İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) ve Anlamları - Wordly

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) ve Anlamları


Irregular verbs Düzensiz fiiller ve anlamları

İngilizce fiiller, cümle kurmak için en gerekli ögelerden biridir. İngilizce fiiller, düzenli ve düzensiz fiiller olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Düzenli fiillerde fiilin yalın haline ‘’-ed’’ takısı getirilerek 2. ve 3. haller oluşturulurken; düzensiz fiillerde kelime yazımı farklı olmaktadır. 

Bu içerikte İngilizce fillerin 2. ve 3. hallerini bulabilir; düzensiz fiiller İngilizce konusunu genel olarak öğrenebilirsiniz.  İlk olarak tabloda yer alan İngilizce fiillerin 2. ve 3. hallerini inceleyip; ardından düzensiz fiillerle kurulan cümle örneklerine göz atabilirsiniz.

İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri – Irregular Verbs

V1- Base Form (Yalın Hal) V2- Past Simple (İkinci hali / geçmiş zaman) V3- Past Participle (3. Hali / uzak geçmiş zaman) Türkçe Anlamı
Awake Awoke awoken Uyanmak
Be Was,were Been olmak
Beat beat Beaten Dövmek, vurmak
Become became Become Haline gelmek
Begin began Begun Başlamak
Bend bent Bent Bükmek
Bet bet Bet Iddiaya girmek
Bid bid Bid Emretmek
Bite bit Bitten Isırmak
Blow blew Blown Uçurmak, esmek
Break broke Broken Kırmak
Bring brought Brought Getirmek
Broadcast broadcast Broadcast Yayımlamak
Build built Built Inşa etmek
Burn Burnt Burnt Yakmak, yanmak
Burst burst Burst Patlamak
Buy bought bought Satın almak
Catch caught Caught Yakalamak, yetişmek
Choose chose Chosen Seçmek
Come came Come gelmek
Cost cost Cost Tutmak (fiyatı)
Creep crept Crept Emeklemek
Cut cut Cut Kesmek
Deal dealt dealt Anlaşmak
Dig dug Dug Kazmak
Do did Done Yapmak
Draw drew Drawn Çizim yapmak
Dream dreamt Dreamt Hayal etmek
Drive drove Driven Sürmek
Drink drank Drunk Içmek
Eat Ate Eaten Yemek
Fall fell Fallen Düşmek
Feed fed Fed Beslemek
Feel felt Felt Hissetmek
Fight fought Fought Dövüşmek
Find found Found Bulmak
Flee fled Fled Firar etmek
Fly flew Flown Uçmak
Forbid forbade Forbidden yasaklamak
Forget forgot Forgotten Unutmak
Forgive forgave Forgiven Affetmek
Freeze froze Frozen Dondurmak
Get Got Got, gotten Almak
Give gave given vermek
Go went gone Gitmek
Grow grew grown Yetişmek, büyümek
Hang hung hung Asmak
Have had had Sahip olmak
Hear heard heard Duymak, işitmek
Hide Hid Hidden Saklamak
Hit hit Hit Vurmak
Hold held Held Tutmak
Hurt hurt Hurt Acıtmak
Keep kept Kept Sürdürmek
Know knew Known Bilmek
Lay laid Laid Uzanmak
Lead led Led Öncülük etmek
Learn learnt Learnt Öğrenmek
Leave left left Terk etmek
Lend lent Lent Borç vermek
Let let let Izin vermek
Lie lay Lain Yalan söylemek
Lose lost Lost Kaybetmek
Make made Made Yapmak
Mean Meant Meant Kastetmek
Meet met Met Tanışmak
Pay paid Paid Ödemek
Put put Put Koymak
Read read Read Okumak
Ride rode ridden Sürmek
Ring rang Rung Çalmak (telefon,zil)
Rise rose Risen Yükselmek, doğmak
Run ran Run Koşmak
Say said said Söylemek
See saw Seen Görmek, anlamak
Sell sold sold Satmak
Send sent Sent Göndermek
Show showed Shown Göstermek
Shut shut Shut Kapatmak
Sing sang Sung Şarkı söylemek
Sit Sat Sat Oturmak
Sleep slept Slept Uyumak
Speak spoke Spoken Konuşmak
Spend spent Spent Harcamak
Stand stood stood Ayakta durmak
Swim swam Swum Yüzmek
Take took Taken Almak
Teach taught Taught Öğretmek
Tear tore Torn Yırtmak
Tell told Told anlatmak
Think thought Thought düşünmek
Throw threw Thrown Atmak
Understand understood understood Anlamak
Wake woke Woken Uyanmak
Wear wore Worn Giymek
Win won Won Kazanmak
Write wrote written yazmak

İngilizce Düzensiz Fiiller 2. Ve 3. Halleri Ne Zaman Kullanılır?

Türkçesi düzensiz fiiller olan ve İngilizce’de de irregular verbs olarak bahsedilen bu fiiller, İngilizce geçmiş zaman formundaki cümlelerde söz konusu olmaktadır. Simple Past Tense dediğimiz basit geçmiş zaman formundaki İngilizce cümlelerde, cümlemiz olumlu formda olmak kaydıyla fiilimiz şekil değiştirecektir.

Örnek

I wrote a poetry for my boyfriend (Erkek arkadaşım için bir şiir yazdım) (Olumlu formda bir cümle)

Uzak geçmişten bahsedilen cümlelerde ise (Past perfect) cümlemizin fiili cümlemiz olumlu da olsa olumsuz da olsa her türlü değişmesi gerekmektedir.

Örnek

I had written a poetry for my boyfirend before I left him. (Erkek arkadaşımı terketmeden önce ona bir şiir yazmıştım.)

I hadn’t written any poetry for my boyfriend before I left him. (Erkek arkadaşımı terketmeden önce ona herhangi bir şiir yazmadım)

İngilizce düzensiz fiillerde, Simple Past tense kullanacağımız cümlede fiilimiz 2. Halde olacaktır. Eğer cümlemiz Past Perfect tense ile kurulacaksa, fiilimiz 3. Halde kullanılacaktır.

İngilizce Düzenli Fiiller

Türkçe’de düzenli fiiller olarak bahsedilen ve İngilizcesi regular verbs olan bu fiiller, düzensiz fiillerden farklı olarak sadece -ed -d veya -ied eklerinden birini alarak geçmiş zaman cümlesinde kullanılabilirler. Herhangi bir şekil değişikliğine uğramazlar.

Örnek:

I studied very hard this year but I failed again. (Bu yıl çok çalıştım ama yine başarısız oldum)

Eğer Simple past tenseli ve düzenli fiilin kullanılacağı cümle form olarak olumlu bir cümleyse -ed -ied ve -d eki kullanılır fakat olumsuz cümlelerde yardımcı fiil geldiği için düzenli fiilimiz yalın halde kullanılmaktadır.

Örnek

I went shopping yesterday. (olumlu) (Dün alışverişe gittim)

I didn’t go shopping yesterday. (olmusuz) (Dün alışverişe gitmedim)

Past perfect tense’in kullanılacağı cümlede böyle bir fark gözetilmez. Olumlu ve olumsuz cümlelerde düzenli fiil kullanılır.

Örnek

I had studied at Marmara University before I studied at Uludag Universty. (Uludağ üniversitesinde okumadan önce Marmara Üniversitesinde okumuştum.

Simple past tense ile kurulacak cümlelerde, cümlenin fiili düzenli fiilse 2. Halde kullanılır. Eğer cümlede past perfect tense kullanılacaksa cümlenin düzenli fiili 3. Halde kullanılmaktadır.

İngilizce Düzensiz Fiiller Listesi ve Cümle Örnekleri

İngilizce Düzensiz Fiiller Listesi ve Cümle Örnekleri

İngilizce düzensiz fiiller listesi, içeriğin önceki kısımlarında sizlere sunulmuştur. Bundan sonraki kısımda yer alan düzensiz fiiller örnek cümlelerini inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.  

Write 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Write 2. hali Wrote’dur. 3. hali Written’dır. Write ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • He wrote a lot of books on England.
  O, İngiltere hakkında çok sayıda kitap yazdı.
 • The writer wrote many novels.
  Yazar, çok sayıda roman yazdı.
 • If I had known his address, I would have written to him.
  Adresini bilseydim, ona mektup yazardım.
 • He has written six poem books so far.
  Şimdiye kadar altı şiir kitabı yazdı.

Get 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Get 2. hali Got’dır. 3. hali Gotten’dır. Get ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • I got married when I was 25 years old. 
  25 yaşındayken evlendim.
 • She applied for the job and got it.
  İş için müracaat etti ve onu aldı.
 • He hasn’t gotten  a house yet.
  O henüz bir araba alamadı.
 • I shouldn’t have gotten so angry. 
  Çok kızmamalıydım.

Meet 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Meet 2. hali Met’dir. 3. hali Met’dir. Meet ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • We met in 2017. A year later, we got married.
  2017’de tanıştık. Bir yıl sonra evlendik.
 • The two prime minister met face to face for the first time.
  İki başbakan ilk defa yüz yüze görüştü.
 • The two groups have met.
  İki grup buluştu.
 • I have met him on several occasions.
  Çeşitli vesilelerle onunla karşılaştım.

Come 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Come 2. hali Came’dir. 3. hali Come’dur. Come ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • I came to my summer house yesterday. Dün yazlık evime geldim.
 • She came to the party. O, partiye geldi.
 • The new teacher has come to our school. Yeni öğretmen okulumuza geldi.
 • My father has not come from abroad yet. Babam yurt dışından henüz gelmedi.

Leave 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Leave 2. hali Left’dir. 3. hali Left’dir. Left ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • His work finished, he left for home.
  İşi bitti, eve gitti. 
 • We left on September 15.
  15 Eylül’de ayrıldık.
 • I have left around 2:30.
  2.30 civarında ayrıldım.
 • In 1996 he has left İzmir, he has never to return.
  1996 yılında İzmir’den ayrıldı, asla geri dönmedi.

Forget 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Forget 2. hali Forgot’dır. 3. hali Forgetten’dır. Forget ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • I forgot to lock the door.
  Kapıyı kilitlemeyi unuttum.
 • I forgot the key and went back for it.
  Anahtarı unuttum ve onun için geri gittim.
 • She has forgotten her password.
  O, şifresini unuttu.
 • My husband hasn’t forgetten my birthday.
  Eşim, doğum günümü unutmadı.

Eat 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Eat 2. hali Ate’dir. 3. hali Eaten’dır. Eat ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • The children ate hamburgers for lunch. 
  Çocuklar öğle yemeği için hamburgerler yedi.
 • I ate a sandwich.
  Bir sandviç yedim.
 • Have you eaten dinner?
  Akşam yemeği yedin mi?
 • I have eaten enough for now.
  Şimdilik yeterince yedim.

Tell 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Tell 2. hali Told’dur. 3. hali Told’dur. Tell ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • I told you that I wasn’t interested.
  İlgilenmediğimi sana söyledim.
 • He told me that he was going to New York.
  New York’a gittiğini söyledi.
 • You still haven’t told me why you quit your job.
  İşinizden ayrılma nedeninizi hâlâ bana söylemediniz.
 • The girl has told me why she was sad.
  Kız çocuğu bana neden üzgün olduğunu söyledi.

Think 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Think 2. hali Thought’dur. 3. hali Thought’dur. Think ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • I thought she was sick.
  Onun hasta olduğunu düşündüm.
 • Most people thought it was a good treaty.
  Çoğu insan onun iyi bir anlaşma olduğunu düşündü.
 • People have thought him to be a great scientist.
  İnsanlar onu büyük bir bilim insanı olduğunu düşünüyorlar.
 • I have never thought, I have get married.
  Evleneceğimi hiç düşünmedim.

Give 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Give 2. hali Gave’dir. 3. hali Given’dır. Give ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • He gave up smoking three years ago.
  Üç yıl önce sigarayı bıraktı.
 • I gave you everything you wanted.
  İstediğin her şeyi sana verdim.
 • Her mother has given her permission to go to abroad.
  Annesi, ona yurt dışına gitmesi için izin verdi.
 • What name will be given to the child?
  Çocuğa ne isim verilecek?

Pay 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Pay fiili düzenli İngilizce fiiller arasındadır. Pay 2. hali Paid’dir. 3. hali Paid’dir. Pay ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • She paid her rent.
  Kirasını ödedi.
 • Ahmet paid the phone’s bill.
  Ahmet, telefon faturasını ödedi.
 • I have just paid the check.
  Ben az önce çeki ödedim.
 • I have already paid for the first lesson.
  İlk ders için zaten ödeme yaptım.

Sell 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Sell 2. hali Sold’dur. 3. hali Sold’dur. Sell ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • He sold his shop and retired.
  Dükkanını sattı ve emekli oldu.
 • My grandfather sold the cow.
  Dedem ineği sattı.
 • She has sold her car.
  O, arabasını sattı.
 • I have sold ten houses so far.
  Şimdiye kadar on ev sattım.

Buy 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Buy 2. hali Bought’dur. 3. hali Bought’dur. Buy ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • She bought two skirts yesterday.
  O, dün iki etek satın aldı.
 • I bought a camera for 300 dollars.
  300 dolara bir kamera satın aldım.
 • She already bought her computer.
  O, bilgisayarını çoktan satın aldı.
 • He has bought new car.
  O, yeni bir araba satın aldı.

Take 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Take 2. hali Took’dur. 3. hali Taken’dır. Take ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • It took me four hours to finish the work.
  İşi bitirmek dört saatimi aldı.
 • My wife took the medicine.
  Eşim ilaç aldı.
 • Have you taken your pills?
  İlaçlarınızı aldınız mı?
 • I have taken the first step.
  İlk adımımı attım.

Cut 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Cut fiilinin 2. ve 3. halleri aynıdır. Cut 2. hali Cut’dır. 3. hali Cut’dır. Cut ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • He cut off two meters of the rope.
  İpten iki metre kesti.
 • The boy cut the cake in two.
  Çocuk pastayı ikiye kesti.
 • He has just cut off a branch from the tree.
  Az önce ağaçtan bir dal kesti.
 • My mother has cut my hair too short.
  Annem saçımı çok kısa kesti.

Break 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Break 2. hali Broke’dur. 3. hali Broken’dır. Break ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • Two robbers broke into a store.
  İki soyguncu bir mağazaya girdi.
 • You broke the refrigerator.
  Buzdolabını bozdun.
 • I have broken all my earrings.
  Bütün küpelerimi kırdım.
 • She has never broken the law.
  Asla yasaya karşı gelmedi.

Put 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

Put fiilinin 2. ve 3. halleri aynıdır. Put 2. hali Put’dur. 3. hali Put’dır. Put ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • He put his tools away after he had finished.
  İşi bitirdikten sonra aletleri yerine koydu.
 • You put too much sugar in your tea.
  Çayına çok fazla şeker attın.
 • The firemen have just put out the fire.
  İtfaiyeciler ateşi az önce söndürdü.
 • The man has put his hand in his pocket.
  Adam elini cebine koydu.

Hurt 2. ve 3. Hali ile Örnek Cümleler

İkinci ve üçüncü halleri aynı olan fiillerden biri de Hurt fiilidir. Hurt 2. hali Hurt’dür. 3. hali Hurt’dür. Hurt ile kurulan örnek cümleleri inceleyiniz.

 • The girl hurt.
  Kız incindi.
 • He hurt his arm lifting so much weight.
  Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti.
 • She has hurt her ankle.
  O, ayak bileğimi incitti.
 • My leg has hurt, so I could not walk.
  Bacağım incindi, bu yüzden yürüyemiyorum.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir