Past Perfect Tense Konu Anlatımı - Wordly

Past Perfect Tense Konu Anlatımı


Past Perfect Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Tense, İngilizcede -miş’li geçmiş zaman anlamına gelmektedir. Türkçe zamanlar arasında herhangi bir zamana karşılık gelmeyen Past Perfect, geçmiş zamanın içinde değerlendirilmektedir.

Zamanın İngilizce Past Tense’den bir farkı bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan iki olaydan bahsedilirken, bir olay diğerinden daha önce meydana gelmişse burada Past Perfect Tense kullanılmaktadır. Daha sonra gerçekleşen olay ise Past Tense için uygundur.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında Past Perfect Tense konu anlatımı verilecek ve çeşitli cümle örnekleriyle konu anlaşılır kılınmaya çalışılacaktır.

İçindekiler göster

Past Perfect Tense Nedir?

İngilizce zamanlar arasında kullanılan ve İngilizce öğrenen herkes tarafından ilk etapta karıştırılan Past Perfect Tense, İngilizcede -miş’li geçmiş zamanı ifade etmekte ve geçmişte iki olay ya da durum aktarılırken, önce gerçekleşeni ifade etmektedir.

Kısaca tekrar tanımlanacak olduğunda, bu zamanın kullanımı şöyledir: İfade edilen olayın geçmiş zamanda yaşanmış olmasına karşın, burada iki olayın varlığı ya da cümle içinde belli şekillerde karşı tarafa aktarılması önemlidir. Ancak bu şekilde Past Perfect Tense doğru bir biçimde kullanılmaktadır.

Past Perfect Tense Gramer Kuralları Nedir?

Past Perfect Tense gramer kuralları ‘’özne + yüklem + nesne(SVO)’’ cümle diziliş şekline uygun olup aşağıdaki gibidir: Perfect Tense’de kullanılan have/has, burada geçmiş zaman haline gelerek ”had” olmakta; fiilin üçüncü hali kullanımı da aynı şekilde devam etmektedir.

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had+ Verb 3 ….

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ had not + Verb 3….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

 • She had met him before the party.(Onunla partiden önce tanışmıştı.)
 • The plane had left by the time I got to the airport.(Ben hava alanına varana kadar uçak kalkmıştı.)
 • I had not written the email before he apologized. (Özür dilemeden önce e-postayı yazmamıştım.)
 • Kate had wanted to see the movie, but she did not have money for the ticket. (Kate filmi görmek istemişti ama bilet için parası yoktu.)
 • Had she invited him before he came? (O gelmeden önce, o onu davet etmiş miydi?)

Past Perfect Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıda verilen tablo üzerinden Past Perfect Tense cümle dizilimini öğreniniz.

 Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I had cleaned the room. (Ben odayı temizlemiştim.)I had not cleaned the room. (Ben odayı temizlememiştim. )Had I cleaned the room?(Odayı temizlemiş miydim?)
You had cleaned the room. (Sen odayı temizlemiştin.)You had not cleaned the room. (Sen odayı temizlememiştin.)Had you cleaned the room? (Sen odayı temizlemiş miydin?)
He/She/It had cleaned the room.(O, odayı temizlemişti.)He/She/It had not cleaned the room. (O, odayı temizlememişti.)Had he/she/it cleaned the room? (O, odayı temizlemiş miydi?)
We had cleaned the room. (Biz, odayı temizlemiştik.We had not cleaned the room. (Biz, odayı temizlememiştik.)Had we cleaned the room?(Biz, odayı temizlemiş miydik?)
You had cleaned the room. (Siz, odayı temizlemiştiniz.)You had not cleaned the room.(Siz, odayı temizlememiştiniz.)Had you cleaned the room? (Siz, odayı temizlemiş miydiniz?)
They had cleaned the room. (Onlar, odayı temizlemişti.)They had not cleaned the room. (Onlar, odayı temizlememişti.)Had they cleaned the room? (Onlar, odayı temizlemiş miydi?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede yakın geçmiş zaman Present Perfect Tense’e karşılık gelmektedir. İngilizcede bir cümlenin yakın geçmiş zaman yani Present Perfect Tense ile kurulduğunu anlamanın belli yolları bulunmaktadır. Bunlar ilk olarak özneye bağlı olarak değişen ‘’have/has’’ kullanımıdır. I,you, we ve they öznelerinde have; he,she,it öznelerinde ise has kullanılmaktadır.

Past Perfect Tense için ise ”have/has” ”had” sözcüğüne dönüşmekte; fiilin üçüncü hali de kullanılarak cümle oluşturulmaktadır.

Past Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Past Perfect Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had+ Verb 3 ….

Olumsuz Cümle

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ had not + Verb 3….

Soru Cümlesi

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

Past Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • She stayed up all night because she had received bad news.(Kötü bir haber aldığı için bütün gece uyumadı.)
 • Anthony had met Ryan before you introduced him to us at the party. (Anthony, Ryan’la sen onu partide tanıştırmadan önce tanışmıştı.)
 • You had studied Italian before you moved to Rome. (Roma’ya taşınmadan önce İtalyanca öğrenmiştin.)
 • She had established her company before 2008. (2008’den önce şirketini kurmuştu.)
 • They had gotten engaged before last year. (Geçen yıldan önce nişanlanmışlardı.)
 • I had fallen asleep before eight o’clock. (Saat sekizden önce uyuyakalmıştım.)
 • We had studied for the exam. (Sınava çalışmıştık.)
 • The usher asked if we had purchased our tickets. (Görevli biletlerimizi alıp almadığımızı sordu.)
 • My neighbor had seen her dog. (Komşum köpeğini görmüştü.)
 • The boss had said it would be a long meeting. (Patron uzun bir toplantı olacağını söylemişti.)

Past Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • They lost many of the games because they had not practiced enough. (Yeterince pratik yapmadıkları için birçok maçı kaybettiler.)
 • He had never played football until last week. (Geçen haftaya kadar hiç futbol oynamamıştı.)
 • I hadn’t written anything to her yet. (Ona henüz bir şey yazmadım.)
 • He hadn’t helped to his mother. (Annesine yardım etmemişti.)
 • You hadn’t ever seen a movie like this. (Daha önce böyle bir film görmemiştin.)
 • We had not purchased the winning ticket. (Kazanan bileti satın almamıştık.)
 • I had not told the truth. (Gerçeği söylememiştim.)
 • She had not seen her friend. (Arkadaşını görmemişti.)
 • The boy had not asked another question. (Çocuk, başka soru sormamıştı.)

Past Perfect Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı denildiğinde akla gelen esas konu, İngilizce passive voice yapısıdır. Passive voice yapısında, eylemi yapan kişiden ziyade, o eylemin gerçekleştirilmiş olması vurgulanmaktadır. Kısacası, cümlede eylemi yapan değil; eylemin yapılışına maruz kalan ifade edilmekte ve aslında eylemin yapılmış ya da yapılmamış olması önemli görünmektedir.

Eylemi yapan kişinin anlatıldığı bilinen standart İngilizce cümle yapılarına ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır:

 • Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • The city had been defended by the brave men.(Şehir, cesur adamlar tarafından savunulmuştu.)
 • The window had been broken by the little girl. (Pencere, küçük kız tarafından kırılmıştı.)
 • Had the problems been solved by Dorothy? (Sorunlar, Dorothy tarafından çözülmüş müydü?)
 • Five banks had been robbed by those prisoners. (Bu mahkumlar beş bankayı soymuştu.)
 • Silvia’s life had been saved by Dr. Richard. (Silvia’nın hayatı Dr. Richard tarafından kurtarılmıştı.)

Past Perfect Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizce soru kalıpları ile soru sormak İngilizce konuşurken yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle İngilizce soru sorma konusunu öğrenmek, kişilerin kendilerini her zamanda ifade edebilmeleri için gereklidir.

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Had you ever visited Spain? (İspanya’yı hiç ziyaret etmiş miydin?)
 • When had she played the volleyball? (O voleybolu ne zaman oynamıştı?)
 • Had you eaten anything outside at weekend? (Haftasonu dışarıda herhangi bir şey yemiş miydin?)
 • Had they bought a new car? (Onlar yeni bir araba mı almıştı?)
 • Had the students studied at home for one hour? (Öğrenciler evde bir saat çalışmış mıydı?)
 • Had there been an accident?(Bir kaza mı olmuştu?)
 • Had the astronouts traveled to Mars? (Astronotlar Mars’a gitmiş miydi?)
 • Had he studied two foreign languages?(İki yabancı dil okumuş muydu?)
 • Had she learned to speak English? (İngilizce konuşmayı öğrenmiş miydi?)
 • Had she gone to the library? (Kütüphaneye gitmiş miydi?)

Past Perfect Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile 10 olumlu soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Had you gone there? (Oraya gitmiş miydin?)
 • Had she published her first poem by the time she was eight? (İlk şiirini sekiz yaşındayken yayınlamış mıydı?)
 • Had we finished all the water before we were halfway up the mountain? (Dağın yarısına gelmeden bütün suyu bitirmiş miydik?)
 • Had the parcel arrived when you called yesterday? (Dün aradığınızda kargo geldi mi?)
 • Had the thief escaped when the police arrived? (Polis geldiğinde hırsız kaçmış mıydı?)
 • Had you ever visited London when you moved there? (Oraya taşındığınızda Londra’yı ziyaret ettiniz mi?)
 • Had he read different kinds of books before you came? (Siz gelmeden önce farklı türde kitaplar okumuş muydu?)
 • Had you eaten a sandwich? (Sandviç yemiş miydin?)
 • Had we met Ted? (Ted’le tanışmış mıydık?)
 • Had they left? (Onlar, terk etmiş miydi?)

Past Perfect Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile 10 olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Had not you gone there before we went together? (Biz beraber gitmeden önce oraya gitmemiş miydin?)
 • Had not she seen the film already? (Filmi zaten görmemiş miydi?)
 • Had not he forgetten about the meeting? (Toplantıyı unutmamış mıydı?)
 • Had not it been cold all week? (Bütün hafta hava soğuk olmamış mıydı?)
 • Had not you read the book before the class? (Dersten önce kitabı okumamış mıydın?)
 • Had not we eaten already? (Zaten yememiş miydin?)
 • Had not you been when I saw you? (Ben seni gördüğümde o sen değil miydin?)
 • Had not they travelled by bullet train before? (Daha önce hızlı trenle seyahat etmemişler miydi?)
 • Had not John met Lucy before they worked together? (John, birlikte çalışmadan önce Lucy ile tanışmamış mıydı?)
 • Had not you done your homework before I saw you? (Seni görmeden önce ödevini yapmamış mıydın?)

Past Perfect Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Aşağıda verilen Past Perfect Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örneklerini inceleyiniz.

Past Perfect Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Had Silvia’s life been saved by Dr. Richard? (Silvia’nın hayatı Dr. Richard tarafından mı kurtarılmıştı?)
 • Had another planet been discovered by The Americans? (Amerikalılar tarafından başka bir gezegen keşfedilmiş miydi?)
 • Had the check been received by Jerry just in time? (Çek tam zamanında Jerry tarafından alınmış mıydı?
 • Had an anonymous gift been received by Jim? (Jim tarafından isimsiz bir hediye mi alındı?)
 • Had by whom had the villa been designed? (Villa kim tarafından tasarlanmıştı?)
İngilizcede Past Perfect Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Past Perfect Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Hadn’t the injured man been accepted by the hospital staff? (Yaralı adam hastane personeli tarafından kabul edilmemiş miydi?)
 • Had not the fire been put out successfully by the firefighters? (İtfaiyeciler yangını başarıyla söndürmemiş miydi?)
 • Had not the room been booked? (Oda rezerve edilmemiş miydi?)
 • Hadn’t the meals been made before we arrived? (Yemekler biz gelmeden yapılmamış mıydı?)

Past Perfect Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede soru zarflı cümle ile ifade edilen konu, wh questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmaktır. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmaktadır ve bu soru kelimelerinin gelmesinin ardından Past Perfect Tense kurallarına uygun olarak soru sorulmaktadır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Past Perfect Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır:

 • When had I come? (Ne zaman gelmiştim?)
 • Why had you eaten? (Neden yedin?)
 • Where had she gone? (Nereye gitmişti?)
 • When had it rained? (Ne zaman yağmur yağmıştı?)
 • Why had he studied? (Neden çalıştı?)
 • How had we met? (Nasıl tanıştık?)
 • When had they left? (Ne zaman ayrıldılar?)

Past Perfect Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Past Perfect Tense, her ne kadar Türkçe olarak bir zamana karşılık değilmiş gibi düşünülse de; anlam olarak geçmiş zamanda yaşanan olay ya da durumlara atıf yaparken kullanılmaktadır. Past Perfect Tense yapısının günlük hayattaki kullanımı, geçmişte yaşanan birden fazla olaydan hangisinin daha önce gerçekleştiğini karşı tarafa aktarmaktadır.

Günlük yaşamda kullanılan zaman kalıpları arasında yaygın olarak kullanılan diğer İngilizce zamanlar ise Present Perfect Tense ve Past Simple Tense olarak verilebilmektedir.

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Past Perfect Tense, geçmiş zamanda yaşanan olaylar arasında bir sıralama yaparken yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizcede yakın geçmiş zaman olarak ifade edilen zaman ise Present Perfect Tense’dir. Bu zamanda yapılmaya başlanan ancak her ne kadar eylem sonlansa da; etkilerinin şu anda da devam etmektedir.

Past Perfect Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Past Perfect Tense’de to be olarak bilinen am/is/are cümle içinde kullanılmamakta; onların yerine have/has’in geçmiş zamanı olan ”had” ve fiilin üçüncü haliyle cümle tamamlanmaktadır.

 • I had written articles on various topics before he came. (O gelmeden önce çeşitli konularda yazılar yazmıştım.)
 • They had played football in that field before it started to rain. (Yağmur başlamadan önce o sahada futbol oynamışlardı.)
 • She had gone to the coffee shop before she came home. (Eve gelmeden önce kafeye gitmişti.)
 • He had studied in the library before he came to the class. (Derse gelmeden önce kütüphanede ders çalışmıştı.)
 • I came here after you had left. (Sen gittikten sonra buraya geldim.)
 • We had shopped in that shop before we came home. (Eve gelmeden önce şu dükkandan alışveriş yapmıştık.)

Past Perfect Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Past Perfect Tense, iş hayatında da bireylerin kullanabileceği zaman türlerinden biri olarak bilinmektedir. Kişiler, iş tanımları dahilinde gerçekleştirdikleri ya da gerçekleştirmedikleri eylemi karşı tarafa aktarırken Past Perfect Tense örneklerden faydalanmaktadır.

 • Before I entered the meeting, I had prepared the reports. (Toplantıya girmeden önce raporları hazırlamıştım.)

Past Perfect Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Past Perfect Tense ile tatil planı anlatılırken, geçmiş zamana vurgu yapılmaktadır. Kişi gitmiş olduğu tatilde yaptığı ya da yapmadığı anılardan bahsederken Past Perfect Tense ile cümleler kurmaktadır.

 • I had put my suitcase in the trunk before boarding the plane. (Uçağa binmeden önce bavulumu bagaja vermiştim.)

Past Perfect Tense Exercises Örnekleri

Past Perfect Tense yapısıyla anlatılmak istenen şey, bu kavramla birlikte kullanılan cümle örneklerini daha iyi anlamak adına çeşitli alıştırmaların yapılmasıdır. Aşağıda verilen İngilizce alıştırmalarını inceleyiniz.

Past Perfect Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Aşağıda verilen Past Perfect Tense boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz.

1.When she ___ on the course, she had never studied a foreign language before. (enroll)

2.When I closed the door, I realised that I ___ my keys inside. (leave)

3.She looked really sad but I didn’t know what ___. (happen)

4.___ when you rang the doorbell? (Sai/leave)

5.This is the oldest building in the town. It ___ over 200 years ago. (build)

6.By the time I moved in, they ___ the building work. (finish)

7.I had opened the door, and ___ inside. (go)

8.I looked in the letter box yesterday and the letter still ___. (arrive)

9.Where ____ (she work)?

10._____ (I/pay) the bill before we left?

CEVAPLAR

enrolled – had left – had happened – Had Sai already left – was built – had finished – went – hadn’t arrived – had she worked – Had I paid

Past Perfect Tense Test Soruları

1.By the time I could talk to her, she ___ to quit her job. (decide)

a)decide b)had not decide c)had decided

2.I looked at the photo and suddenly realised that I ___ that man somewhere before. (see)

a)had seen b)seen c)hadn’t see

3.First I ___ the salad, then I toasted the bread. (make)

a)make b)have made c)had made

4.___ breakfast when you got up? (James/cook)

a)Have James cooked b)Had James already cooked c)Has James cooked

5.She didn’t feel like another coffee as she ___ one. (just have)

a)had just had b)have just have c)have just had

6.We had the French exam this morning. It ___ as hard as I’d expected, though.

a) isn’t b)wasn’t c)hadn’t

7.I asked Sara if she wanted to go for a walk, but she still ___ her homework. (finish)

a)haven’t finish b)hadn’t finish c)hadn’t finished

8. Dinosaurs ___ hundreds of millions of years ago. (live)

a)live b)has lived c)had lived

CEVAPLAR

1-c 2-a 3-c 4-b 5-a 6-b 7-c 8-c

Past Perfect Tense Worksheet

Aşağıda hazırlanan Past Perfect Tense Worksheet örneğini inceleyiniz.

Past Perfect Tense Worksheet

Past Perfect Tense PDF

Aşağıda Past Perfect Tense alıştırmalar pdf örneğine ulaşabilirsiniz.

past-perfect-tense-alistirmalar

Past Perfect Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda işlenen Past Perfect Tense konu anlatımı, diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin sahip oldukları İngilizce seviyelerine uygun olarak aktarılmaktadır. Bu konu aktarılmadan evvel, öğrencilere nispeten daha kolay olan İngilizce zamanlar ve cümle kalıpları öğretilmektedir.

6. Sınıflar için Past Perfect Tense Cümle Örnekleri

5. ve 6. sınıflar Past Perfect Tense konu anlatımından önce genel olarak daha basit düzeyde konular öğrencilere verilmekte, ardından Past Perfect Tense gibi konular eklenerek konu anlaşılır kılınmak istenmektedir.

6.Sınıf İngilizce Konuları
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

5. ve 6. sınıflar için İngilizce Past Perfect Tense örnekleri aşağıdadır.

 • He hadn’t studied to English exam. (İngilizce sınavına çalışmamıştı.)
 • The concert had finished before we went home back. (Biz eve geri dönmeden önce konser bitmişti.)
 • I had just started to reading when you came in. (İçeri girdiğinde okumaya henüz başlamıştım.)
 • They had already gone when I came to party. (Partiye geldiğimde çoktan gitmişlerdi.)

9. Sınıflar için Past Perfect Tense Cümle Örnekleri

9.sınıflar Past Perfect Tense konu anlatımı öğrenmeden önce, aynı sene içinde verilen diğer konular da öğrenciler tarafından derinlemesine öğrenilmeli ve örneklerle konular zenginleştirilmelidir. Aynı zamanda 9.sınıf, pek çok İngilizce konusunun ayrıntılı olarak öğrencilere verilmesi nedeniyle önemlidir.

9.Sınıf İngilizce Konuları
 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)

9. sınıflar için İngilizce Past Perfect Tense örnekleri aşağıdadır.

 • I had finished my homework when they arrived. (Onlar geldiğinde ben ödevimi bitirmiştim.)
 • She had already finished my exam when the teacher said it was over. (Öğretmen sürenin dolduğunu söylediğinde o, çoktan sınavımı bitirmişti. )
 • She had cleaned the house before she went shopping. (Alışverişe gitmeden önce evi temizlemişti.) 
 • They went to the cinema after they had finished work. (İşi bitirdikten sonra sinemaya gitmişlerdi.)
 • She was very happy, she had bought a new dress to herself. (Çok mutluydu, kendine yeni bir elbise almıştı.)

Past Perfect Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Past Perfect Tense, İngilizce geçmiş zamanı ifade eden bir aktarım olduğundan İngilizcede Past Tense ve Present Perfect Tense benzeri olarak ifade edilebilmektedir. Ancak Past Perfect Tense’de esas olan birden fazla olay olduğundan burada önce gerçekleşen Past Perfect Tense ile ifade edilirken, geçmişte ancak diğer olaydan daha sonra yaşanan olay ya da durumlar diğer zamanlarla kullanılmaktadır.

Past Perfect Tense ve Simple Present Continous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Tense, geçmiş zamanda yaşanan olay ve durumlar arasında önce yaşananı aktarırken kullanılmaktadır. Geçmiş zamanlar arasında belli bir süreç içinde ifade edilen zamanlarda olan Past Continuous Tense her ne kadar geçmişe vurgu yapsa da Past Perfect Tense’den oldukça farklıdır. Past Perfect Tense’de olayların geçmiş zamanda ve diğer olaylardan daha önce yaşanması en temel kriterdir.

Simple Present Continuous Tense ise, şu anda belli bir süreçteki olayları ifade ettiğinden Past Perfect Tense’den oldukça farklıdır.

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Tense ile Simple Past Tense, Türkçe anlam açısından birbirine benzetilse de; aralarında bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık, geçmiş zamanda gerçekleşen iki farklı olay da durumun ifadesinde görülmektedir. Simple Past Tense anlam olarak geçmiş zamanda gerçekleşen ve sonlanan olayları anlatmaktayken; Past Perfect Tense’de ifade edilen eylem Simple Past Tense’de aktarılandan daha önce gerçekleşmiştir.

Past Perfect Tense ve İngilizce Gelecek Zaman Farkı Nedir?

Past Perfect Tense ile İngilizce gelecek zaman arasında derin bir ayrım bulunmaktadır. Bu ayrım her şeyden evvel, Past Perfect Tense’de anlatılan olay ya da durumların geçmiş zamanda, Future Tense’de ise gelecek zamanda yaşanmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle her iki zaman, aynı dönemde yaşanan veya yaşanmayan olayları aktarmamakta; biri geçmiş zamana diğeri ise gelecek zamana vurgu yapmaktadır.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir