for 3 month.  (Bacağımı kırarsam okulama 3 boyunca gidemem)

Buy

I want to buy this bag but it is so expensive. (Bu çantayı almak isterdim ama çok pahalı)

Come

My father asked me to come with him to the market. (Babam onunla markete gelmemi istedi)

Decide

My mother decided to leave us. (Annem bizi bırakmaya karar verdi)

Eat

If you eat vegetables, you feel healthy. (Eğer sebze yersen sağlıklı hissedersin)

Fall

Please hold my hands or else I will fall. (Lütfen ellerimden tutun yoksa düşeceğim)

Feel

I cant feel my hands because of the cold weather. (Soğuk hava yüzünden ellerimi hissedemiyorum)

Go

I am going to go to Italy this summer. (Bu yaz Italya’ya gideceğim)

Help

I helped my mother to cook dinner. (Akşam yemeğini pişirmesinde yardım ettim anneme.)

Increase

Prices of cars will increase because of the pandemic

Know

I know that I can learn how to drive a car. (Araba sürmeyi öğrenebileceğimi biliyorum)

Make

I made a cake for my fiancee (Nişanlım için pasta yaptım)

Manage

The teacher managed to keep silence in the classroom (Öğretmen sınıftaki sessizliği sürdürmeyi başardı)

Notice

I did not notice there was a turtle in my bag. (Çantamında içinde bir kaplumbağa olduğunu farketmedim)

Pick

I picked the best apples but still there are rotten ones. (En iyi elmaları seçtim ama hala çürükler var.)

Remember

I can’t remember where I put my purse. (Cüzdanımı nereye koyduğumu hatırlayamıyorum)

Say

He proposed me and I said ‘yes’ (Evlilik teklifi etti ve ben de evet dedim)

Seem

He did not seem like crying but his eyes become red. (Ağlıyor gibi gözükmüyordu ama gözleri kızardı.)

Travel

My uncle travels a lot. (Amcam çok gezer.)

Use

I don’t know how to use a keyboard. (Klavye nasıl kullanılır bilmiyorum)

Visit

Because I did not visit my grandparents for a long time, they got cross with me. (Büyükanne ve büyükbabamı uzun zamandır ziyaret etmediğim için bana küstüler.)

Win

My team won the match. (Benim takımım maçı kazandı.)

Worry

Please, don’t worry, we will make it alright. (Lütfen endişelenme, biz onu yoluna koyacağız.)

Yell

When my father yelled at me, I started crying. (Babam bana bağırdığında, ağlamaya başladım)

İngilizce Fiiller ile İlgili Diğer Konular Nelerdir?

İngilizce’de cümle içindeki fiiller cümlenin anlatılmak istenen zamanına göre değişiklik gösterebilmektedir. Simple Present Tense, simple Past tense, Future tense gibi zamanlar, fiilleri değişik hallerde kullanmamızı gerektirebilir. Gereklilik ve zorunluluk kiplerinde fiilimizi yalın halde kullanmamız gerekir. Bir sonraki başlıkta bu halleri ve fiilere getirmemiz gereken ekleri yazdık.

İngilizce Fiillere Getirilen Ekler

  • Simple Present tense kullanacağımız cümlenin fiili, öznesi eğer He/She/It ten biriyse, o zaman fiilimizin son harfi göz önünde bulundurularak -s/ -es/ -ies takısı almaktadır.

Örneğin:

-She works at hospital. (O hastanede çalışır)

-He wishes for being policeman. (O bir polis olmayı istiyor.)

-A mosquito flies over me every day. (Her gün bir sinek üzerimden uçar)

  • Simple Past tense kullanacağımız cümlenin fiili, öznesi farketmeksizin son harfi göz önünde bulundurularak -ed/ -d/ -ied takısı almaktadır.

Örneğin:

-She accepted that she killed her mother. (Annesini öldürdüğünü Kabul etti)

-I failed at passing my math exam. (Matematik sınavımı geçmekte başarısız oldum)

  • Yardımcı fiil kullanılan cümlelerde ise fiilimiz yalın halde kullanılır. Yalın halde kullanılmayı gerektiren yardımcı fiiler şunlardır: future tense yapıları (will / be going to) , simple past tense olumsuz yardımcı fiili (did not) , gereklilik ve zorunluluk fiileri (modal verbs) (may, could, can, be able to, must etc.)

Örneğin:

-She must work at hospital. ( O hastanede çalışmak zorundadır)

-I will go swimming tomorrow. (Yarın yüzmeye gideceğim)

-My parents did not allow me to go that party. (O partiye gitmeme ailem izin vermedi)

Düzensiz İngilizce Fiilleri

İngilizce’de fiiller Simple Past tense söz konusu olduğunda düzenli ve düzensiz olarak iki gruba ayrılmaktadır. Düzenli fiiller sadece -d, -ed ve -ied eklerini alabilirken, düzensiz İngilizce fiilleri ek almayıp başka kullanımlara sahiptir.

Örneğin :

Be -> was/were

Beat -> beaten

Begin -> began

Break -> broke

Build -> built

Buy -> bought

Catch -> caught

Teach -> taught

Think -> tought

Sleep -> slept

Yukarıda gösterdiğimiz düzensiz fiil örnekleri gibi daha niceleri bulunmaktadır. Bu düzensiz fiilleri ne kadar çok kitap okursanız ne kadar fazla yerde görürseniz o kadar hızlı ve etkili şekilde öğrenebilirsiniz.

[ays_quiz id=’3′]

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir