Future Perfect Tense Konu Anlatımı - Wordly

Future Perfect Tense Konu Anlatımı


Future Perfect Tense Konu Anlatımı

İngilizcede yer alan ancak Türkçede birebir karşılığı olmayan zamanlardan biri de Future Perfect Tense’dir. Gelecek zamanda bitmiş olması beklenen eylemler için kullanılan Future Perfect Tense, İngilizce öğrenen herkesin ilk etapta zorlandığı ancak kısa süreli bir çalışmayla öğrendiği zamanlardandır.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında Future Perfect Tense konu anlatımı ve ardından Future Perfect Tense cümlelerine yer verilecektir.

İçindekiler göster

Future Perfect Tense Nedir?

İngilizce zamanlar arasında gelecek zaman içinde yer alan Future Perfect Tense, gelecekte bitmiş olması beklenen olay ya da durumların ifadesinde kullanılmaktadır. Türkçe olarak düşünüldüğünde zamanın tam çevirisi, “Yapmış olacağım, gitmiş olacağım.” şeklindedir.

Future Perfect Tense Gramer Kuralları Nedir?

Future Perfect Tense’de de özne+yüklem+nesne olarak bilinen İngilizcede SVO kuralı şeklinde geçerlidir. Ancak burada özneden sonra gelecek zamanda ”will” kelimesi ve Perfect Tense’lerde kullanılan ”have” ve fiil kullanılmaktadır.

Future Perfect Tense gramer kuralları aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will  + have + Verb 3…

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will not + have + Verb 3….

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + have + Verb 3….?

Future Perfect Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek, örnek cümle üzerinden verilen gramer kuralları tablosunda Future Perfect Tense cümle dizilimini öğrenebilirsiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I will have painted the wall. (Ben duvarı boyamış olacağım.)I will not have painted the wall. (Ben duvarı boyamamış olacağım. )Will I have painted the wall? (Ben duvarı boyamış olacak mıyım?)
You will have painted the wall. (Sen duvarı boyamış olacaksın.)You will not have painted the wall. (Sen duvarı boyamamış olacaksın.)Will you have painted the wall? (Sen duvarı boyamış olacak mısın?)
He/She/It will have painted the wall. (O, duvarı boyamış olacak.)He/She/It will not have painted the wall . (O, duvarı boyamamış olacak.)Will he/she/it have painted the wall? (O, duvarı boyamış olacak mı?)
We will have painted the wall. (Biz, duvarı boyamış olacağız.)We will not have painted the wall. (Biz, duvarı boyamamış olacağız.)Will we have painted the wall? (Biz, duvarı boyamış olacak mıyız?)
You will have painted the wall. (Siz, duvarı boyamış olacaksınız.)You will not have painted the wall. (Siz, duvarı boyamamış olacaksınız.)Will you have painted the wall? (Siz, duvarı boyamış olacak mısınız?)
They will have painted the wall. (Onlar, duvarı boyamış olacaklar.)They will not have painted the wall. (Onlar, duvarı boyamamış olacaklar.)Will they have painted the wall? (Onlar, duvarı boyamış olacaklar mı?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede yakın geçmiş zaman kavramı ile anlaşılması gereken şey, bir cümlenin Present Perfect Tense ile kurulmasıdır. Bir cümlenin Present Perfect Tense ile kurulduğunu anlamanın belli yolları bulunmaktadır. Bunlar ilk olarak özneye bağlı olarak değişen ‘’have/has’’ kullanımıdır. I,you, we ve they öznelerinde have; he,she,it öznelerinde ise has kullanılmaktadır.

Bir cümlenin Present Perfect olduğunu anlamanın bir diğer yolu da cümledeki fiilin, üçüncü haliyle birlikte kullanılmasıdır.

Future Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Future Perfect Tense ile cümle kurma yöntemi, belli başlı kurallara bağlı olarak oluşturulmaktadır. Future Perfect Tense’i öğrenmenin en etkili yolu ise bolca cümle kurma alıştırmaları yapmak ve cümle türleriyle alakalı testler çözmektir. Future Perfect Tense cümle kurma yöntemi aşağıdaki gibi olmaktadır. Bu zamanı en doğru biçimde öğrenmek isteyenler bu kurallara bakarak çeşitli cümleler oluşturabilmektedir:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will  + have + Verb 3…

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will not + have + Verb 3….

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + have + Verb 3….?

Future Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Future Perfect Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • I will have finished this book. (Bu kitabı bitirmiş olacağım.)
 • You will have studied the English tenses. (İngilizce zamanları çalışmış olacaksınız.)
 • She will have cooked dinner. (Akşam yemeği pişirecek.)
 • He will have arrived. (O, gelmiş olacak.)
 • We will have met Julie. (Julie ile tanışmış olacağız.)
 • It will have stopped raining. (Yağmur durmuş olacak.)
 • They will have left Japan. (Japonya’yı terk etmiş olacaklar.)
 • I will have completed this course. (Bu kursu tamamlamış olacağım.)
 • I will have gone already when you read these lines. (Siz bu satırları okurken ben çoktan gitmiş olacağım.)
 • He will have studied exam. (Sınava çalışmış olacak.)

Future Perfect Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede Future Perfect Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Margaret will not have married Jerome by then. (Margaret o zamana kadar Jerome ile evlenmeyecek.)
 • The storm will not have raged by the time we arrive. (Biz vardığımızda fırtına şiddetlenmiş olmayacak.)
 • Mom will not have cooked our favorite meal. (Annem en sevdiğimiz yemeği pişirmemiş olacak.)
 • I will not have slept eight hours. (Sekiz saat uyumamış olacağım.)
 • The plant not will have grown by then. (Bitki o zamana kadar büyümemiş olacak.)
 • Henry will not have ran by ten o’clock. (Henry saat 10’a kadar koşmuş olmayacak.)
 • I will not have eaten by then. (O zamana kadar yemiş olmayacağım.)
 • Jenny will not have saved enough money yet. (Jenny henüz yeterince para biriktirmemiş olacak.)
 • They will not have arrived there. (Oraya varmamış olacaklar.)
 • She will not have gone to course. (Kursa gitmeyecek.)

Future Perfect Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı denildiğinde akla gelen temel kullanım şekli, İngilizce passive voice yapısıdır. Passive voice yapısında, eylemi asıl olarak yapan kişiden ziyade, eylemin yapılmış olması esas olan şeydir.  Kısacası, cümlede eylemi yapan değil; ona maruz kalan kişi önemlidir ve atıf yapılan da budur. Eylemi yapan kişinin anlatıldığı yapıya ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise passive voice kullanımıyla aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır:

 • Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).

İngilizcede Future Perfect Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • The job will have been finished by Monday. (Pazartesi gününe kadar iş bitmiş olacak.)
 • The first prize will have been won by her. (Birincilik ödülü onun tarafından kazanılmış olacak.)
 • The roof will have been repaired by them. (Çatı onlar tarafından onarılmış olacak.)
 • The windows will have been cleaned by the boy. (Pencereler çocuk tarafından temizlenmiş olacak.)
 • The violin will have been brought by Rahul. (Keman, Rahul tarafından getirilmiş olacak.)
 • Dinner will have been cooked by mother. (Akşam yemeği anne tarafından pişirilmiş olacak.)
 • The house will have been built by the workers. (Ev, işçiler tarafından yapılmış olacak.)
 • The lessons will have been learned by the boys. (Dersler çocuklar tarafından öğrenilmiş olacak.)
 • This report will have been written by the 1st of November.  (Bu rapor 1 Kasım’a kadar yazılmış olacak.)
 • The project will have been finished by next month. (Proje, önümüzdeki ay bitmiş olacak.)

Future Perfect Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Future Perfect Tense zamanı ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Will we have gone home by then?( O zamana kadar eve gitmiş olacak mıyız?)
 • Will she have gotten her passport by then? (O zamana kadar pasaportunu almış olacak mı?)
 • Will you have eaten lunch already when we arrive? (Biz vardığımızda öğle yemeğini çoktan yemiş olacak mısın?)
 • Will they have finished decorating the float before the parade? (Geçit töreninden önce şamandırayı dekore etmeyi bitirmiş olacaklar mı?)
 • Will you have gone to the concert of the realistic songs before I come? (Ben gelmeden gerçekçi şarkıların konserine gitmiş olacak mısın?)
 • Will you have arrived? (Varmış olacak mısın?)
 • Will you have eaten when I pick you up? (Seni aldığımda yemek yemiş olacak mısın?)
 • Will they have finished your report by this time next week? (Gelecek hafta bu saatlerde raporunuzu bitirmiş olacaklar mı?)
 • Will you have been here for six months on June 23rd? (23 Haziran’da altı aydır burada mı olacaksın?)
 • Will he have left? (O, gitmiş olacak mı?)

Future Perfect Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Future Perfect Tense zamanı ile 10 olumlu soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Will you have arrived? (Gelmiş olacak mısın?)
 • Will they have received it? (Almış olacaklar mı?)
 • Will I have finished when you arrive? (Sen geldiğinde bitirecek miyim?)
 • Will she have forgotten everything? (Her şeyi unutmuş olacak mı?)
 • Will they have had their dinner by then? (O zamana kadar akşam yemeğini yemiş olacaklar mı?)
 • Will I have arrived at the office by 8? (8’de ofise varmış olacak mıyım?)
 • Will she have gone? (O, gitmiş olacak mı?)
 • Will she have finished by 10am? (Sabah 10’a kadar bitirecek mi?)
 • Will they have worked? (Çalışmış olacaklar mı?)
 • Will you have written the contract by Friday? (Cumaya kadar sözleşmeyi yazar mısınız?)

Future Perfect Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Future Perfect Tense zamanı ile 10 olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Won’t they have eaten dinner by the time I get home? (Ben eve gelene kadar akşam yemeğini yemeyecekler mi?)
 • Won’t you have sent the documents by Thursday? (Belgeleri perşembeye kadar göndermemiş miydin?)
 • Won’t they have arrived by 5:00? (Saat 5’e kadar gelmeyecekler mi?)
 • Won’t Anthony  have arrived by then? (Anthony o zamana kadar gelmiş olmaz mı?)
 • Won’t they have finished the car tomorrow? (Yarın arabayı bitirmemişler mi?)
 • Won’t they have slept for a long time? (Uzun süre uyumamışlar mı?)
 • Won’t we have forgotten me by then? (O zamana kadar beni unutmuş olmaz mıyız?)
 • Won’t she have gone to school? (Okula gitmeyecek mi?)
 • Won’t you have left when I arrive? (Ben geldiğimde gitmiş olmayacak mısın?)
 • Won’t he have lived here for 3 years? (3 yıldır burada yaşamıyor mu?)

Future Perfect Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Future Perfect Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımı, Future Perfect Tense ile kurulan edilgen cümlelerin soru sorma şekline uyarlanmasıyla oluşmaktadır. Yukarıdaki örnekler incelendiğinde Future Perfect Tense ile kurulan cümlelerin özne + will + have + been ve fiilin üçüncü halinin kullanıldığı görülmektedir. Bu şekilde kurallı bir cümle olarak ortaya çıkan edilgen yapıda, soru cümlelerinin oluşmasının temel kuralı da ”will”in başa gelmesidir.

Aşağıda verilen İngilizcede Future Perfect Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örneklerini inceleyiniz.

 • Will six shrimp have been eaten by Harry at dinner? (Akşam yemeğinde altı karider Henry tarafından yenmiş olacak mı?)
 • Will the desert have been roamed by beautiful giraffes? (Çöl güzel zürafalar tarafından mı dolaştırılmış olacak?)
 • Will the flat tire have been changed by Sue? (Patlak lastik Sue tarafından değiştirilmiş olacak mı?)
 • Will a movie have been watched by us? (Bir film bizim tarafımızdan izlenecek mi?)
 • Will the obstacle course have been run by me in record time? (Engel parkuru benim tarafımdan rekor sürede mi yürütülmüş olacak?)
Future Perfect Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Future Perfect Tense zamanı ile olumlu edilgen soru örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Will instructions have been given to you by the director? (Yönetmen tarafından size talimat verilmiş olacak mı?)
 • Will The Grand Canyon have been visited by thousands of tourists? (Büyük Kanyon binlerce turist tarafından ziyaret edilmiş olacak mı?)
 • Will the house have been remodeled by the homeowners to help it sell? (Ev, satılmasına yardımcı olmak için ev sahipleri tarafından yeniden şekillendirilmiş olacak mı?)
 • Will the metal beams have been corroded by the saltwater? (Metal kirişler tuzlu su tarafından aşındırılmış mı?)
 • Will the baby have been carried by the kangaroo in her pouch? (Bebek kanguru tarafından çantasında mı taşınacak?)
İngilizcede Future Perfect Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Future Perfect Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Won’t money have been donated to the homeless shelter by Larry? (Larry tarafından evsizler barınağına para bağışlanmış olmayacak mı?)
 • Won’t the reservations have been made by the wedding planner? (Rezervasyonlar,  düğün organizatörü tarafından yapılmış olmayacak mı?)
 • Won’t two dozen cookies have been baked by Susan for the bake sale? (Susan tarafından fırında satış için iki düzine kurabiye pişirilmiş olmayacak mı?)
 • Won’t the comet have been viewed by the science class? (Kuyruklu yıldız, fen sınıfı tarafından görüntülenmiş olmayacak mı?)
 • Won’t the treaty have been signed by the two kings? (Anlaşma, iki kral tarafından imzalanmış olmayacak mı?)

Future Perfect Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Soru zarflı cümle, İngilizcede –Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın olarak kullanılan soru kalıplarıyla oluşturulan cümlelere verilen addır. Bu soru kalıplarının Türkçedeki karşılığı ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ gibi sorulardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıplar, Future Perfect Tense soru cümlelerinde olduğu kadar diğer İngilizce zamanlarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Soru zarflı cümle kurmak için yapılması gereken, yukardaki soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Future Perfect Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulamaktır. Bu şekilde sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap vermek mümkün olmadığı için, düz cümle kurallarına uyarak yanıt verilmesi gerekmektedir.

İngilizce Future Perfect Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır:

 • When will I have finished writing this book? (Bu kitabı yazmayı ne zaman bitirmiş olacağım?)
 • Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow? (Neden tüm İngilizce fiil zamanlarını yarına kadar çalışmış olacaksın?)
 • When will she have been here three weeks? (Ne zaman üç hafta burada olmuş olacak?)
 • Why will he have got married before June? (Neden Haziran’dan önce evlenmiş olacak?)
 • Why will it have got colder by May? (Mayıs ayına kadar hava neden daha da soğuyacak?)
 • How will we have met your boyfriend by tonight? (Bu gece erkek arkadaşınla nasıl tanışmış olacağız?)
 • When will they have left their jobs? (İşlerini ne zaman bırakmış olacaklar?)

Future Perfect Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

İngilizcede Future Perfect Tense’in günlük hayattaki kullanımı, gelecekte yapılmış olması beklenen bir olaydan karşı tarafa bahsederken gerçekleşmektedir. Burada olay her ne kadar şimdiki zamanda anlatılıyorsa da, günümüzde değil, gelecekte gerçekleşmiş olması veya olmaması beklenmektedir.

 • He will have written a book. (O, bir kitap yazmış olacak.)
 • She will have cooked a meal. (O, yemek pişirmiş olacak.)
 • Dennis will have graduated her school. (Dennis, okulundan mezun olmuş olacak.)
 • John will have studied English. (John, İngilizce çalışmış olacak.)
 • We will have gone a holiday. (Biz, tatile gitmiş olacağız.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Future Perfect Tense,  daha önce de anlatıldığı gibi gelecek zamanda yapılmış olması ya da olmaması beklenen işlerin ifade edildiği en temel zaman türlerinden biridir. İngilizcede o sırada yapılan işlerin yakın geçmiş zamanla anlatılmasıyla ifade edilen zaman Present Perfect Tense’dir. Perfect Tense’de have ve fiilin üçüncü hali kullanılmaktadır.

 • I have just gone to school. (Az önce okula gittim.)

Future Perfect Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Simple Past Tense’de to be olarak bilinen am/is/are, Future Perfect’te kullanılmamaktadır. Ancak to be fiilinin üçüncü halinin kullanılması gerektiğinde am/is/are ”been” halini almakta ya da İngilizce edilgen kullanımında da ”been” sözcüğü görülmektedir.

 • The reservations will have been made by the wedding planner (Rezervasyonlar, düğün organizatörü tarafından yapılmış olacak.)
 • She will have been a teacher next year. (Gelecek sene, öğretmen olmuş olacak.)

Future Perfect Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

İngilizcede Future Perfect Tense, iş hayatında ilerleyen zamanlarda yaşanacak olan eylem ve durumların ifadesinde kullanılmaktadır.

 • I will have been in the meeting tomorrow. (Yarın toplantıya girmiş olacağım.)
 • He will have come back from a business trip next week. (Gelecek hafta iş seyahatinden dönmüş olacak.)

Future Perfect Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Future Perfect Tense ile tatil planı anlatılırken, gelecek zamanda yaşanacak olan tatil planlarından bahsedilmektedir.

 • We will have gone to Paris next summer. (Gelecek yaz Paris’e gitmiş olacağız.)

Future Perfect Tense Exercises Örnekleri

Future Perfect Tense Exercises örnekleri, kişilerin söz konusu olan İngilizce zamanı daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. Bu zamanın cümle dizimine, genel kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. İngilizce Future Perfect Tense exercises örnekleri boşluk doldurma veya test şeklinde olabilmektedir.

Future Perfect Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Aşağıda verilen Future Perfect Tense boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz.

 1. By the time I start my shift, Dr. Frazier _________ for 18 hours straight. (work)
 2. Sheila ____ the scholarship by the time she starts school in September. (get)
 3. By this time next month, I hope they ____building the community center. (finish)
 4. Professor Adams ______ at this university for 25 years by the time he retires in June. (teach)
 5. By this time tomorrow night we ______ in Australia. (arrive)
 6. ______ he ______ the message by the time your flight takes off? (receive)
 7. Dana _____ the night shift by the time you get up in the morning. (not finish)
 8. The team _____ at the exhibition for five hours by the time I arrive there. (work)
 9. By the time we get on the plane, they ____already _____ the luggage. (load)
 10. By 2025, I hope researchers ______ a cure for cancer. (find)

CEVAPLAR

will have been working – will have gotten – will not have seen – will have been teaching – will have arrived – Will/have received – won’t have finished – will have been working – will/have loaded – will have found

Future Perfect Tense Test Soruları

Aşağıda verilen Future Perfect Tense test ve quiz sorularını inceleyiniz.

1)I ….not have attended the program because of my busy schedule.

a)will b)won’t c)have

2)Robin will …. joined us at the meeting before you reach.

a)not b)have c)won’t

3)I will … helped him to do the task before the class starts.

a)not b)have c)won’t

4)We …. enjoyed the musical drama before the game show starts.

a)won’t b) will have c)will

5)I ….have arranged all the necessary materials before the program starts.

a)have b)won’t c)will

6)You …. have shopped at that market before we come.

a)not b)will c)won’t

7) I …. sung different kinds of songs before you join us.

a)won’t b) will c)will have

8)I ……. the program before I come here.(attend)

a) will have attended b)will c)attended

9)Jeff will …. traveled around the world before he comes to Bangladesh.

a)will b)won’t c)have

10)They will have played hockey in that field before you reach.

a)won’t b)will c)have

CEVAPLAR

1-a 2-a 3-b 4-b 5-c 6-b 7-c 8-a 9-c 10-b

Future Perfect Tense Worksheet

Aşağıda Future Perfect Tense worksheet örneğine ulaşabilirsiniz.

Future Perfect Tense Worksheet

Future Perfect Tense PDF

Aşağıda Future Perfect Tense alıştırmalar pdf örneğine ulaşabilirsiniz.

future-perfect-tense-pdf

Future Perfect Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda işlenen Future Perfect Tense konusu, diğer tüm konularda olduğu gibi İngilizce öğrenen öğrencilerin bilgi seviyelerine bağlı olarak birikimli bir şekilde verilmektedir. Öğrencilere ilk etapta Future Tense ve Perfect Tense gibi zamanlar öğretilmekte, ardından Future Perfect Tense bilgileri verilmektedir. Future Perfect Tense’in tüm kuralları 12.sınıftaki öğrencilere verilmektedir.

Future Perfect Tense öğretilirken öğrencilere gramer kuralları ezberci bir biçimde verilmemeli, onun yerine daha önce öğrenilmiş olan Future Tense ve Perfect Tense ile benzerlikler kurularak bilginin kalıcı hale getirilmesi amaçlanmalıdır. Aynı zamanda ilk etapta Future Tense ve Perfect Tense’de kullanılan kalıpların kısa bir özetini öğrencilere sunmak gerekmektedir. Öğrencilere gerekli bilgiler verildikten sonra kendilerinden konuyla alakalı örnek cümleler kurmaları ve fiillerin üçüncü halleri konusunda çalışmaları istenmelidir.

6. Sınıflar için Future Perfect Tense Cümle Örnekleri

6.sınıf Future Perfect Tense konu anlatımı zaman olarak öğrencilere verilmemektedir. Bunun yerine daha temel olarak görülen İngilizce konuları sunulmaktadır.Ancak Future Tense ve Perfect Tense’i öğrenen öğrenciler, ilerleyen tarihlerde Future Perfect Tense konusunu daha iyi anlamaktadır. Bu zamanı öğrenmek, İngilizce konuşmak isteyen öğrencilerin, gelecekte ne yapmış olacaklarını ifade edebilmeleri ve sağlıklı bir biçimde İngilizce iletişim kurabilmeleri açısından önemlidir.

6.Sınıf İngilizce Konuları
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

5. ve 6. sınıflar için İngilizce Future Perfect Tense örnekleri aşağıdadır:

 • I will have arrived. (Gelmiş olacağım.)
 • You will have finished your report. (Raporunu bitirmiş olacaksın.)
 • They will have completed. (Bitirmiş olacaklar.)
 • He will have started a business in November. (Kasım ayında bir iş kurmuş olacak.)
 • She will have learnt Chinese. (Çince öğrenmiş olacak.)

9. Sınıflar için Future Perfect Tense Cümle Örnekleri

9. sınıflar Future Perfect Tense konu anlatımı, öğrencilere bu zamanın genel olarak aktarımı, kullanım alanları ve örnek cümleler şeklinde verilmektedir. Bu zamanı öğrenenler, kendilerini gelecek zamanda ne yapacakları ya da yapmayacakları konusunda daha rahat ifade edebilmektedir.

Future Perfect Tense gramer kuralları aşağıdaki gibidir: 

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will  + have + Verb 3…

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will not + have + Verb 3….

Soru Cümlesi

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + have + Verb 3….?

9.Sınıf İngilizce Konuları
 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)
9. sınıflar için İngilizce Future Perfect Tense örnekleri aşağıdadır:
 • It will have stopped raining. (Yağmur durmuş olacak.)
 • They will have left Greece. (Yunanistan’ı terk etmiş olacaklar.)
 • Will you have arrived? (Gelmiş olacak mısın?)
 • Will they have received it? (Almış olacaklar mı?)

Future Perfect Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Future Perfect Tense ilk benzerlik kurulan zamanların başında Future Tense gelmektedir. Burada da gelecek zamana yapılan vurgu ön plandadır ancak tek fark, gelecek zamanda bitmiş olması beklenen olay ya da durumların ifadesi Future Perfect Tense ile mümkün olmaktadır.

Future Perfect Tense ve Present Continous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense, Türkçe olarak düşünüldüğünde şimdiki zamana karşılık gelen ve cümlede bahsedilen olay ya da durumun konuşma anında yapıldığını ifade etmektedir. İngilizce Şimdiki Zaman olarak ifade edilen bu konu, bir eylemin o an gerçekleşip gerçekleşmediğini karşılamakta olup; Future Perfect Tense’den son derecede farklıdır. Future Perfect Tense’de ise günümüze vurgu yapılmamakta; gelecek zamanda yaşanacak olay ya da durumlar aktarılmaktadır.

Future Perfect Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

İngilizcede geçmiş zaman olarak bilinen Simple Past Tense, günümüzden öncesi olaylara ya da durumlardan bahsetmektedir. Bu nedenle gelecek zamandan bahseden Future Perfect Tense ile aralarında derin bir ayrım bulunmaktadır.

Future Perfect Tense ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Geçmiş zamanda iki olaydan bahsederken hangisinin daha önce gerçekleştiğini ifade eden zaman Past Perfect Tense‘dir. Past Perfect Tense, İngilizcede -miş’li geçmiş zamanı ifade etmekte ve geçmişte iki olay ya da durum aktarılırken, önce gerçekleşeni ifade etmektedir. Future Perfect Tense’de her ne kadar tıpkı Past Perfect gibi Perfect Tense’lerin içinde yer alsa da; gelecekten bahsetmesi nedeniyle Past Perfect’ten ayrılmaktadır.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir