Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı - Wordly

Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı


Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Perfect Continuous Tense, Present Perfect Tense’in aksine geçmişteki bir işin herhangi bir zamanda yapıldığını ancak etkisinin şu anda da sürdüğünü ifade etmemektedir. Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayan ve şu anda devam eden aynı zamanda etkisinin de günümüze ulaştığını aktarmaktadır. Bu şekilde düşünüldüğünde yalnızca geçmiş zamanın değil, şu anın vurgusu da yapılmaktadır. Kısacası Present Perfect  Continuous Tense’de eylemin geçmiş zamandan başlayıp günümüzü de etkilediğini söylemek mümkündür.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında Present Perfect  Continuous Tense konu anlatımı verilecek ve çeşitli cümle örnekleriyle konu anlaşılır kılınmaya çalışılacaktır.

İçindekiler göster

Present Perfect Continuous Tense Nedir?

İngilizce zamanlar arasında sıklıkla kullanılan yaygın olarak kullanılan ve İngilizce öğrenen herkesin en çok karıştırdığı ve öğrenmeye çalıştığı zamanlar arasında bilinen Present Perfect Continuous Tense, İngilizcede geçmişte başlayan ve günümüzde de devam eden olay ve durumları ifade etmektedir.

Kısaca tanımlanacak olduğunda, bu zaman kullanılırken; kast edilen olayın geçmiş zamanda yaşanması, günümüzde de devam etmesi gerekmektedir. Bu yönüyle Present Perfect Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense ve Past Simple Tense’den ayrışmaktadır.

Present Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir?

İngilizce gramer kuralları ‘’özne + yüklem + nesne(SVO)’’ cümle diziliş şekline uygun olup Present Perfect Continuous Tense gramer kuralları aşağıdaki gibidir:

Olumlu Cümle

 • I/You/We/They+ have + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has + + been + Fiile getirilen -ing eki+Nesne

Olumsuz Cümle

 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has not(hasn’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Soru Cümlesi

 • Have + I/You/We/They+ been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne
 • Has + He/She/It + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Örnek Cümleler

 • I have been studying for three hours. (Üç saattir ders çalışıyorum.)
 • I have been watching TV since 7pm. (Akşam 7’den beri televizyon izliyorum.)
 • Sara hasn’t been feeling well for two weeks. (Sara, iki haftadır kendini iyi hissetmiyor.)
 • Alex hasn’t been visiting us since March. (Alex, Mart’tan beri bizi ziyaret etmiyor.)
 • He has been playing football for a long time. (O, uzun süredir futbol oynuyor.)

Present Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Present Perfect Continuous Tense, İngilizcede geçmiş zamanda başlamış olsa da; günümüzde de etkilerinin ve durumun devam ettiği zaman kavramı olarak adlandırılmaktadır. Bu zamanda öznenin ardından ona uygun olan have/has’in ardından be fiilinin üçüncü hali olan been ve fiile getirilen -ing eki ile cümle tamamlanmaktadır. Aşağıda verilen tablo üzerinden Present Perfect Continuous Tense cümle dizilimini öğreniniz.

 Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I have been painting the wall. (Ben duvarı boyuyorum.)I have not been painting the wall. (Ben duvarı boyamıyorum. )Have I been painting the wall? (Ben duvarı boyuyor muyum?)
You have been painting the wall. (Sen duvarı boyuyorsun.)You have not been painting the wall. (Sen duvarı boyamıyorsun.)Have you been painting the wall? (Sen duvarı boyuyor musun?)
He/She/It has been painting the wall. (O, duvarı boyuyor.)He/She/It has not been painting the wall . (O, duvarı boyamıyor.)Has he/she/it been painting the wall? (O, duvarı boyuyor mu?)
We have been painting the wall. (Biz, duvarı boyuyoruz.)We have not been painting the wall. (Biz, duvarı boyamıyoruz.)Have we been painting the wall? (Biz, duvarı boyuyor muyuz?)
You have been painting the wall. (Siz, duvarı boyuyorsunuz.)You have not been painting the wall. (Siz, duvarı boyamıyorsunuz.)Have you been painting the wall? (Siz, duvarı boyuyor musunuz?)
They have been painting the wall. (Onlar, duvarı boyuyor.)They have not been painting the wall. (Onlar, duvarı boyamıyor.)Have they been painting the wall? (Onlar, duvarı boyuyor mu?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede bir cümlenin yakın geçmiş zaman yani Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense ile kurulduğunu anlamanın belli yolları bulunmaktadır. Bunlar ilk olarak özneye bağlı olarak değişen ‘’have/has’’ kullanımıdır. I,you, we ve they öznelerinde have; he,she,it öznelerinde ise has kullanılmaktadır.

Bir cümlenin Present Perfect olduğunu anlamanın bir diğer yolu da cümledeki fiilin, üçüncü haliyle birlikte kullanılmasıdır.

Present Perfect Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Present Perfect Continuous Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

 • I/You/We/They+ have + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has + + been + Fiile getirilen -ing eki+Nesne

Olumsuz Cümle

 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has not(hasn’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Soru Cümlesi

 • Have + I/You/We/They+ been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne
 • Has + He/She/It + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Present Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • I have been waiting for one hour. (Bir saattir bekliyorum.)
 • You have been talking too much. (Çok fazla konuşuyorsun.)
 • I’ve been reading. (Okuyordum.)
 • Jenny’s been helping us recently. (Jenny son zamanlarda bize yardım ediyor.)
 • I’m tired because I’ve been running. (Koştuğum için yoruldum.)
 • I have been reading for 2 hours.(İki saattir okuyordum.)
 • We’ve been studying since 9 o’clock.(Saat 9’dan beri ders çalışıyorum.)
 • He has been living in Bangkok since he left school.(Okulu bıraktığından beri Bangkok’ta yaşıyor.)
 • I have been studying maths for weeks.(Haftalardır matematik çalışıyorum.)
 • He’s been working in the lab since 11:00 am. (Saat 11’den beri laboratuvarda çalışıyor.)

Present Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • It has not been raining.(Yağmur yağmıyor.)
 • We have not been playing football.(Futbol oynamıyoruz.)
 • I haven’t been playing tennis.(Tenis oynamıyorum.)
 • It hasn’t been snowing.(Kar yağmıyor.)
 • You don’t understand because you haven’t been listening.(Dinlemediğin için anlamıyorsun.)
 • We have not been smoking.(Sigara içmiyoruz.)
 • She hasn’t been finding the dress since morning.(Sabahtan beri aradığı elbiseyi bulamıyor.)
 • He hasn’t been studying in the library for three hours.(Üç saattir kütüphanede çalışmıyor.)
 • We haven’t been shopping at this fair for two hours.(İki saattir bu fuardan alışveriş yapmıyoruz.)
 • I haven’t been writing articles on different topics since morning.(Sabahtan beri farklı konularda yazı yazmıyorum.)

Present Perfect Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı denildiğinde anlaşılması gereken konu, İngilizce passive voice yapısı şeklindedir. Passive voice yapısında, eylemi yapan kişiden ziyade, genel olarak söz konusu eylemin yapılmış olması aktarılmaktadır. Kısacası, cümlede eylemi yapan değil; eylemin yapılışına maruz kalan vurgulanmakta olup; aynı zamanda eylemin yapılmış ya da yapılmamış olması önemli görünmektedir.

Eylemi yapan kişinin anlatıldığı bilinen standart İngilizce cümle yapılarına ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır:

 • -Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • -Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • The scream have been being yelled at all morning.(Çığlıklar sabahtan beri atılıyor.)
 • The toys have been being broken by the children.(Oyuncaklar çocuklar tarafından kırılıyor.)
 • The pamphlets have been being printed since last night.(Broşürler dün geceden beri basılıyor.)
 • Too much pollution has been being dumped in the river.(Nehre çok fazla kirlilik dökülüyor.)
 • Apples have been getting stolen from my trees.(Elmalar, ağaçlarımdan çalınıyor.)

Present Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Have you been singing different kinds of songs, especially modern.(Özellikle modern olmak üzere farklı türde şarkılar mı söylüyorsunuz?)
 • Have you been listening to melodious songs for an hour.(Bir saattir melodik şarkılar mı dinliyorsunuz?)
 • Has he been traveling around the world for a month.(Bir aydır dünyayı dolaşıyor mu?)
 • Have they been playing cricket in that field for five hours.(Beş saattir o sahada kriket mi oynuyorlar?)
 • Has the poet been writing romantic poems for several hours.(Şair birkaç saattir romantik şiirler yazıyor mu?)
 • Has the lyricist been writing realistic songs since the beginning of his career.(Söz yazarı, kariyerinin başından beri gerçekçi şarkılar yazıyor mu?)
 • Have you been listening to song since morning?(Sabahtan beri şarkı mı dinliyorsunuz?)
 • Have you been seeing her?(Onu gördün mü?)
 • Have they been doing their homework?(Ev ödevlerini yapıyorlar mı?)
 • Has it been raining?(Yağmur yağdı mı?)

Present Perfect Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile 10 soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Have you been waiting here for two hours?(İki saattir burada mı bekliyorsunuz?)
 • Have they been talking for the last hour?(Son bir saattir konuşuyorlar mı?)
 • Has she been working at that company for three years. (O, üç yıldır şirkette mi çalışıyor?)
 • Have you been cooking for the last 30 minutes?(Son 30 dakikadır yemek mi pişiriyorsunuz?)
 • Has Nancy been taking her medicine for the last three days? (Nancy, son üç gündür ilacını alıyor mu?)
 • Have they been waiting here for over two hours? (İki saatten fazladır burada mı bekliyorlar?)
 • Has she been watching too much television lately.(Son zamanlarda çok fazla televizyon mu izliyor?)
 • Have you been exercising lately? (Son zamanlarda egzersiz yaptınız mı?)
 • Have you been doing? (Yapıyor muydunuz?)
 • Have you only been waiting here for one hour? (Burada yalnızca bir saat mi bekliyorsunuz?)

Present Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile 10 olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Have not you been feeling good lately? (Son zamanlarda iyi hissetmiyor musun?)
 • Have not you been getting to work/school recently? (Son zamanlarda işe/okula gitmiyor musun?)
 • Has not he been thinking about a lot? (Çok düşünmedi mi?)
 • Has not she been doing this week? (Bu hafta yapmıyor mu?)
 • Have not you been dreaming about lately? (Son zamanlarda rüya görmüyor musun?)
 • Has not your mother been wanting to tell someone lately? (Annen son zamanlarda birine söylemek istemiyor mu?)
 • Have not we been putting your energy into recently? (Son zamanlarda enerjimizi atmıyor muyduk?)
 • Have not you been wanting to watch for a while? (Bir süredir izlemek istemiyor musun?)
 • Have not you been wearing a lot lately? (Son zamanlarda çok takmıyor musun?)
 • Have not they been eating lunch? (Öğle yemeği yemediler mi?)

Present Perfect Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Aşağıda verilen İngilizcede Present Perfect Continuous Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örneklerini inceleyiniz.

 • There is a man living down there on the first floor that has been being annoyed by our loud music.( Aşağıda birinci katta yaşayan ve yüksek sesli müziğimizden rahatsız olan bir adam var.)
 • It was he, the villain, who has been being sought after for his crimes against society. (Topluma karşı işlediği suçlardan dolayı aranan o kötü adamdı.)
 • Dogs have been being looked after by humans for thousands of years.(Köpekler binlerce yıldır insanlar tarafından bakılıyor.)
 • We aren’t sure what it was but usually, these things have been being dealt with seriously by the justice department. (Ne olduğundan emin değiliz ama genellikle bu şeyler adalet departmanı tarafından ciddi bir şekilde ele alınıyor.)
 • These types of anomalies have been being studied for centuries on end without any progress having been being made. (Bu tür anomaliler, hiçbir ilerleme kaydedilmeden yüzyıllardır araştırılmaktadır.)
Present Perfect Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Has the contract been being signed by Lionel?( Sözleşme Lionel tarafından imzalandı mı?)
 • Have the carpets been being sold by our salesmen? (Halılar satıcılarımız tarafından satıldı mı?)
 • Has the lion been being captured by the zookeepers in the forest?(Aslan ormanda hayvanat bahçesi görevlileri tarafından mı yakalandı?)
 • Have the patients been being treated by doctor?(Hastalar doktor tarafından tedavi edildi mi?)
 • Have you been being paid by the customers? (Müşteriler tarafından size ödeme yapıldı mı?)
İngilizcede Present Perfect Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Hasn’t the parcel been being received by you? (Paket size ulaşmadı mı?)
 • Hasn’t the invitation been being accepted by them? (Davet onlar tarafından kabul edilmedi mi?)
 • Haven’t that storied been being written by her? (Bu hikaye onun tarafından yazılmamış mı?)
 • Hasn’t the job been being finished by worker? (İş, işçi tarafından bitirilmedi mi?)
 • Hasn’t the milk been being drunk by the cat? (Süt, kedi tarafından içilmedi mi?)

Present Perfect Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede soru zarflı cümle ile ifade edilen konu, aslında daha önce de sıklıkla öğrencilerin karşısına çıkan, wh questions olarak bilinen soru kalıplarıdır. Wh questions, cümlenin en başında kullanılmakta ve bu soru kelimelerinin gelmesinin ardından Present Perfect Continuous Tense soru sorma kurallarına uygun olarak soru cümlesi ortaya çıkarılmaktadır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

İngilizce Present Perfect Continuous Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır:

 • Where have you been going for peace and quiet?(Huzur ve sessizlik için nereye gidiyordunuz?)
 • Where have you been considering going on your next holiday? (Bir sonraki tatilinizde nereye gitmeyi düşündünüz?)
 • Why have you been smiling lately? (Son zamanlarda neden gülüyorsun?)
 • Why have you been crying? (Neden ağlıyordun?)
 • Why have you been looking tired? (Neden yorgun görünüyordun?)
 • Why have you been working so hard? (Neden bu kadar çok çalıştın?)
 • Who has been helping you lately? (Son zamanlarda sana kim yardım ediyor?)
 • Who has been inspiring you lately? (Son zamanlarda sana kim ilham veriyor?)
 • What has been motivating you? (Seni ne motive ediyor?)
 • What hasn’t been interesting you lately? (Son zamanlarda ilgini çekmeyen şey ne?)

Present Perfect Continuous Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Present Perfect Continuous Tense, her ne kadar Türkçe olarak değerlendirildiğinde, şimdiki zaman gibi görünse de; eylemin geçmişte başlaması ve günümüzde de devam etmesi nedeniyle hem geçmiş zamandan, hem de şimdiki zamandan farklılaşmaktadır. İngilizcede cümle içinde kullanım alanları olan the Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayan ve şu anda da devam eden ya da etkisi süren olay ve durumların ifadesinde karşılık bulmaktadır.

 • I’ve been living in Munich for two years. (İki yıldır Münih’te yaşıyorum.)
 • I’ve been training at the gym recently. (Son zamanlarda spor salonunda antrenman yapıyorum.)
 • I have been painting the wall. (Duvarı boyuyorum.)
 • They’ve been developing a new idea at the company.(Şirkette yeni bir fikir geliştiriyorlar.)
 • He’s been studying this week.(Bu hafta ders çalışıyor.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Yakın Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Present Perfect Continuous Tense, geçmiş zamanda yapılmaya başlanan olayların günümüzde de devam ettiğini ifade eden İngilizce zaman türüdür. Bu nedenle, İngilizcede o sırada yapılan işlerin ifade edilmesinde Present Perfect Continuous Tense kullanılabilmektedir.

 • She has been cooked the food.(O, yemek pişiriyor.)

Present Perfect Continuous Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Present Perfect Continuous Tense’de to be olarak bilinen am/is/are cümle içinde kullanılmamakta; onların yerine have/has ve fiilin üçüncü haliyle cümle tamamlanmaktadır. Have/has kısaltması ise; have için ‘ve; has için ise ‘s şeklinde olmaktadır.

 • I’ve been living in Venice for two years. (İki yıldır Venedik’te yaşıyorum.)
 • He’s been studying English this week.(Bu hafta İngilizce çalışıyor.)
 • I’ve been painting the wall. (Duvarı boyuyorum.)
 • It’s been raining.(Yağmur yağıyor.)
 • We’ve been playing football.(Futbol oynuyoruz.)

Present Perfect Continuous Tense İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

Present Perfect Continuous Tense, iş hayatında da bireylerin kullanabileceği zaman türlerinden biridir. Kişiler, iş tanımları dahilinde o an gerçekleştirdikleri ya da gerçekleştirmedikleri eylemi karşı tarafa aktarırken Present Perfect Continuous Tense’den faydalanmaktadır.

Present Perfect Continuous Tense ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

İngilizce tatil planı yaparken, tatil için yapılacak herhangi bir adımın aktarımında Present Perfect Tense kullanılmaktadır. Kişiler, gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmedikleri herhangi bir olayın ifadesinde Present Perfect Continuous Tense’den yararlanmaktadır.

Present Perfect Continuous Tense Exercises Örnekleri

Konuyu daha iyi anlamak adına aşağıda verilen Present Perfect Continuous Tense Exercise örneklerini inceleyiniz. Buradaki alıştırmalar boşluk doldurma veya test şeklinde olup; öğrencilerin sınavlarda konu üzerinde başarılı olmasını amaçlamaktadır.

He…… running since 3:30.

They………. talking all afternoon.

We ….. been waiting for an hour.

How long …. it been raining?

I….. staying with Tim while my flat’s being renovated.

The kids ……playing in the garden all afternoon and they’re covered in mud.

Tom ….. repairing my car. He’s got oil on his hands.

She’s red because she’s ….lying in the sun all day.

My eyes are tired because I…..working on my computer for a long time.

The ground is wet because it…..raining.

CEVAPLAR

has been – have been – have – has – have been – have been – has been – been – have been – has been

Present Perfect Continuous Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Aşağıda verilen Present Perfect Continuous Tense boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz.

Your eyes are red. …. you been crying?

Jacques …..baking a cake and he’s got flour on his clothes.

I… been living there for 20 years.

She …. been cleaning since 3 p.m.

How long have you ….waiting?

I….. waiting for ages.

What have they ….doing?

They…. playing computer games.

What have ….. doing this afternoon?

I….been reading ‘Animal Farm’.

CEVAPLAR

Have – has been – have – has – been – have been – been – have been – you been – have

Present Perfect Continuous Tense Test Soruları

Aşağıda verilen Present Perfect Continuous Tense test soruları örneklerini inceleyiniz.

1-Alex has ….(find) a few problems with your plan.

a)find b)been founding c)founded

2-We ……….(consult) some doctors about this.

a) have been consulting b)has consult c)have consult

3-I have …. (meet) Dennis in the last week.

a)meet b)meeted c)been meeting

4-In the previous year, we ……. (double) our income.

a)have been doubling c)has doubled c)doubled

5-She has … (be) sick since Sunday.

a)be b)was c)been being

6-I….reading about half of it.

a)been b)have been c)have

7-He has …. (hate) cheese since childhood.

a)been hating b)hate c)is hate

8-David and Bella……(live) together for two years.

a)has been b)have been living c)been

9-I have …. (take) mango since my last trip.

a)been taking b)take c)not take

CEVAPLAR

1-b 2- a 3-c 4-a 5-c 6-b 7-a 8-b 9-a

Present Perfect Continuous Tense Worksheet

Aşağıda hazırlanan Present Perfect Continuous Tense Worksheet örneğini inceleyiniz.

Present Perfect Continuous Tense Worksheet

Present Perfect Continuous Tense PDF

Aşağıda Present Perfect Continuous Tense alıştırmalar pdf örneğine ulaşabilirsiniz.

present-perfect-continuous- tense- pdf

Present Perfect Continuous Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda öğrencilere müfredata uygun olarak verilen Present Perfect  Continuous Tense konu anlatımı, diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin sahip oldukları İngilizce seviyelerine uygun olarak şekillenmektedir. Bu konular zaman geçtikçe, öğrencilere daha ileri seviyelerde öğretilmektedir.

6.Sınıflar için Present Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri

5. ve 6. sınıflar ilk etapta İngilizce Present Perfect Continuous Tense konusunu değil, görece daha basit olarak ifade edilen zamanları öğrenmektedir. Ancak geçmiş zaman ya da şimdiki zaman gibi konuları öğrenerek ilerde Present Perfect Continuous Tense’i daha rahat anlamaları mümkün olmaktadır.

Temel olarak bakıldığında cümle dizimi:

Olumlu Cümle

 • I/You/We/They+ have + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has + + been + Fiile getirilen -ing eki+Nesne

Olumsuz Cümle

 • I/You/We/They+ have not(haven’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne ya da
 • He/She/It + has not(hasn’t) + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

Soru Cümlesi

 • Have + I/You/We/They+ been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne
 • Has + He/She/It + been + Fiile getirilen -ing eki +Nesne

6.Sınıf İngilizce Konuları

 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Words about Daily activities (Günlük aktivitelerle ilgili kelimeler)
 • Telling The Time (Saati Söyleme)
 • Reading Dates (Tarihleri Söyleme)
 • Food and Drinks (Yiyecek ve İçecekler)
 • Talking about likes / dislikes (Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Comparatives (Karşılaştırma Cümleleri)
 • Weather (Hava Durumu)
 • Emotions (Duygular)
 • Stating personal opinions (Kişisel düşünceleri ifade etme)
 • Occupations (Meslekler)
 • Reading Dates (Tarihleri Okuma)
 • Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 • Past Form of To Be (Was – Were) (To Be yardımcı fiilinin geçmiş zamanda kullanımı)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Talking about locations of things and people (Nesnelerin ve insanların yerlerinden bahsetme)
 • Making Simple Suggestions With Should (Should ile Basit Önerilerde Bulunma)

9.Sınıflar için Present Perfect Continuous Tense Cümle Örnekleri

9. sınıflar İngilizce Present Perfect Continuous Tense konu anlatımı, bu zamanın genel olarak aktarımı, kullanım alanları ve örnek cümleler şeklinde verilmektedir.

9.Sınıf İngilizce Konuları

 • Verb “to be”
 • Subject Pronouns (Özne Zamirleri)
 • Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları
 • Have / Has got
 • Imperatives (Zorunluluklar)
 • There is – There are
 • Prepositions of Place (Yer Edatları)
 • Possessives (İyelik)
 • Object Pronouns (Nesne zamirleri)
 • Demonstratives (İşaret Zamiri – Sıfatı)
 • Singular – Plural Nouns (Tekil – Çoğul İsimler)
 • Simple Present Tense
 • Wh- Questions (Soru Zarfları)
 • Like, love, hate +ing form (Sevme, sevmeme)
 • Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 • Can-Can’t
 • Adverbs of Manner (İngilizce Tarz Zarfları)
 • Present Continuous Tense
 • Making Comparisons (Karşılaştırmalar Yapmak)
 • Present Tense vs Present Continuous Tense
 • Question Tags
 • Simple Past Tense
 • Present Perfect Tense
 • Should / Had better / Ought to
 • Must / Mustn’t
 • Have to / has to
 • Be going to
 • Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)
 • A, an, some, any, a lot of
 • How many / How much
 • Future Simple (Gelecek Zaman)

Aşağıda 9.sınıflar için Present Perfect Continuous Tense cümle örneklerini inceleyiniz.

 • How long have you been living in Germany? (Ne kadar süredir Almanya’da yaşıyorsunuz?)
 • I’ve been saving money for a new car.(Yeni bir araba için para biriktiriyorum.)
 • He’s been seeing his friends. (Arkadaşlarıyla görüşüyor.)
 • I’ve been stopping work early recently.(Son zamanlarda işi erken bırakıyorum.)
 • I’ve been travelling with friends.(Arkadaşlarla seyahat ediyorum.)

Present Perfect Continuous Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Present Perfect Continuous Tense, İngilizcede yapılan eylemlerin günümüzde de devam ettiğini vurgularken kullanılmaktadır. Bu nedenle geçmişte yaşanan bir olayın, günümüze olan etkisini ifade eden Present Perfect Tense ile benzerlikler taşımaktadır. Aynı zamanda Present Perfect Continuous, şimdiki zamanı anlam olarak vurguladığı için Present Continuous Tense’e de benzetilmektedir.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Present Continous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense, şu an yapılan bir işin ifadesinde kullanılmaktadır. Oysa Present Perfect Continuous Tense, bir süreç vurgusu yapıyor olsa da bu zamandan belli düzeylerde farklılaşmaktadır. Geçmişte başlayan ve hala devam eden bir eylem için ise Present Perfect Continuous Tense kullanılmaktadır. Burada eylemin geçmişte başlaması ve şu an devam ediyor olması gerekmektedir.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Continuous Tense ile Simple Past Tense, Türkçe anlam ve İngilizce cümle dizimi açısından farklılaşmaktadır. Simple Past Tense anlam olarak geçmiş zamanda gerçekleşen ve sonlanan olay ya da durumları anlatmaktayken;  ‘’dı/di’’ şeklinde bir anlam bulmaktadır. Oysa Present Perfect Continuous Tense yalnızca geçmiş zamanı değil; geçmiş zamanda yaşanan olayların günümüzde de devamlılığını vurgulamaktadır.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Present Tense Farkı Nedir?

Simple Present Tense, Türkçede geniş zaman olarak karşılık bulmakta olup; genel olarak yapılan veya yapılmayan eylemlerin ifadesinde kullanılmaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi Present Perfect Continuous Tense, geçmişte yaşanmaya başlanan ve günümüzde de devam eden olayları aktarmaktadır. Ancak burada genel bir yargıdan söz etmek mümkün olmadığından, iki zaman arasında derin bir farklılık bulunmaktadır.

 

 

 

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir