İngilizce Gezegen İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları - Wordly

İngilizce Gezegen İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları


İngilizce Gezegen İsimleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Gezegenler hakkında İngilizce bilgi almak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İngilizce gezegenler ile ilgili hazırladığımız bu yazıda, İngilizce gezegenler sıralaması ve gezegenler ve İngilizce isimleri, okunuşları, Türkçe karşılıkları gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Yazının devamında, her bir gezegen ile ilgili belki de daha önce duymadığınız ilginç bilgiler ile karşılaşacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım!

İngilizce Gezegen İsimleri

Uzay hala gizemini korumaktayken, gezegenler ile ilgili ilginç bilgiler de bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere Plüton’un gezegenlikten çıkarılması sonucu elimizde kalan sekiz adet gezegen var; Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs, Merkür, Venüs, Satürn ve Neptün. Her bir gezegen ile ilgili, gerek uyduları ile ilgili gerekse yüzeyleri ve dönüş hızları ile ilgili son derece ilginç bilgiler var. Gelin bu bilgileri, gezegenleri tek tek ele alarak inceleyelim.

1. Earth / Dünya

Dünya gezegeninin İngilizce karşılığı earth’dür. Earth diye yazılır ve ‘örth’ diye okunur. Gezegenin kendine has özelliklerini İngilizce cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

Earth / Dünya ile ilgili İngilizce cümle örnekleri ;

 • Earth is our home planet. (Dünya bizim ev gezegenimizdir.)
 • Earth is the third planet from the sun. (Dünya Güneş’e en yakın üçüncü gezegendir.)
 • Earth is the only place in the known universe confirmed to host life. (Dünya, bilinen evrende, üzerinde yaşam olan tek gezegendir.)
 • Earth is the fifth largest planet in our solar system. (Dünya, Güneş sisteminde beşinci büyük gezegendir.)
 • Earth is the only planet known for sure to have liquid water on its surface. (Dünya, yüzeyinde sıvı bulundurduğu bilinen tek gezegendir.)
 • Earth is smaller than the four gas giants — Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune — (Dünya, dört gaz devinden daha küçüktür — Jüpiter, Satürn, Uranüs and Neptün — )
 • Earth is larger than the three other rocky planets, Mercury, Mars and Venus. (Dünya, diğer üç kayalı gezegenden daha büyüktür, Merkür, Mars ve Venüs.)
 • Water covers roughly 71 percent of Earth’s surface, and most of that is in the oceans. (Su, Dünya’nın yüzeyinin yüzde yetmiş birini kaplar ve bu suyun çoğunu da okyanuslar oluşturmaktadır.)
 • Earth formed over 4.5 billion years ago. (Dünya dört buçuk milyar yıl önce oluşmuştur.)
 • Earth’s gravity interacts with other objects in space. (Dünya’nın yerçekimi, uzaydaki diğer objelerle ilişki içerisindedir.)

2. Mercury / Merkür

Merkür gezegeninin İngilizce karşılığı mercury’dir. Mercury diye yazılır ve ‘mörküri’ diye okunur. Gezegenin kendine has özelliklerini İngilizce cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

Mercury / Merkür ile ilgili İngilizce cümle örnekleri ;

 • Mercury is the closest planet to the Sun. (Merkür, Güneş’e en yakın gezegendir.)
 • Mercury is the smallest in our solar system. (Solar sistemde en küçük gezegen Merkür’dür.)
 • Mercury often appears as a bright star-like object in our sky during the early evening or early morning. (Güneşe en yakın ve sistemimizdeki en küçük gezegen olmakla beraber Merkür genelde sabahları gökyüzümüzde yıldızımsı bir cisim olarak görülür.)
 • Mercury is just a little bigger than Earth’s moon. (Merkür, Dünya’nın Ay’ından çok az daha büyüktür.)
 • Mercury is the closest planet to the sun, but it is actually not the hottest. Venus is hotter. (Merkür, Güneş’e en yakın gezegendir, ancak en sıcak gezegen değildir aslında. Venüs daha sıcaktır.)
 • Along with Venus, Earth, and Mars, Mercury is one of the rocky planets. (Venüs, Dünya ve Mars gibi, Merkür de taşlı bir gezegendir.)
 • Mercury has a solid surface that is covered with craters. (Merkür, kraterlerle kaplı katı bir yüzeye sahiptir.)
 • Mercury can not support life as we know it. (Merkür bildiğimiz kadarı ile yaşamı desteklemez / bildiğimiz kadarıyla Merkür’ün üzerinde yaşam mümkün değildir.)
 • Mercury has no atmosphere, and it does not have any moons. (Merkür bir atmosfere ve aylara sahip değildir.)
 • Mercury, this small planet, spins around slowly compared to Earth, so one day lasts a long time. (Merkür, en küçük gezegen, kendi etrafında Dünya’dan daha yavaş döner, bu nedenle de bir gün daha uzun süre alır.)
 • Mercury takes 59 Earth days to make one full rotation. (Merkür bir tam dönüş için elli dokuz Dünya gününe ihtiyaç duyar.)
 • Mercury only has one sunrise every 180 Earth days. (Merkür, yüz seksen Dünya gününde bir gün doğumunu yaşar.)
 • Venus is Mercury’s neighboring planet. (Venüs, Merkür’ün komşu gezegenidir.)
 • Mercury has been known since ancient times because it can be seen without advanced telescopes. (Merkür, gelişmiş teleskoplar olmadan da gözlemlenebilmesi nedeniyle, antik çağlardan beri bilinmektedir.)

3. Venus / Venüs

Venüs gezegeninin İngilizce karşılığı venus’tır. Venus diye yazılır ve ‘vinıs’ diye okunur. Gezegenin kendine has özelliklerini İngilizce cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

Venus / Venüs ile ilgili İngilizce cümle örnekleri ;

 • You would not survive a visit to the surface of Venus. (Venüs’ün yüzeyine yapacağınız bir ziyarette hayatta kalmanız mümkün değil.)
 • They found out that Venus’ atmosphere is mostly carbon dioxide and sulfuric acid. This is not good air to breathe! (Venüs’ün atmosferini çoğunlukla karbon dioksit ve sülfürik asidin oluşturduğu öğrenildi. Nefes almak için doğru bir hava değil!)
 • Venus is hotter than Mercury despite being further away from the Sun. (Venüs Güneş’e Merkür’den daha uzak olsa da Merkür’den daha sıcak bir gezegendir.)
 • Venus’ thick atmosphere traps UV radiation from the Sun creating an extreme greenhouse gas effect and making it the hottest planet in our solar system. (Venüs’ün kalın atmosferi, güneşten gelen UV ışınlarını hapsederek yüksek bir sera etkisi yaratır ve sistemimizdeki en sıcak gezegen konumunu alır.)
 • Venus is Earth’s closest neighbor in the solar system. (Venüs, Güneş Sistemi’nde Dünya’ya en yakın komşudur.)
 • Venus has 90 times the atmospheric pressure of Earth. (Venüs, Dünya’dan doksan kat daha büyük bir atmosferik basınca sahiptir.)
 • Venus can not support life as we know it. (Venüs bildiğimiz kadarı ile yaşamı desteklemez / bildiğimiz kadarıyla Venüs’ün üzerinde yaşam mümkün değildir.)
 • The atmosphere of Venus is very hot and thick. (Venüs’ün atmosferi çok sıcak ve incedir.)
 • Venus is a little smaller than Earth, and is similar to Earth inside. (Venüs, Dünya’da çok daha küçüktür, ve içi Dünya’nın içine benzer.)
 • Venus is the brightest object in the sky after the Sun and the Moon, and sometimes looks like a bright star in the morning or evening sky. (Ay ve Güneş’ten sonra gökyüzündeki en parlak şey Venüs’tür ve bazen sabah ya da akşamları gökyüzünde parlak bir yıldız gibi görünür.)
 • Scientists found that Venus rotates backwards. This means that on Venus the Sun rises in the west and sets in the east. (Bilim insanları Venüs’ün ters yöne döndüğünü buldu. Bu, Venüs’te Güneş’in batıdan doğup doğudan batması anlamına gelmektedir.)
 • Venus is the second planet from the Sun. (Venüs, Güneş’e en yakın ikinci gezegendir.)
 • We can not see the surface of Venus from Earth, because it is covered with thick clouds. (Dünya’dan Venüs’ün yüzeyini göremeyiz, çünkü yüzeyi ince bulutlar ile kaplıdır.)
 • A day on Venus is longer than a year. (Venüs’te bir gün, bir yıldan daha uzun süre alır.)
 • Venus is one of the brightest objects in the sky. (Venüs, gökyüzündeki en parlak objelerden biridir.)
 • Venus is named after the Roman goddess of love and beauty. (Venüs adını Romalı aşk ve güzellik Tanrıçasından almaktadır.)

4. Mars / Mars

Mars gezegeninin İngilizce karşılığı mars’tır. Mars diye yazılır ve ‘marzs’ diye okunur. Gezegenin kendine has özelliklerini İngilizce cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

Mars / Mars ile ilgili İngilizce cümle örnekleri ;

 • Mars is a cold, rocky, dusty, planet with a thin atmosphere. (Mars, soğuk, taşlı, dumanlı ve ince atmosferli bir gezegendir.)
 • Earth and Jupiter are Mars’ neighboring planets. (Dünya ve Jüpiter, Mars’ın komşu gezegenleridir.)
 • Mars has an active atmosphere, but the surface of the planet is not active. (Mars aktif bir atmosfere sahip, fakat gezegenin yüzeyi aktif değil.)
 • Mars is sometimes called the Red Planet. (Mars bazen Kırmızı Gezegen olarak da adlandırılır.)
 • Mars is half the size of Earth. (Mars, Dünya’nın yarısı kadardır.)
 • Like Earth, Mars has seasons, polar ice caps, volcanoes, canyons, and weather. It has a very thin atmosphere made of carbon dioxide, nitrogen, and argon. (Tıpkı Dünya gibi, Mars da kutuplarda buzullara, volkanlara, kanyonlara ve havaya sahiptir. Karbondioksit, nitrojen ve argondan oluşan ince bir atmosfere sahiptir.
 • Mars is red because of rusty iron in the ground. (Mars yerdeki paslı demir nedeni ile kırmızı renktedir.)
 • Mars has a thin atmosphere. (Mars ince bir atmosfere sahiptir.)
 • Mars can not support life as we know it. (Mars bildiğimiz kadarı ile yaşamı desteklemez / bildiğimiz kadarıyla Mars’ın üzerinde yaşam mümkün değildir.)
 • Mars’ volcanoes are dead. (Mars’ın volkanları sönüktür.)
 • Mars has been known since ancient times because it can be seen without advanced telescopes. (Mars antik çağlardan beri bilinir, çünkü gelişmiş teleskoplar olmadan da gözlemlenebilir.)
 • Mars is a terrestrial planet. It is small and rocky. (Mars, karasal bir gezegendir. Küçük ve taşlıdır.)
 • Mars is a cold desert world. (Mars, soğuk çöl bir dünyadır.)
 • Mars has two moons. Their names are Phobos and Deimos. (Mars’ın iki ayı vardır. İsimleri Phobos ve Deimos’tur.)
 • Mars is the fourth planet from the Sun. (Mars, Güneş’e en yakında dördüncü gezegendir.)
 • Affectionately coined ‘The Red Planet’, Mars was named by the Romans after their god of war, as its reddish colour is reminiscent of blood. (Adı “kırmızı gezegen”dir ve Romalılar tarafından savaş tanrılarının ismi olarak adlandırılmıştır çünkü kırmızı rengi kanı hatırlatır.)

5. Jupiter / Jüpiter

Jüpiter gezegeninin İngilizce karşılığı jupiter’dır. Jupiter diye yazılır ve ‘cupidır’ diye okunur. Gezegenin kendine has özelliklerini İngilizce cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

Jupiter / Jüpiter ile ilgili İngilizce cümle örnekleri ;

 • A lot like the Sun, Jupiter is mostly composed of hydrogen and helium. (Tıpkı Güneş gibi Jüpiter de çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır.)
 • Jupiter contains the largest ocean in the solar system, an ocean of liquid hydrogen. (Jüpiter, Güneş Sistemi’ndeki en büyük okyanusa sahiptir, sıvı hidrojenden oluşan bir okyanus.)
 • Jupiter, being the biggest planet, gets its name from the king of the ancient Roman gods. (Jupiter, gezegenlerin en büyüğü, adını Antik Romalı Tanrıların kralından alır.)
 • Jupiter has 67 moons. (Jüpiter’in altmış yedi ayı vardır.)
 • The largest planet in the solar system, Jupiter is the fifth planet from our Sun. (Güneşten en uzak beşinci gezegen olmakla beraber sistemimizdeki en büyük gezegendir.)
 • Despite its size, Jupiter has the shortest day of any other planet; it only takes about 10 hours for a complete rotation. (Boyutuna rağmen, gezegenler içerisinde en kısa güne sahip olan gezegendir. Tam bir dönüşü yaklaşık on saat sürmektedir.)
 • Jupiter has rings. (Jüpiter halkalara sahiptir.)
 • Jupiter can not support life as we know it. (Jüpiter bildiğimiz kadarı ile yaşamı desteklemez / bildiğimiz kadarıyla Jüpiter’in üzerinde yaşam mümkün değildir.)
 • Jupiter’s four largest moons (the Galilean Satellites) are Io, Europa, Ganymede and Callisto. (Jüpiter’in dört en geniş ayı (uydusu) Io, Europa, Ganymede ve Callisto’dur.)
 • While beautiful, Jupiter’s stripes and swirls are actually cold, windy clouds and water, floating in an atmosphere of hydrogen and helium. (Güzel olmakla birlikte çizgi ve kıvrımları aslında hidrojen ve helyum atmosferinde soğuk, rüzgarlı bulutlar ve su ile kaplıdır.)
 • Jupiter is the fastest spinning planet in the solar system. (Jüpiter, Güneş Sistemi’nde en hızlı dönen gezgendir.)
 • Jupiter is the largest planet in our solar system at nearly 11 times the size of Earth and 317 times its mass. (Jüpiter, Güneş Sistemi’miz içerisindeki en geniş gezegendir. Dünya’nın on bir katı büyüklüğünde ve üç yüz on yedi katı ağırlığındadır.)

6. Saturn / Satürn

Satürn gezegeninin İngilizce karşılığı saturn’dür. Saturn diye yazılır ve ‘sadürn’ diye okunur. Gezegenin kendine has özelliklerini İngilizce cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

Saturn / Satürn ile ilgili İngilizce cümle örnekleri ;

 • Like Jupiter, Saturn is made mostly of hydrogen and helium. (Jüpiter gibi Satürn’de çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır.)
 • Saturn is the only planet in our solar system whose average density is less than water. (Güneş Sistemi’mizdeki ortalama yoğunluğu sudan düşük olan tek gezegen Satürn’dür.)
 • Saturn is 9 times wider than Earth. (Satürn, Dünya’dan dokuz kat daha geniştir.)
 • Saturn has the second-shortest day in the solar system. One day on Saturn takes only 10.7 hours. (Güneş Sistemi’ndeki en kısa ikinci güne sahip gezegen Satürn’dür. Satürn’de bir gün 10.7 saat almaktadır.)
 • Saturn can not support life as we know it. (Satürn bildiğimiz kadarı ile yaşamı desteklemez / bildiğimiz kadarıyla Satürn’ün üzerinde yaşam mümkün değildir.)
 • Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest planet in our solar system. (Satürn, Güneş’e en yakın altıncı gezegendir ve Güneş Sistemi’mizdeki ikinci en geniş gezegendir.)
 • The farthest planet from Earth discovered by the unaided human eye, Saturn has been known since ancient times and is named for the Roman god of agriculture and wealth. (İnsanın çıplak gözüyle dünyadan en uzakta keşfettiği gezegendir ve eski zamanlardan beri bilinir. Roma’nın zenginlik ve tarım tanrısının ardından isimlendirilmiştir.)

7. Uranus / Uranüs

Uranüs gezegeninin İngilizce karşılığı uranus’tür. Uranus diye yazılır ve ‘yuranüs’ diye okunur. Gezegenin kendine has özelliklerini İngilizce cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

Uranus / Uranüs ile ilgili İngilizce cümle örnekleri ;

 • Some of the most extreme seasons in the solar system occur here on Uranus. The Sun shines directly over each pole, plunging the other half of the planet into a 21-year-long, dark winter. (Sistemimizdeki en ekstrem mevsimlerin bazıları burada yaşanır. Güneş kutupların üzerine ışıma yaparak gezegenin diğer kutbunun olduğu yarısını 21 yıllık uzun bir kışa sokar.)
 • Uranus takes about 17 hours to rotate once (a Uranian day), and about 84 Earth years to complete an orbit of the Sun (a Uranian year). (Uranüs’ün bir dönüşü on yedi saat alır ( bir Uranüs günü), ve yaklaşık seksen dört Dünya gününde de Güneş’in etrafındaki dönüşünü tamamlar (bir Uranüs yılı).
 • Uranus has an atmosphere made mostly of molecular hydrogen and atomic helium, with a small amount of methane. (Uranüs, çoğunlukla moleküler hidrojen ve atomik helyumdan oluşur, ufak miktarda da metan gazı.)
 • Uranus has 13 known rings. The inner rings are narrow and dark and the outer rings are brightly colored. (Uranüs’ün bilinen on üç halkası vardır. İç halkaları dar ve kalındır, dış halkaları ise daha açık renklidir.)
 • Like Saturn, Jupiter and Neptune, Uranus is a ringed planet. (Tıpkı Satürn, Jüpiter ve Neptün gibi, Uranüs de halkalı bir gezegendir.)
 • Uranus has 27 known moons, most of which are named after literary characters. (Uranüs yirmi yedi uyduya sahiptir. Bu uyduların çoğu edebi karakterlerin adını almıştır.)
 • Uranus was the first planet found using a telescope. (Uranüs, teleskop kullanılarak bulunmuş ilk gezegendir.)
 • Uranus was discovered in 1781 by William Herschel. (Uranüs, 1781 yılında, William Herschel tarafından keşfedildi.)
 • Uranus can not support life as we know it. (Uranüs bildiğimiz kadarı ile yaşamı desteklemez / bildiğimiz kadarıyla Uranüs’ün üzerinde yaşam mümkün değildir.)
 • Uranus is known as the “sideways planet” because it rotates on its side. (Uranüs, ‘yan gezegen’ olarak bilinir, çünkü yana doğru dönüş yapar.)
 • Uranus is an Ice Giant planet and nearly four times larger than Earth. (Uranüs buz devi bir gezegen ve Dünya’dan yaklaşık olarak dört kat daha büyük.)

8. Neptune / Neptün

Neptün gezegeninin İngilizce karşılığı neptune’dür. Neptune diye yazılır ve ‘neptun’ diye okunur. Gezegenin kendine has özelliklerini İngilizce cümle örnekleri üzerinden inceleyelim;

Neptune / Neptün ile ilgili İngilizce cümle örnekleri ;

 • Neptune has at least five main rings and four more ring arcs. (Neptün’ün beş temel halkası ve dört halka yayı daha bulunmaktadır.
 • Neptune has four teen known moons which are named after sea gods and nymphs in Greek mythology. (Neptün’ün bilindik on dört uydusu vardır ve bu uydular isimlerini Yunan mitolojisindeki deniz tanrıları ve su perilerinden alırlar.)
 • Neptune is about four times wider than Earth. If Earth were a large apple, Neptune would be the size of a basketball. (Neptün, Dünya’nın yaklaşık dört katı büyüklüğündedir. Eğer Dünya büyük bir elma olsaydı, Neptün bir basketbol topu boyutunda olurdu diyebiliriz.)
 • It is impossible to view Neptune with the naked human eye. Neptune is made up of a hot dense fluid of “ices”, making it one of two ice giants in the solar system alongside Uranus. (Neptün’ü çıplak gözle görmek mümkün değildir. Sıcak, yoğun sıvı “buzlardan” oluşmuştur ve güneş sisteminde Uranüs ile beraber iki dev buzul gezegenlerden biridir.)
 • Neptune can not support life as we know it. (Neptün bildiğimiz kadarı ile yaşamı desteklemez / bildiğimiz kadarıyla Neptün’ün üzerinde yaşam mümkün değildir.)
 • Neptune takes about 16 hours to rotate once (a Neptunian day), and about 165 Earth years to orbit the sun (a Neptunian year). (Neptün bir tam dönüşünü on altı saatte tamamlar (bir
  Neptün günü), ve yaklaşık yüz altmış beş Dünya yılı süresinde Güneş’in etrafındaki dönüşünü tamamlar (bir Neptün yılı).
 • Neptune’s atmosphere is made up mostly of molecular hydrogen, atomic helium and methane. (Neptün’ün atmosferi çoğunlukla moleküler hidrojen, atomik helyum ve metan gazından oluşmaktadır.)

İngilizce Gezegenler ile İlgili Örnek Cümleler

Yukarıdaki örnekler elbette artırılabilir. Söz ettiğimiz sekiz gezegen, güneş, ay ve NASA ile ilgili karışık cümle örneklerine beraber göz atalım;

 • The Earth’s satellite is The Moon. (Dünya’nın uydusu Ay’dır.)
 • Can you tell me the farthest planet from the Sun? (Bana Güneş’ten en uzak olan gezegeni söyleyebilir misin?)
 • The Earth orbits the Sun in 365 days and six hours. (Dünya, Güneş’in etrafında 365 gün altı saatte döner.)
 • Mercury is the hottest planet. (Merkür en sıcak gezegendir.)
 • Jupiter is the largest planet. (Jüpiter en büyük gezegendir.)
 • Yuri Alekseyevich Gagarin became the first human to journey into outer space. (Yuri Alekseyevich Gagarin, uzay boşluğuna seyahat eden ilk insan oldu.)
 • Saturn, Jupiter, Neptune and Uranus have rings. (Jüpiter, Satürn, Uranus ve Neptün’ün halkaları vardır.)
 • The Milky Way is our galaxy’s name. (Samanyolu bizim galaksimizin adıdır.)
 • Pluto is a dwarf planet. (Plüton cüce gezegendir.)
 • Planet’s order from the largest to the smallest are as follows: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury. (Gezegenlerin en büyükten en küçüğe doğru sıralaması şöyledir: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür.)
 • Mercury is the closest planet to the Sun. (Merkür Güneş’e en yakın gezegendir.)
 • Every planet has its own orbit. (Her gezegenin kendi yörüngesi vardır.)
 • NASA stands for National Aeronautics and Space Administration. (NASA’nın açılımı Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’dir.)
 • Neil Alden Armstrong, the first person to walk on the Moon, was an American astronaut and aeronautical engineer. (Neil Alden Armstrong, Ay’da yürüyen ilk insan, bir Amerikan astrnot ve havacılık mühendisiydi.)
 • In our solar system, there are eight planets. (Güneş sistemimizde sekiz gezegen vardır.)
 • The planets turn around the Sun. (Gezegenler Güneş’in etrafında döner.)
 • Planet’s orders according to their distance to the Sun are as the following: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. (Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıklarına göre sıraları şöyledir: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün.)
 • The coldest planet is Neptun. (En soğuk gezegen Neptün’dür.)
 • Mars is also called the “Red Planet”. (Mars “Kızıl Gezegen” olarak da adlandırılır.)
 • Venus rotates the Sun from west to east. (Venüs Güneş’in etrafında batıdan doğuya doğru döner.)
 • Which planet is the smallest planet? – Mercury. (En küçük gezegen hangi gezegendir? – Merkür.)

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir