Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı - Wordly

Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı


Simple Past Tense(İngilizce Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

Geçmiş zamanda yaşanan olayları ifade eden Simple Past Tense, İngilizcede yaygın olarak kullanılan zamanlardan biridir. İngilizce geçmiş zaman olarak tanımlanmakta ve anlatılan eylem veya durumun günümüzden öncesinde olup olmadığını ifade etmektedir.

İçeriğin bundan sonraki kısımlarında Simple Past Tense konu anlatımı verilecek ve ardından Simple Past Tense cümleleri ile konu belirgin hale getirilecektir.

İçindekiler göster

Simple Past Tense Nedir?

Türkçe karşılığı geçmiş zaman olarak bilinen Simple Past Tense, tıpkı dilimizde de olduğu gibi İngilizce zamanlar arasında da; daha önce yaşanmış olan olay ya da durumları ifade ederken yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Simple Past Tense ile kurulan bir cümlenin varlığından söz etmek için, o eylemin geçmiş zamanda gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Simple Past Tense Gramer Kuralları Nedir?

İngilizce geçmiş zaman olarak bilinen Simple Past Tense, belli kalıplar halinde kullanılmaktadır. Özne + yüklem + nesne şeklinde ifade edilen SVO kuralı İngilizcenin temel cümle kurma kuralı olup; geçmiş zamanda da mevcuttur.

Past Tense’de olumlu cümlelerde öznenin başa gelmesinden sonra fiiller yalın haliyle değil, geçmiş zamanı karşı tarafa aktarmak için fiilin 2. haliyle kullanılmaktadır. Fiillerin 2. halleri ise düzenli ve düzensiz olarak iki ana grup olarak bilinmektedir. Düzenli fiillerde fiil sonunda –ed eki getirildiğinden bunları öğrenmek nispeten daha kolaydır. Bir diğer olumlu cümle kurma yolu da was/were ile gerçekleşmektedir.

Olumsuz cümlelerde was/were not eki alarak negatif bir anlama bürünmekteyken; fiilin ikinci halinin kullanıldığı durumlarda ise did not(didn’t) ve fiilin ilk hali ile cümle olumsuzlaştırılmaktadır.

Genel olarak tekrar ifade edilmek gerekirse İngilizce geçmiş zaman gramer kurallarının şu şekilde olduğunu söylemek mümkündür:

I/You/He/She/It/ We/They + was/were + Nesne veya I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ikinci hali + Nesne.

I/You/He/She/It/ We/They + was/were not + Nesne veya I/You/He/She/It/ We/They + didn’t + Fiilin ilk hali + Nesne.

Was/Were+ I/You/He/She/It/ We/They + Nesne? veya Did + I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne?

Simple Past Tense Gramer Kuralları Tablosu

Past Simple Tense, İngilizcede geçmiş zaman olarak tanımlanmaktadır. Bu zamanın kullanım şekli, öznenin ardından ona uygun yardımcı fiil (was/were) veya öznenin ardından doğrudan fiilin 2.halidir. Olumsuz kullanımlarda was/were not eki almakta veya cümlenin yardımcı fiili did not ve fiilin ilk hali olmaktadır. Kısacası, iki farklı geçmiş zaman ifadesi mevcuttur.

Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek, örnek cümle üzerinden Past Tense cümle dizilimini öğrenebilirsiniz.

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I played the guitar. (Ben gitar çaldım.)I didn’t play the guitar. (Ben gitar çalmadım. )Did I play the guitar? (Ben gitar çaldım mı?)
You played the guitar. (Sen gitar çaldın.)You didn’t play the guitar. (Sen gitar çalmadın.)Did you play the guitar? (Sen gitar çaldın mı?)
He/She/It played the guitar. (O, gitar çaldı.)He/She/It didn’t play the guitar. (O, gitar çalmadı.)Did he/she/it play the guitar? (O, gitar çaldı mı?)
We played the guitar. (Biz gitar çaldık.)We didn’t play the guitar. (Biz gitar çalmadık.)Did we play the guitar? (Biz, gitar çaldık mı?)
You played the guitar. (Siz, gitar çaldınız.)You didn’t play the guitar. (Siz gitar çalmadınız.)Did you play the guitar? (Siz, gitar çaldınız mı?)
They played the guitar. (Onlar, gitar çalmadı.)They didn’t play the guitar. (Onlar, gitar çalmadı.)Did they play the guitar? (Onlar, gitar çaldı mı?)

 İngilizcede Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcedeki geçmiş zaman eki, bir cümlenin geçmiş zamanda gerçekleştiğini ifade ederken kullanılmaktadır. Bu ek, was/were veya fiile eklenen –ed takısıdır. Bu iki yolla, bir cümlenin geçmiş zamanda olduğunu anlamamız mümkündür.

Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Past Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde oluşturulmaktadır:

Olumlu Cümle

I/You/He/She/It/ We/They + was/were + Nesne veya I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ikinci hali + Nesne.

Olumsuz Cümle

I/You/He/She/It/ We/They + was/were not + Nesne veya I/You/He/She/It/ We/They + didn’t + Fiilin ilk hali + Nesne.

Soru Cümlesi

Was/Were+ I/You/He/She/It/ We/They + Nesne? veya Did + I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne?

Simple Past Tense Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede Past Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Last night I played my guitar loudly and the neighbors complained.(Dün gece gitarımı yüksek sesle çaldım ve komşular şikayet etti.)
 • She kissed me on the cheek.(Beni yanağımdan öptü.)
 • It rained yesterday.(Dün yağmur yağdı.)
 • Ella watched TV all night.(Ella bütün gece televizyon izledi.)
 • David wanted to go to the museum.(David müzeye gitmek istedi.)
 • We went to picnic.(Pikniğe gittik.)
 • You ate my cake.(Kekimi yedin. )
 • He lived in Spain.(İspanya’da yaşadı.)
 • They listened to their teacher. (Öğretmenlerini dinlediler.)
 • They went to the library.(Kütüphaneye gittiler.)

Simple Past Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

İngilizcede Past Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • I didn’t want to go to the dentist.(Dişçiye gitmek istemedim.)
 • She didn’t have time.(Zamanı yoktu.)
 • You didn’t close the door.(Kapıyı kapatmadınız.)
 • He didn’t come to my party.(Partime gelmedi.)
 • They didn’t study so they didn’t pass the test.(Çalışmadıkları için testi geçemediler.)
 • We didn’t sleep well last night.(Dün gece iyi uyuyamadık.)
 • He didn’t teach Japanese.(Japonca öğretmedi.)
 • She wasn’t a good woman.(İyi bir kadın değildi.)
 • You didn’t need a mechanic.(Bir tamirciye ihtiyacınız yoktu.)
 • They weren’t born in Turkey.(Türkiye’de doğmamışlardı.)

Simple Past Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı denildiğinde ifade edilen temel kavram, İngilizce passive voice yapısıdır. Passive voice yapısında, eylemi yapan kişi değil, eylemin yapılmış olması vurgulanmaktadır. Kısacası, cümlede eylemi yapan değil; ona maruz kalan yorumlanmaktadır. Eylemi yapan kişinin anlatıldığı yapıya ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır:

 • -Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)
 • -Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).

İngilizcede Simple Past Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • A song was sung by her.(Onun tarafından bir şarkı söylendi.)
 • I was hit by somebody.(Biri tarafından vuruldum.)
 • The bus was stopped by us.(Otobüs tarafımızdan durduruldu.)
 • My car was stolen by a thief.(Arabam bir hırsız tarafından çalındı.)
 • The prize was not won by her.(O ödül, onun tarafından kazanılmadı.)

Simple Past Tense Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Simple Past Tense zamanı ile soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır:

 • Did you go to work yesterday?(Dün işe gittin mi?)
 • Did they arrive on time?(Zamanında geldiler mi?)
 • Did she like the surprise?(Sürprizi beğendi mi?)
 • Did he live in Italy?(İtalya’da mı yaşadı?)
 • Did you need a doctor?(Doktora ihtiyacınız var mıydı?)
 • Did you ride your bike to work?(İşe bisikletle gittiniz mi?)
 • Did you eat my cake?(Pastamı yedin mi?)
 • Were you beautiful when you were young?(Gençken güzel miydiniz?)
 • Did you say?(Dedin mi?)
 • Did he send the letter?(Mektubu o mu gönderdi?)

Simple Past Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Simple Past Tense zamanı ile olumlu soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Did you play football yesterday?(Dün futbol oynadın mı?)
 • Did they lose the match?(Maçı kaybettiler mi?)
 • Did he clean his home last weekend?(Geçen hafta sonu evini temizledi mi?)
 • Did you call John?(John’u aradın mı?)
 • Did you have dinner last night?(Dün gece akşam yemeği yedin mi?)
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?(Unu eklediniz mi, sütü eklediniz mi, sonra yumurtaları mı eklediniz?)
 • Did you play a musical instrument when you were a kid?(Çocukken bir müzik aleti çaldınız mı?)
 • Did she worked in there?(Orada çalıştı mı?)
 • Did you live in Texas?(Teksas’ta mı yaşadınız?)
 • Did you travel to Japan?(Japonya’ya seyahat ettiniz mi?)

Simple Past Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

İngilizcede Simple Past Tense zamanı ile olumsuz soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Didn’t he bring his friend?(Arkadaşını getirmedi mi?)
 • Didn’t they have a party?(Partileri yok muydu?)
 • Weren’t you here?(Burada değil miydin?)
 • Wasn’t she sick?(Hasta değil miydi?)
 • Didn’t the building fall down?(Bina yıkılmadı mı?)
 • Weren’t they wolves?(Onlar kurt değil miydi?)
 • Wasn’t the store closed?(Mağaza kapalı değil miydi?)
 • Didn’t they live in Vancouver?(Vancouver’da yaşamıyorlar mıydı?)

Simple Past Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Aşağıda İngilizcede Simple Past Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru örnekleri verilen cümleleri inceleyiniz. Ardından İngilizce Geçmiş Zaman soru kalıbı ve passive voice kullanımı cümlelerini kendinize uygun olarak çoğaltınız.

 • Were the students taught at home? (Öğrencilere evde eğitim verildi mi?)
 • Was the book taken to the classroom? (Kitap sınıfa götürüldü mü?)
 • Was the bag taken? (Çanta alındı ​​mı?)
 • Was the party prepared by her? (Parti onun tarafından mı hazırlandı?)
Simple Past Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Simple Past Tense zamanı ile olumlu edilgen soru örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Was the meeting talked about by them?( Toplantı onlar tarafından konuşuldu mu?)
 • Were the flowers watered by her?( Çiçekler onun tarafından sulandı mı?)
 • Were the gifts opened by them? (Hediyeler onlar tarafından mı açıldı?)
 • Who were the passports checked by? (Pasaportlar kim tarafından kontrol edildi?)
İngilizcede Simple Past Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

İngilizcede Simple Past Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri, çevirileri ve açıklamaları aşağıdadır.

 • Wasn’t the work performed at the moment because the customer did not pay in time? (Müşteri zamanında ödemediği için iş o an yapılmadı mı?)
 • Weren’t the classrooms cleaned? (Sınıflar temizlenmedi mi?)
 • Wasn’t the party prepared by her? (Parti onun tarafından hazırlanmadı mı?)
 • Weren’t the flowers watered by him? (Çiçekler onun tarafından sulanmadı mı?)

Simple Past Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede –Wh questions olarak adlandırılan belli soru kalıpları bulumaktadır.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde sorulardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları şu şekildedir:

 • What: Ne?
 • When: Ne zaman
 • Who: Kim?
 • Where: Nerede?
 • Why: Neden?
 • How: Nasıl?

Bu kalıplar, Simple Past Tense soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Bunu yapmak için gereken ise, yukardaki soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Simple Past Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulamaktır. Bu şekilde sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap vermek mümkün olmadığı için, düz cümle kurallarına uyarak yanıt verilmelidir.

İngilizce Simple Past Tense ile soru zarflı cümle örnekleri aşağıdadır:

 • What did you study at university? (Üniversitede hangi bölümü okudun?)
 • How old were you when you got on the plane for the first time? (Uçağa ilk kez bindiğinde kaç yaşındaydın?)
 • Who did came to your home yesterday? (Dün senin evine kim geldi?)
 • Where did you spend your holiday last year? (Geçen yıl tatilini nerede geçirdin?)

Simple Past Tense Günlük Yaşamda Nasıl Kullanılır?

Simple Past Tense’in kullanım alanları şu şekildedir:

a)Geçmişte bir kez yaşanan bir olay ya da durum için kullanılmaktadır. Bu tarz cümlelerde genel olarak belirgin zaman kalıpları kullanılmasa da, cümlenin belli noktalarında verilen ipuçlarıyla olayın geçmiş zamanda yaşandığı anlaşılmaktadır. Verilen ipuçlarının en önemlisi de fiilin geçmiş zamanda yani 2. halinde yazılmasıdır.

 • I met my wife in 2015. (2015 yılında karımla tanıştım.)
 • We went to Antalya for our holidays. (Tatil için Antalya’ya gittik.

b) Simple Past Tense, yalnızca geçmişte bir kere yaşanan değil; aynı zamanda birkaç sefer de görülen olaylar ve durumlar için de Simple Past Tense kullanılır.

 • When I was a boy, I walked a kilometer to school every day. (Ben çocukken her gün okula her gün bir kilometre yürürdüm. )
 • We visited a lot of museum while we were on holiday. (Tatildeyken çok fazla müze ziyaret ettik. )

c) Simple Past Tense, geçmişte bir süre yaşanmış olan olayları ifade ederken de kullanılabilmektedir.

 • She lived abroad for ten years. (On yıl yurt dışında yaşadı.)
 • I lived in Norway for two years. (İki sene Norveç’te yaşadım. )

d) Geçmişte yaşandığı belli olan ancak olaya dair net bir zaman diliminin verilmediği olaylarda Simple Past Tense’den yararlanılır.

 • I met my wife a long time ago.(Karımla uzun zaman önce tanıştım.)
 • We went to the camp with my friend a long time ago. (Arkadaşımla uzun süre önce kampa gittik.)

e)Verilen tüm maddelere ek olarak geçmiş zamanlarda yapılan alışkanlıklardan bahsedilirken de Simple Past Tense ile cümle oluşturulmaktadır. Burada amaç, ‘’used to’’ kalıbında olduğu gibi; ifade edilen söz konusu eylemin geçmişte sıklıkla yapılan bir alışkanlık olduğunu vurgulamaktır.

 • She played volleyball when she studied to the high school.(O, liseye giderken voleybol oynardı. )
 • Adam liked to swim in the game pool as a child.(Adam, çocukken oyun havuzunda yüzmeyi severdi.)

İngilizcede O Sırada Yapılan İşler Geçmiş Zaman ile Nasıl Anlatılır?

Past Simple Tense, geçmiş zamanda yapılan işlerin ifade edildiği en temel zaman türüdür. Geçmiş zamanda yapılan olaylar belli başlı zaman ifadeleriyle gramer kurallarına uygun olarak belirtilmektedir.

 • I went to my school yesterday. (Dün okuluma gittim.)

Simple Past Tense Kullanımında Am, Is, Are Nasıl Kısaltılır?

Simple Past Tense’de to be olarak bilinen am/is/are, was/were haline gelmektedir. Am ve is yardımcı fiilleri was, diğer yardımcı fiil ise were halini almaktadır.

 • I was happy. (Mutluydum.)
 • She was very smart.( Çok zekiydi.)
 • He was fit.(Zindeydi.)
 • They were very good people.( Çok iyi insanlardı.)
 • We were very fast runners.(Çok hızlı koşuculardık.)
 • You were my best friend. (Sen benim en iyi arkadaşımdın.)
 • I wasn’t skinny. (Sıska değildim.)
 • She wasn’t that shy. (O kadar utangaç değildi.)
 • They weren’t guilty. (Suçlu değillerdi.)
 • You weren’t my boss. (Sen benim patronum değildin.)

İngilizce Geçmiş Zaman İş Hayatında Nasıl Kullanılır?

İngilizce geçmiş zaman, iş hayatında daha önce yapılmış olan eylem ve durumların ifadesinde kullanılmaktadır.

 • I attended the meeting yesterday.( Dün toplantıya katıldım.)

İngilizce Geçmiş Zaman ile Tatil Planı Nasıl Anlatılır?

Simple Past Tense, geçmiş zamanda bireylerin yaptıkları tatilleri ve yaşadıkları anıları anlatırken kullandıkları en temel zamandır. Burada bireyler, birbirlerine birtakım hikayelerden bahsetmektedir. Bir nevi hikaye anlatıcılığının yapıldığı İngilizce geçmiş zaman, kişilerin öncesinde yaşamış oldukları olayları aktarırken kullanıldığından önemlidir.

 • We went to Paris last summer.( Geçtiğimiz yaz Paris’e gittik.)

Simple Past Tense Exercises Örnekleri

Simple Past Tense Exercise yapısıyla anlatılmak istenen şey, bu kavramla birlikte kullanılan cümle örneklerini daha iyi anlamak adına çeşitli alıştırmalar yapılmasıdır. Aşağıda verilen geçmiş zaman İngilizce alıştırmalarını inceleyiniz.

Last year I ………my holiday in Ireland. (spend)

It ….. great.

I travelled around by car with two friends and we ……….. lots of interesting places. (visit)

In the evenings we usually ……. to a pub. (go)

One night we even ………some Irish dances. (learn)

We …… very lucky with the weather.

It ……… rain a lot. (negative)

But we …….. some beautiful rainbows. (see)

Where …….. you spend your last holiday?

CEVAPLAR

1)spent 2)was 3)visited 4)went 5) learned 6)were 7)didn’t 8)saw 9)did

Simple Past Tense Boşluk Doldurma Örnekleri

Simple Past Tense konusunu adına hazırlanan boşluk doldurma örneklerini inceleyiniz.

1) I ………(not/drink) any beer last night.

[didn’t drink]

2) She  ……….(get on) the bus in the centre of the city.

[got on]

3) What time …………… (he/get up) yesterday?

[did he get up]

4) Where …………. (you/get off) the train?

[did you get off]

5) I ……………. (not/change) trains at Victoria.

[didn’t change]

6) We …….(wake up) very late.

[woke up]

7) What ………. (he/give) his mother for birthday?

[did he give]

8) I  …………….. (receive) £300 when my uncle died.

[received]

9) We ……………. (not/use) the computer last night.

[didn’t use]

10) …………… (she/make) good coffee?

[Did she make]

Simple Past Tense Test Soruları

1) They ………… (live) in Paris.

a)live b)lived c)was live

2) She  ……………. (read) the newspaper yesterday.

a)read b)readed c)reads

3) I ………….(not/watch) TV.

a)wasn’t watch b)isn’t watch c)didn’t watch

4) He ………….(not/study) for the exam.

a)isn’t study b)didn’t study c)study not

5) ……………. (he/call) you?

a) Did he call b)Is he call b)Was he call

6) ………… (I/forget) something?

a) Did I forget b)Am I forget c)Was I forget

7) What time …………(the film/start)?

a)is the film start b)did the film start c)the film was start

8) He …………….(have) a shower.

a)have b)had had c)had

9) Why …………….(you/come)?

a) did you come b)are you come b)were you come

10)…………… (he/go) to the party?

a)Was he go b)Did he go c)Is he go

CEVAPLAR

1)b 2)a 3)c 4)b 5)a 6)a 7)b 8)c 9)a 10)b

Simple Past Tense Worksheet

Aşağıda hazırlanan Simple Past Tense Worksheet örneğini inceleyiniz.

Past Simple Tense Worksheet

Simple Past Tense PDF

Aşağıda Simple Past Tense alıştırmalar pdf örneğine ulaşabilirsiniz.

simple-past-tense-pdf

Simple Past Tense Okullarda Nasıl Öğretilir?

Okullarda işlenen Simple Past Tense konusu, diğer tüm konularda olduğu gibi bireylerin seviyelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu konular zaman geçtikçe, öğrencilere daha ileri seviyelerde de öğretilmelidir.

İlk önce sırasıyla İngilizce zamanlar genel olarak öğretilmeli, ardından bu İngilizce zamanlar arasında çeşitli benzetmeler yapılarak ilerlenmelidir

6.Sınıflar için İngilizce Geçmiş Zaman Cümle Örnekleri

5.ve 6. sınıflar İngilizce geçmiş zaman konu anlatımı genel olarak İngilizcede geçmiş zaman cümle diziliminin basit düzeyde aktarılmasıdır. Temel olarak bakıldığında geçmiş zaman cümle dizimi:

I/You/He/She/It/ We/They + was/were + Nesne veya I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ikinci hali + Nesne.

I/You/He/She/It/ We/They + was/were not + Nesne veya I/You/He/She/It/ We/They + didn’t + Fiilin ilk hali + Nesne.

Was/Were+ I/You/He/She/It/ We/They + Nesne? veya Did + I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne?

Aşağıda 6.sınıflar için geçmiş zaman cümle örneklerini inceleyiniz.

 • He didn’t go to her last party. (Son partisine gitmedi.)
 • They didn’t like his story. (Hikayesini beğenmediler.)
 • Where did they live? (Nerede yaşadılar?)
 • How did she feel? (O nasıl hissetti?)
 • Yesterday, I took my young brother to the park and bought him an ice-cream. (Dün kardeşimi parka götürdüm ve ona dondurma aldım.)
 • We kicked around a football, laughed and talked for hours.( Futbol oynadık, güldük, saatlerce konuştuk.)
 • Was he angry? (Kızgın mıydı?)
 • Were they late? (Geç mi kaldılar?)
 • Could they swim? (Yüzebilirler miydi?)

9.Sınıflar için İngilizce Geçmiş Zaman Cümle Örnekleri

9.sınıflar İngilizce geçmiş zaman konu anlatımı ifadesi incelediğinde, bu zamanda daha önce verilen ifadeler derinleştirilmektedir. Aşağıda 9.sınıflar için geçmiş zaman cümle örneklerini inceleyiniz.

 • They all went shopping.( Hepsi alışverişe gitti.)
 • I never imagined I would see you here.( Seni burada göreceğimi hiç hayal etmemiştim.)
 • We booked two tickets for the show.( Gösteri için iki bilet ayırttık.)
 • He collected his children from school. (Çocuklarını okuldan topladı.)
 • Were you frightened of the dark when you were young? (Gençken karanlıktan korkar mıydınız?)
 • Who ate my chocolate? (Çikolatamı kim yedi?)
 • I felt tired that I went straight to bed. (Doğruca yatağa gittiğim için kendimi yorgun hissettim.)
 • We grew this tree from a seed. (Bu ağacı bir tohumdan büyüttük.)
 • She lost her way home.( Eve dönüş yolunu kaybetti.)
 • He thought I stole his umbrella. (Şemsiyesini çaldığımı sandı.)

Simple Past Tense Benzeri diğer İngilizce Zamanlar Hangileridir?

Simple Past Tense, geçmiş zamanda yaşanan olayları aktardığından Past Tense’lerin hemen hemen hepsiyle birlikte kullanılabilmektedir. Bunlar: Past Continuous Tense, Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense olup anlamsal olarak Türkçe düşünüldüğünde Present Perfect şeklindedir.

Simple Past Tense ve Simple Present Continous Tense Farkı Nedir?

Present Continuous Tense ile Past Tense kıyaslandığında net bir fark mevcuttur. Bu farka göre,  Present Continuous Tense zamanında karşı tarafa aktarılan şeyler genel olarak geçici ve daha kısa süreli olarak görülmektedir. Ancak Simple Past Tense ile anlatılanlar geçmiş zamana vurgu yapan olay ve durumlar olarak bilinmektedir.

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense anlam olarak geçmiş zamanda gerçekleşen ve sonlanan olayları anlatmakta;  ‘’dı/di’’ şeklinde bir anlam bulmaktadır. Oysa Present Perfect Tense, anlam itibariyle henüz bitmiş veya tamamlanmış bir eylemi anlatmak isteyenler tarafından kullanılmaktadır.

Simple Past Tense ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

İçeriğin önceki kısımlarında geniş bir şekilde ifade edildiği gibi; Past Simple Tense geçmiş zamanda yaşanan ve sonlanan olayların ifadesinde kullanılmaktadır. Past Perfect Tense de, tıpkı Past Simple Tense gibi geçmiş zamanla alakalıdır. Ancak buradaki temel fark, Past Perfect Tense’in geçmiş zamanda devam etmiş olan biri işi karşı tarafa anlatırken kullanılmasından ileri gelmektedir.

İngilizce Kelime Ezberlemek Artık Çok Kolay

Uygulamayı Ücretsiz İndir; Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Örnek cümle ve anlamlarını öğren
Hatırlatmalarla pratik yap, kalıcı öğren, unutma
Offline modu ile Internete ihtiyacın olmadan kelime öğren
İngilizce Kelime Öğrenmeye Başla

Recent Content

×
wordly-logo
Wordly İngilizce Öğrenme ve Kelime Ezberleme Uygulaması
Uygulamayı Ücretsiz İndir
Her gün yeni kelimeler telefonuna gelsin
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
تطبيق Wordly لتعلم اللغة الإنجليزية وحفظ المفردات الإنجليزية
تحميل التطبيق مجانا
احصل على كلمات جديدة على هاتفك كل يوم
Uygulamayı İndir
×
wordly-logo
WORDLY ingilis dili öyrənmə və söz əzbərləmə proqramı
Tətbiqi ödənişsiz yüklə
Hər gün yeni sözlər telefonuna gəlsin
Uygulamayı İndir